آموزش پکیج دیواری و شناخت قطعات یدکی

آشنایی با پکیج دیواری و شناخت قطعات یدکی پکیج شوفاژ دیواری

مقدمه‌ :

روش هاي انتقال حرارت با آب:

١-آب گرم آب رابا فشارجو تا پایین‌ تر از دماي جوش گرم میکنیم‌

٢-آب داغ دماي آب را بیشتراز نقطه‌ جوش بالا می‌ بریم‌.
= فشار ضعیف‌
٣-بخار فشار متوسط‌

=فشار قوي فارنهایت‌ سانتی‌ گراد

تبدیل‌ واحد ها: ٢١٢ ١٠٠

یارد=٣ فوت = ٣٦ اینچ‌ یک‌ اینچ‌ = ٥٤ .٢ سانتی‌ متر ٧٨.٤لیتر = ١ گالن‌ امریکایی‌
٧٨.٣ لیتر = ١ گالن‌ انگلیسی‌ ٣٢ ٠

ستون الکل‌ ستون جیوه

1.8 C = F-32

فشار استاندارد سیلندر گاز ٢٨ سانتیمتر ستون آب است‌ فشار استاندارد گاز شهري ١٨ سانتیمتر ستون آب می‌ باشد

 

در هر ١٠ متر ارتفاع فشار ١ اتمسفر بالا میرود.

 

 

in١

mmHg ٧٦٠psi = ٧.١٤atm =١ bar =١

Psi=میزان فشاري که‌ یک‌ پوند وزنه‌ بر سطح‌ ١*١ اینچ‌ وارد می‌ آورد in١

 

 

 

 

ستون جیوه :
اگر ظرفی‌ مشابه‌ شکل‌ پر از جیوه داشته‌ باشیم‌ میزان بالا آمدن جیوه mm٧٦٠
٧٦٠ میلیمتر است‌ (در لب‌ دریاي آزاد) که‌ معیار ستون جیوه ما می‌ باشد

Hg

گرما : انرژي داخلی‌ جسم‌

 

کالري : مقدار گرمایی‌ که‌ به‌ یک‌ گرم آب ١٤ درجه‌ سانتیگراد می‌ دهیم‌ تا دماي آن یک‌ درجه‌ افزایش‌ =یابد.

 

j ١٨٦.٤ cal = ١

=بی‌ تی‌ یو:

مقدار گرمایی‌ که‌ به‌ یک‌ پوند آب ٣٩ درجه‌ فارنهایت‌ میدهیم‌ تا دماي آن یک‌ درجه‌ افزایش‌ =یابد.

 

cal٢٥٢ btu = ١
روش هاي انتقال گرما :

btu/h ٣٤١٥ Kcal/h = ٨٦٠ kw = ١
١- شعله‌ مستقیم‌

٢- کوره هواي گرم
٣- واسطه‌ توسط‌ سیال
روش هاي تولید آب گرم بهداشتی‌ :
١-مستقیم‌
=٢-توسط‌ سیال واسطه‌

پکیج‌ شوفاژ دیواري :

پکیج‌ شوفاژ دیواري ، دستگاهی‌ است‌ که‌ می‌ تواند آب گرم بهداشتی‌

( مصرفی‌ مانند آبگرم دوش ، دستشویی‌ ، آشپزخانه‌ ) و همچنین‌ آب داغ گرمایشی‌ ( مانند آبگرم رادیـاتور، فـن‌ کوئـل‌ ، سیسـتم‌ گرمایش‌ از کف‌ ) را تامین‌ نماید.

بطور کلی‌ می‌ توان گفت‌ که‌ پکیج‌ حرارتی‌ قابلیت‌ هاي یک‌ موتور خانه‌ شوفاژ را دارا می‌ باشد که‌ به‌ صورت بسته‌ کوچک‌ ( پکیج‌ ) در آمـده اسـت‌ بطـوري کـه‌ براحتی‌ در یک‌ کابینت‌ آشپرخانه‌ جاي می‌ گیرد.

مزایاي پکیج‌:

کوچک‌ و سبک‌ می‌ باشد و فضاي کمی‌ را اشغال می‌ کند .

قیمت‌ آن نسبت‌ به‌ یک‌ موتور خانه‌ شوفاژ بسیار پایین‌ تر می‌ باشد. بازدهی‌ انرژي آن بالا و مصرف سوخت‌ کمی‌ دارد .

هزینه‌ لوله‌ کشی‌ و نصب‌ آن کم‌ می‌ باشد . استقلال گرمایشی‌ واحدهاي ساختمانی‌ از یکدیگر

با توجه‌ به‌ مزایاي پکیج‌ حرارتی‌ هرروز بر تعداد مصرف کنندگان آن افزوده مـی‌ گـردد. بـراي آنکه‌ بتوانیم‌ به‌ خوبی‌ از پکیج‌ استفاده نماییم‌ و در صورت بروز خرابـی‌ آن را تعمیـر نمـاییم‌ ، می‌ بایست‌ بدانیم‌ که‌ پکیج‌ چگونه‌ کار می‌ کند و مکانیزم آن چیست‌ .

معایب‌ پکیج‌:

اگر زمان زیادي از آب گرم بهداشتی‌ استفاده شود آب داغ گرمایشی‌ رادیاتور گرم نمی‌ شود و دماي خانه‌ رو به‌ سردي میگذارد

پکیج‌ می‌ تواند در سه‌ وضعیت‌ قرار گیرد :

وضعیت‌ تابستانه‌ وضعیت‌ زمستانه‌ وضعیت‌ خاموش

مادامی‌ که‌ کلید پکیج‌ را در حالت‌ تابستانه‌ قرار مـی‌ دهـیم‌ ، دسـتگاه فقـط‌ آب گـرم بهداشـتی‌ را تـامین‌ مــی‌ نمایــد و آب داغ گرمایشــی‌ قطــع‌ مــی‌ باشـد ( زیــرا در تابســتان نیــازي بــه‌ گــرم شــدن
رادیاتورها نداریم‌ ).

هنگامی‌ که‌ پکیج‌ در حالـت‌ زمسـتانه‌ قـرار مـی‌ دهـیم‌ ، دسـتگاه مـی‌ توانـد آب گـرم بهداشـتی‌ و همچنین‌ آب داغ گرمایشی‌ رادیاتورهـا را نیـز تـامین‌ نمایـد . لازم بـه‌ ذکـر اسـت‌ کـه‌ پکـیج‌ قـادر نیست‌ بطور همزمان آب داغ گرمایشی‌ و هـم‌ آب گـرم بهداشـتی‌ را تـامین‌ نمایـد. اولویـت‌ پکـیج‌ همواره براي آب گرم بهداشتی‌ می‌ باشد به‌ این‌ صورت که‌ تا مصرف کننـده ، نیـازي بـه‌ آب گـرم بهداشتی‌ براي شستن‌ دست‌ و ظروف و حمام و …… نداشته‌ باشد ، دسـتگاه بـه‌ گـرم کـردن آب داغ گرمایشی‌ می‌ پردازد به‌ محض‌ آنکه‌ آب گرم بهداشتی‌ باز شـود ( شـیر آب گـرم بـاز شـود ) ، پکیج‌ فقط‌ به‌ گرم کردن آب گرم بهداشتی‌ می‌ پردازد و آب داغ گرمایشـی‌ دیگـر گـرم نمیشـود . به‌ عنوان مثال در مدت زمانی‌ که‌ فردي داخل‌ حمـام اسـت‌ و آب گـرم دوش فعـال اسـت‌ ، دیگـر آب داخل‌ رادیاتورها گرم نمی‌ شود . نتیجه‌ آنکه‌ اگر فردي بـه‌ مـدت زیـاد دوش بگیـرد و یـا آب گرم مصـرف نمایـد ، چـون در ان مـدت آب داخـل‌ رادیاتورهـا گـرم نمـی‌ شـود ، در نتیجـه‌ محـیط‌ ساختمان ، رو به‌ سردي می‌ رود .

رعایت‌ نکات زیر باعث‌ می‌ گردد تا آسیب‌ کمتري به‌ پکیج‌ وارد شود و طول عمر دستگاه افزایش‌ یابد :

 

 

•استفاده از فیلتر گاز در مسیر ورود گاز به‌ مشعل‌
•استفاده از محافظ‌ برق براي پکیج‌

•استفاده از فیلترتصفیه‌ آب در مسیر ورودي آب سرد به‌ پکیج‌

 

 

آب گرم بهداشتی‌ ( آبگرم مصرفی‌ ) :

(a=KeKt)=aomestic=eot=tater
همانطور که‌ از نامش‌ پیداست‌ ، آب گرمی‌ است‌ که‌ در جهت‌ بهداشت‌ ، مصرف شده و دور ریخته‌ می‌ شـود . ماننـد آب گـرم دستشـویی‌ ، آب

گرم حمام ، آب گرم ظرفشویی‌ و ……. کـه‌ بـا علامـت‌ aKeKt نشـان داده می‌ شود .

آب داغ گرمایشی‌ : (CKe)=Central=eeating

آب داغی‌ است‌ که‌ براي گرم کردن وسایلی‌ چون رادیاتور ، فن‌ کوئل‌ و… بکار می‌ رود و در یک‌ مداربسته‌ مرتب‌ در گردش می‌ باشد .

( آب در پکیج‌ گرم می‌ شود و به‌ سمت‌ رادیاتور فرستاده می‌ شود ، هنگامی‌ کـه‌ گرماي آب به‌ رادیاتور منتقل‌ شد دوباره به‌ سمت‌ پکیچ‌ برمی‌ گردد و دوباره گرم می‌ شود و این‌ کار مرتب‌ تکرار می‌ شود )
علامت‌ اختصاري آب داغ گرمایشی‌ CKe می‌ باشد .

در شکل‌ زیر شما ، ابعاد پکیج‌ ، ورودي و خروجی‌ هاي آبگرم مصرفی‌ و گرمایشی‌ و فاصله‌ هاي بین‌ لوله‌ ها را مشاهده می‌ فرمایید.

شرایط‌ نصب‌ پکیج‌ :

فاصله‌ پکیج‌ تا کابین‌ ، از هر طرف حداقل‌ cm ٢٢ باید در نظر گرفته‌ شود

ارتفاع لوله‌ هاي آب مدار گرمایش‌ و بهداشتی‌ از کف‌ بین‌ NMM=CM== تا N2MCM= در نظر می‌ گیریم‌ . ( به‌ شرط آنکه‌ قانون 2a براي پکیج‌ ها ، رعایت‌ شـده باشـد ). و سـپس‌ توسـط‌ لوله‌ فلزي گالوانیزه یا استیل‌ به‌ پکیج‌ متصل‌ می‌ نماییم‌ .

KN ارتفاع لوله‌ آب از سطح‌ زمین‌ بین‌cm ١٠٠تا cm١٢٠ باید باشد. K2 در فضاي آزاد نباید نصب‌ شود.

KP به‌ ازاي هر ht قدرت پکیج‌ باید ٤ متر مربع‌ فضاي قابل‌ دید داشته‌ باشیم‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون 2a براي حداقل‌ ارتفاع دودکش‌ را باید در نظر بگیریم‌ . : a ) قطر دودکش‌ ) مثال : اگر قطر دودکش‌ ١٥ سانتیمتر باشـد ، آنگاه حداقل‌ ارتفاع عمودي دودکش‌ از پکیج‌ باید ٣٠ سانتیمتر در

نظر گرفته‌ شود .

=لیبل‌ هاي روي دستگاه:

=طرف راست‌ =طرف چپ‌

 

فن‌ دار

١ : تک‌ مبدله‌ ٢ :دومبدله‌

-٢٤kw=توان حرارتی‌ مدل پرستیژ

P242-F

P282-F

P242

P241-F

P281-F

P241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With Fan 2 Heat
Exchanger
Without Fan

With Fan 1 Heat
Exchanger
Without Fan

سریال دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ســریال دســتگاه عــلاوه بــر درج بــر روي لیبــل‌ بــر روي کلیــه‌ قطعات نیز چسبیده شده است‌

متعلقات دستگاه :

 

Price Spec Desc Part No
, Inch / Cold , Valve , Inlet APCIRG

, Inch / Hot , Valve , Inlet APHIRG

, inch , Standard / Fle×ibility , Pipe APIRG

, inch , Standard / Fle×ibility , Pipe APIRG
, Salt Filter , Italy Filter APSIRG

, Gas Filter Filter APGIRG

, Standard Chimney APCHIRG

کارهایی‌ که‌ مشتري باید انجام دهد:

١ – تنظیم‌ درجه‌ حرارت آب بهداشتی‌ و گرمایشی‌ ٢-تنظیم‌ فشار سیستم‌ در رنج‌ نرمال ٥.٠ – ٥.١ بار

ایراداتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ پیش‌ بیاید:

گرمایش‌ رادیاتورها ضعیف‌ است‌. آب مصرفی‌ گرم نمی‌ شود.

آب مصرفی‌ ناگهان سرد میشود. فشار آب مصرفی‌ پایین‌ میباشد. دستگاه ارور می‌ دهد.

مروري بر انواع پکیج‌

 

انواع پکیج‌

انواع پکیج‌ از نظر تخلیه‌ احتراق : ١) فن‌ دار ٢) بدون فن‌ ( کلاهک‌
تعدیل‌)
انواع پکیج‌ از نظر مبدل: ١)مبدل دو منظوره ٢)دو مبدله‌
انواع پکیج‌ از نظر مخزن : ١)بدون مخزن ( فوري ) ٢)مخزن دار

نصب‌ ترموستات اتاقی‌

توصیه‌ می‌ شود براي نصب‌ ترموستات به‌ کاتالوگ دستگاه مراجعه‌ شود . در ترمینال ، دو شاخه‌ جهت‌ نصب‌ ترموستات اتاقی‌ قرار دارد .
براي نصب‌ ترموستات اتاقی‌ باید اتصال کوتاه آنرا جدا کرده و از ترموستات ٢٤ ولت‌ استفاده کرد . نکته‌ :

•هیچ‌ گونه‌ جریان برقی‌ را نباید بین‌ کنتاکتهاي ترموستات برقرار نماییم‌ .

در غیر اینصورت مدار الکترونیکی‌ ما می‌ سوزد.

•ترموستات نباید در بالاي فن‌ کوئل‌ یا رادیـاتور، بـروي مسـیر لولـه‌ دودکـش‌ ، بـروي دیـوار خـارجی‌ و همچنین‌ کنار پنچره نصب‌ گردد. همچنین‌ نباید در معرض نور آفتاب باشد . زیر تمام موارد ذکر شـده موجب‌ می‌ گردد تا دماي غیر واقعی‌ اتاق بروي آن تاثیر بگذارد.

•ارتفاع ترموستات از کف‌ باید د رحدود ١٢٠ تا ١٥٠ سانتیمتر در نظر گرفته‌ شود . مزایاي نصب‌ ترموستات :

بدلیل‌ آنکه‌ انسان نمی‌ تواند بطور مداوم ، براي تنظیم‌ دماي خانه‌ به‌ یک‌ شرایط‌ ایده آل ، دماي موتور خانه‌ را کم‌ یا زیاد نماید . نصب‌ ترموستات ، براحتی‌ از عهده اینکار بر مـی‌ آیـد و دمـاي مطلـوب را بـه‌ ارمغان می‌ آورد و همچنین‌ هزینه‌ هاي مصرف انرژي را کاهش‌ می‌ دهد

ساختمان با درزبندي معمولی‌ : با مصالح‌ معمولی‌ ساخته‌ شده و پنجره ها و درها بدون نـوار درزبنـدي هستند ( در توضیح‌ : درزهاي ساختمان به‌ حدي است‌ که‌ امکان تعویض‌ هوا به‌ میزان حـداقل‌ نصـف‌ حجم‌ فضاي ساختمان را در ساعت‌ داشته‌ باشد . وقتی‌ سطح‌ بازشـوي درهـا و پنجـر ه هـا بیشـتر از ٤ درصد سطح‌ زیر بناي آن فضا باشد و درها و پنجره ها درزبند نداشته‌ باشند این‌ تعویض‌ هوا به‌ میزان

نصف‌ حجم‌ در ساعت‌ اتفاق می‌ افتد. ) ساختمان با درزها ي هوا بند : ساختمان به‌ گونه‌ اي است‌ که‌ جدارهاي خارجی‌ آن مانند در و پنجـره و

محل‌ عبور لوله‌ ها و … با نوارهاي درزبندي پوشانده شده است‌ .

( توضیح‌ : امکان تعویض‌ هوا به‌ طور طبیعی‌ کمتر از نصف‌ حجم‌ فضا در ساعت‌ باشد )

فضاي نصب‌ و تامین‌ هواي لازم براي احتراق بهتر است‌ قبل‌ از هر چیز یا چند اصطلاح زیر آشنا شویم‌ و سپس‌ در مورد فضاي نصب‌ و هواي
لازم براي احتراق صحبت‌ نماییم‌ .

هواي لازم از فضاي ساختمان که‌ براي احتراق دستگاهاي گاز سوز ، مورد نیاز می‌ باشد را بـه‌

اصطلاح “ تامین‌ هواي احتراق “ می‌ گویند .
وسایل‌ گازسوزي که‌ بیرون از ساختمان هستند و از هواي بیرون استفاده می‌ کنند و همچنین‌ دستگاه هاي گاز سوزي که‌ تمام هواي لازم براي احتراق آنها مستقیم‌ از فضاي بیرون تامین‌ می‌ شود و دود حاصل‌ از احتراق آنها نیز توسط‌ دودکش‌ به‌ بیرون هدایت‌ می‌ شود ، دیگر نیازي به‌ محاسبه‌ فضاي لازم براي تامین‌ هوا ندارد . پس‌ هر گاه ، نامی‌ از دستگاه گـاز سـوز بـرده مـی‌ شود ، منظور همان دستگاههاي حرارتی‌ می‌ باشند که‌ در داخل‌ ساختمان قـرار دارنـد و بـراي احتراق ، تهویه‌ و رقیق‌ سازي گازهاي دودکش‌ ، از هواي داخل‌ ساختمان استفاده می‌ کنند .

روشهاي تامین‌ هواي لازم براي احتراق و تهویه‌ : ارتباط فضاي نصب‌ با هواي آزاد ارتباط فضاي نصب‌ با اتاقهاي مجاور

نصب‌ دریچه‌ و کانالهاي متصل‌ به‌ هواي آزاد

ساختمان با درزهاي معمولی‌ = اگر ساختمانی‌ با درزهاي معمولی‌ داشته‌ باشیم‌ ، هواي لازم را به‌ این‌ صورت محاسبه‌ می‌ کنیم‌ :

به‌ ازاي هر ١٧٧ کیلوکالري مصرف وسیله‌ گازسوز، ما به‌ بیش‌ ازیک‌ متر مکعب‌ فضا، نیاز داریم‌ .

مثال ١:

سوال : آیا می‌ توان دستگاه گاز سوزي با ظرفیت‌ ١٨ کیلو وات را در اتاقی‌ به‌ مساحت‌ ٣٥ متر مربع‌ نصب‌ کرد ؟ ( ساختمان با درزهاي معمولی‌ می‌ باشد ) جواب : در ابتدا ظرفیت‌ وسیله‌ را از کیلو وات به‌ کیلو کالري در ساعت‌ تبدیل‌ می‌ کنیم‌ .
N8ht*8SMh=Cal/hkw=NR48M=Cal/h

=می‌ دانیم‌ به‌ ازاي هر ١٧٧ کیلو کالري به‌ متر مکعب‌ فضا نیاز داریم‌ . در نتیجه‌ ظرفیت‌ بدست‌ آمده بالا را بر ١٧٧ تقسیم‌ می‌ کنیم‌ تا مقدار فضاي استاندار بر حسب‌ متر مکعب‌ مشخص‌ گردد.
NR48M/NTT=8TKRmP

=حال باید فضاي اتاق را بر حسب‌ مترمکعب‌ محاسبه‌ نماییم‌. معمولا ارتفاع دیوار اتاق را ٨ .٢ متر در نظر می‌ گیرند . با ضرب مساحت‌ اتاق در ارتفاع دیوار ، فضاي اتاق بر حسب‌ متر مکعب‌ بدست‌ می‌ آید.
PRm2*2K8m=V8mP
چون فضاي اتاق ما (V8mP) بزرگتر از فضاي استاندارد (8TKRmP)= می‌ باشد . پس‌ ما مجاز به‌ نصب‌ این‌ وسیله‌ در اتاق مذکور می‌ باشیم‌ .

مثال ٢:
آیا مجاز هستیم‌ در یک‌ اتاق به‌ مساحت‌ ٢٥ متر مربع‌ ، یک‌ وسیله‌ گاز سوز با ظرفیت‌ ١٦ کیلو وات در ساعت‌ نصب‌ کنیم‌ ؟( ساختمان با درز معمولی‌ )

تبدیل‌ کیلو وات به‌ کیلوکالري در ساعت‌ NSkw*8SM=hcal/eht=NPTSM=h=cal=/h=
مقدار فضاي لازم براي دستگاه == NPTSM/NTT=T8m=P=====
=======================
فضاي اتاق بر حسب‌ متر مکعب‌ 2Rm*=2K8=m===TM=mP====
==========

فضاي اتاق کمتر از فضاي مجاز می‌ باشد در نتیجه‌ مجاز به‌ نصب‌ نمی‌ باشیم‌ .

 

در مثال ٢ مجاز به‌ نصب‌ وسیله‌ گاز سوز نیستیم‌ ولی‌ اگر شرایط‌ اتاق را طبق‌ ادامه‌ بحث‌ تغییر بدهیم‌ ، می‌ توانیم‌ وسیله‌ گاز سوز را در اتاق مثال ٢ نصب‌ کنیم‌ .

مقررات ملی‌ ساختمان می‌ گوید: اگر فضاي اتاق کمتر از فضاي مجاز استارد باشد، در این‌ صورت با ایجاد یک‌ دهانه‌ ارتباطی‌ هوا بین‌ دو اتاق مجاور ( اگر مجموع فضاي اتاق و فضاي مجاور اتاق ، بیشتر از فضاي استاندارد باشد ) ، می‌ توانیم‌ وسیله‌ گاز سوز را در اتاق نصب‌
کنیم‌ . و یا می‌ توانیم‌ یک‌ کانال به‌ هواي آزاد ایجاد نماییم‌ که‌ در ادامه‌ به‌ ذکر آن خواهیم‌
٢٠
پرداخت‌ .

براي ایجاد کانال ارتباطی‌ می‌ بایست‌ موارد زیر را در نظر بگیریم‌ :

براي جریان هوا بین‌ اتاقی‌ که‌ قرار اسـت‌ دسـتگاه گـاز سـوز در آن نصـب‌ شــود و اتــاق مجــاور، مــی‌ بایســت‌ حــداقل‌ دو دهانــه‌ یکــی‌ بــه‌ فاصــله‌ ٣٠ سانتیمتر از کف‌ اتاق و دیگري به‌ فاصله‌ ٣٠ سانتیمتر از سقف‌ ، روي دیوار یا در ، بین‌ اتاق ایجاد نماییم‌ .

به‌ ازاي هر ٣٨ کیلو کاري ظرفیت‌ کمبود هواي گـاز سـوز، مسـاحت‌ دهانـه‌ کانال ، می‌ بایست‌ یک‌ سانتیمتر مربع‌ در نظر گرفته‌ شود .نکته‌ قابل‌ توجه‌ دیگر اینکه‌ ، مساحت‌ هر یک‌ از دهانـه‌ هـا در هـر شـرایطی‌ نبایـد از ٦٤٥ سانتیمتر مربع‌ کمتر در نظرگرفته‌ شود و دهانه‌ کانال باید بدون مانع‌ باشد

اگر فضاي اتاق کافی‌ نبود و یا فضاي اتاق و فضاي اتاق مجاور نیز کافی‌ نبود ، می‌ توانیم‌ با ایجاد یک‌ کانال ورود هوا از خارج ساختمان ، این‌ مشـکل‌ را برطرف نماییم‌ ( شرایط‌ ایجاد کانال به‌ هواي آزاد را مـی‌ توانیـد در ادامـه‌ مطالب‌ ، مطالعه‌ نمایید)

نکته‌ :

. درز بندي اتاق خواب باید به‌ گونه‌ اي باشد کـه‌ در صـورت نصـب‌ بخـاري دودکشدار، تامین‌ هواي لازم از فضاي مجاور انجام پذیرد .

( براي اتاق خواب ، حمام به‌ عنوان فضاي مجاور در نظر گرفته‌ نمی‌ شود )

 

. طبق‌ مقررات ملی‌ ساختمان ، نصب‌ وسایل‌ گاز سوز پر مصرف مانند پکیج‌ و آبگرمکن‌ دیواري که‌ مصرف آنها بیشتر از ٥.١ متر مکعب‌ در سـاعت‌ مـی‌ باشد در خانه‌ هایی‌ که‌ مساحت‌ آنها کمتر از ٦٠ متـر مکعـب‌ در سـاعت‌ مـی‌ باشد در خانه‌ هایی‌ که‌ مساحت‌ آنها کمتر از ٦٠ متر مربع‌ هستند ، ممنوع می‌ باشد . مگر آنکه‌ یک‌ دریچه‌ دایمی‌ از ساختمان به‌ هواي آزاد ، جهت‌ احتراق کامل‌ وسیله‌ گاز سوز مربوطه‌ وجود داشته‌ باشد .

نکته‌ :

فاصله‌ دهانه‌ بیرونی‌ کانال باید حداقل‌ یک‌ متر از دود کش‌ فاصله‌ داشـته‌ باشد تا دود از طریق‌ کانال دوباره وارد ساختمان نگردد.

ساختمان با درزهاي هوابند

در این‌ نوع ساختمانها ، در هر شرایطی‌ باید هواي مورد نیاز احتراق از خارج ساختمان تامین‌ شود . علاوه بر ایجاد کانال هوا با شرایط‌ زیر ، بهتر است‌ یک‌ دهانه‌ هواي اضافی‌ نیز براي دریافت‌ مستقیم‌ هوا به‌ دستگاه با سطح‌ مقطع‌ یک‌ سانتیمتر مربع‌ براي هر ١٩٤ کیلو کالري در ساعت‌ نیز در نظر گرفته‌ شود .

شرایط‌ ایجاد کانال به‌ هواي آزاد و ابعاد آن به‌ شرح زیر می‌ باشد :

■ به‌ فاصله‌ ٣٠ سانتیمتري از سقف‌ ;= یک‌ دهانه‌ براي ورود هوا باید نصب‌ شود .
■ به‌ ازاي هر ١١٦ کیلو کالري در ساعت‌ ، مساحت‌ دهانه‌ را یک‌ سانتیمتر مربع‌ در نظر می‌ گیریم‌ .

■ سطح‌ مقطع‌ کانال در تمام مسیر ، باید برابر با دهانه‌ ورود هوا در نظر گرفته‌ شود .

چند تذکر مهم‌ در مورد کانال هواي آزاد :

_ دهانه‌ ورود هوا باید به‌ گونه‌ اي باشد که‌ هـوا براحتـی‌ بتوانـد وارد آن گـردد و همچنـین‌ از نفـوذ مستقیم‌ سرما به‌ داخل‌ ساختمان جلوگیري نماید .

_ دهانه‌ باید غیر قابل‌ بسته‌ شدن باشد.

_ پرنده و حشره نتواند از طریق‌ کانال وارد ساختمان گردد.

_ بهتر است‌ با یک‌ نوشته‌ و نصب‌ آن در کنار کانال ، کاربرد کانال را نوشته‌ و تاکید شود که‌ به‌ هیچ‌ عنوان مسدود نگردد.

از منابع‌ زیر نمی‌ توانیم‌ براي تامین‌ هواي احتراق در ساختمان استفاده کنیم‌ : فضایی‌ که‌ از گرد و غبار پوشیده شده است‌ فضایی‌ که‌ در آن گاز خطرناك و بخار قابل‌ اشتعال وجود دارد .

فضاي اتاق خواب و حمام فضاي موتور خانه‌ تبرید ساختمان

مثال ٣:

آیا می‌ توانیم‌ آبگرمکن‌ با قدرت حرارتی‌ ١٨ کیلو وات در اتاقی‌ به‌ مساحت‌ ٤٠ متر

مربع‌ نصب‌ کنیم‌ ؟ ( ساختمان با درزهاي هوا بند می‌ باشد ).
جواب : خیر. زیرا در ساختمان هاي با درز هوابند ، با هر مساحتی‌ نمی‌ توانیم‌ وسیله‌ گاز ( که‌ هوا را از داخل‌ ساختمان مصرف می‌ کند )، نصب‌ کنیم‌ مگر آنکه‌ یک‌ کانال مرتبط‌ با هواي آزاد نصب‌ کنیم‌ .

مثال ٤:

مساحت‌ کانال مرتبط‌ با هواي آزاد در مثال ٣ را محاسبه‌ نمایید ؟

تبدیل‌ کیلو وات به‌ کیلو کالري N8*8SM=NR48Mk=cal/h
مقدار مساحت‌ کانال هواي آزاد NR48M/NNS=NPPKR
=

بهتر است‌ که‌ یک‌ دریچه‌ دیگر که‌ مستقیم‌ از هواي آزاد به‌ پکیج‌ راه دارد نیز نصب‌ گردد که‌ مساحت‌ کانال به‌ این‌ قرار است‌ :
NR48M/NV4=TVK8cm

مثال ٥:

آیا نصب‌ آبگرمکن‌ به‌ ظرفیت‌ نامی‌ 24MMM=k=cal=/h= در یک‌ آشپرخانه‌ نوع باز که‌ به‌ محوطه‌ نهار خوري و پذیرایی‌ با مجموع زیر بناي RMm2 راه دارد ، مجاز می‌ باشد یا نه‌ ؟ ( ساختمان با درز معمولی‌ )

ارتفاع دیوار خانه‌ را 2K8 متر در نظر بگیرید .

فضاي مجاز 24MMM/NTT=NPRKSmP
مجموع فضاي آشپرخانه‌ و نهارخوري و پذیرایی‌ RMm2*2K8m=N4MmP=

= =========
=
چون مجموع فضاي آشپرخانه‌ و اتاقهایی‌ که‌ به‌ آن راه دارد و هوا جریان دارد (N4MmP) از شرط فضاي نامحدود ما (NPRKS=m) بزرگتر است‌ ، پس‌ ما می‌ توانیم‌ آبگرمکن‌ را در آشپزخانه‌ نصب‌ کنیم‌ .

مثال ٦ :

آیا ما مجاز به‌ نصب‌ آبگرمکن‌ به‌ ظرفیت‌ حرارتی‌ ١٢٠٠٠ کیلو کالري در ساعت‌ ، در یک‌ اتاق به‌ زیر بناي NMm2 هستیم‌ ؟ ( ساختمان با درز معمولی‌ )

جواب :
فضاي نامحدود لازم =N2MMM/NTT=STK8mP
فضاي اتاق ٣NMm2*2K8m=28m
خیر ، چون فضاي اتاق از فضاي نامحدود کوچکتر است‌ در نتیجه‌ ما نمی‌ توانیم‌ آبگرمکن‌ را در اتاق مذکور نصب‌ نماییم‌ .

مثال ٧:

حال با قرار دادن دریچه‌ اي ارتباطی‌ با اتاق مجاور می‌ خواهیم‌ آبگرمکن‌ را در مثال بالا نصب‌ نماییم‌ .
28*NTT=4VRSkcal/h
٧٠٤٤=٤٩٥٦-١٢٠٠٠

TM44/P8=N8Rcm2
می‌ دانیم‌ به‌ ازاي هر ٣٨ کیلو کالري کمبود هوا ، یک‌ دریچه‌ با مسـاحت‌ یک‌ سانتیمتر مربع‌ نیاز می‌ باشد . که‌ در اینجا مساحت‌ دریچـه‌ مـا ١٨٥ سانتیمتر مربع‌ بدست‌ آمده است‌ . ولی‌ طبـق‌ مقـررات ملـی‌ سـاختمان ، مساحت‌ کانال در هر شرایطی‌ کمتر از ٦٤٥ سانتیمتر مربـع‌ نمـی‌ توانـد باشد . در نیتجه‌ مساحت‌ کانال براي نصب‌ آبگرمکن‌ باید ٦٤٥ سانتیمتر مربع‌ باشد

قسمتهاي تشکیل‌ دهنده پکیج‌:

شیر پرکن‌ مبدل که‌ شامل‌ ٢مبدله‌ و تک‌ مبدله‌ می‌ شود پمپ‌ سیرکولاتور

سنسور o=) kTC و =( p ترموستات حد یا hlixon=
شیر اطمینان یا =pafety=salve=

منبع‌ انبساط (بسته‌ و باز)

کلید کنترل حداقل‌ فشار آب یا tater=mressure=

pwitch= سیستم‌ Bypass=

فلو سوییچ‌ فلومتر

شیر سه‌ راهه‌ موتوري محفظه‌ احتراق ترموستات ایمنی‌ دودکش‌ (در محفظه‌ احتراق باز) فن‌ کلید کنترل فشار دود مشعل‌

 

الکترودهاي جرقه‌ زن و میله‌ یونیزاسیون

شیرپرکن‌:
مادامی‌ که‌ پکیج‌ هنوز راه اندازي نشده ، ( آبی‌ در داخل‌ مدار وجـود نـدارد ) و یـا آب سیسـتم‌ کاهش‌ یافته‌ باشد ، مـی‌ بایسـت‌ مطـابق‌ شـکل‌ ” شـیر پـرکن‌ ” را بـاز نمـاییم‌ تـا آب شـهر وارد سیستم‌ مدار گرمایش‌ شود .

در حقیقت‌ تنها راه ارتباطی‌ آب مدار گرمایش‌ و مدار آب گرم بهداشتی‌ ، شیر پرکن‌ می‌ باشد. ( لازم به‌ ذکر است‌ زمانی‌ که‌ مدار شـوفاژ سـرد اسـت‌ ، اگـر فشـار دسـتگاه روي ١ بـار تنظـیم‌ شده باشد ، در موقـع‌ راه انـدازي ، فشـار مـدار افـزایش‌ مـی‌ یابـد و بـه‌ ٥.١ بـار مـی‌ رسـد . )

فشار مجاز در سیستم‌ باید بین‌ ٠/٥ تا ٥.١ بار باشد .

بنابر این‌ ” شیر پرکن‌ ” شیري است‌ که‌ در مسیر انشعابی‌ از ورود آب سرد بـه‌ قسـمت‌ مکـش‌ پمپ‌ ، ( در مسیر برگشت‌ آب رادیاتور به‌ پکیج‌ ) قـرار مـی‌ گیـرد و وظیفـه‌ آن پـر کـردن مـدار
گرمایشی‌ از آب می‌ باشد .

( در بعضی‌ از مدلهاي پکیج‌ ، شیر پـرکن‌ در بـین‌ مسـیر آب سـرد ورودي و خـط‌ رفـت‌ گرمـایش‌ قرار می‌ گیرد . )

معمولا ” شیرپرکن‌ ” به‌ صورت دستی‌ در پکیج‌ ها نصب‌ می‌ شود .
ولی‌ شیرپرکن‌ هاي اتوماتیک‌ نیز در بازار وجود دارند که‌ دیگـر نیـازي بـه‌ بـاز و بسـته‌ کردن آنها نیست‌ و بطور اتوماتیک‌ آب سیستم‌ را تامین‌ می‌ نمایند .

در بعضی‌ از پکیج‌ ها سیستمی‌ وجود دارد تا در صورت تکرار افت‌ فشار ، وجود نشـتی‌ در سیستم‌ تشخیص‌ داده می‌ شود ولی‌ در صورت عدم وجود این‌ سیستم‌ ، بهتر است‌ که‌ از نوع شیر پرکن‌ اتوماتیک‌ استفاده ننماییم‌ ، زیرا ممکـن‌ اسـت‌ در جـایی‌ از مسـیر لوله‌ یا اتصالات ، نشتی‌ وجود داشته‌ باشد و ما بـه‌ وجـود آن پـی‌ نبـریم‌ و همـین‌ امـر ، موجب‌ خسارت گردد.

( زیرا کمبود آب سیستم‌ ، مرتب‌ از طریق‌ ” شیر پرکن‌ اتوماتیـک‌ ” تـامین‌ مـی‌ شـود و هشداري توسط‌ دستگاه اعلام نمی‌ گردد و ما متوجه‌ نمی‌ شویم‌ )

لازم به‌ ذکر است‌ که‌ تکرار افت‌ فشار در هر حالتی‌ ، دال بر وجود نشتی‌ و یا عیب‌ در سیستم‌ می‌ باشد که‌ نباید به‌ آن بی‌ اعتنا بود و بهتر است‌ از تکنسین‌ مجاز دستگاه جهت‌ رفع‌ عیب‌ ، مدد بخواهیم‌ .

نکته‌ قابل‌ توجه‌ اینکه‌ مدار شوفاژ باید سرد باشد و فشار بروي یک‌ بار EN=BarF تنظیم‌ گردد. ( بروي پکیج‌ مطابق‌ شکل‌ ، فشار سنج‌ وجود دارد و مادامی‌ که‌ فشار بروي یک‌ بار

رسید ، شیرپرکن‌ را می‌ بندیم‌ ).

هنگامی‌ که‌ پکیج‌ روشن‌ شود ، فشار مقداري بیشتر می‌ شود .

بطور کلی‌ مادامی‌ که‌ پکیج‌ روشن‌ است‌ ، فشار سنج‌ باید بین‌ ١ تا ٥ .١ بار باشد . اگر فشار کمتر از یک‌ بود باید توسط‌ ” شیرپرکن‌ ” فشار را به‌ یک‌ بار برسانیم‌ و هنگامی‌ که‌ فشار از ٥.١ بار بیشتر گردید باید توسط‌ ” شیرتخلیه‌ ” ، فشار را تا یک‌ بار کاهش‌ دهیم‌ .

( این‌ کار می‌ تواند با احتیاط و با چرخاندن شیر اطمینان در جهتی‌ که‌ بروي آن وجود دارد ، نیز انجام گیرد ) مدار گرمایش‌ فقط‌ درحالتی‌ که‌ کلید پکیج‌ بروي حالت‌ زمستانه‌ قرار داشته‌ باشد ، فعال می‌
باشد .

اگر به‌ مدت زیادي قصد نداریم‌ از پکیج‌ استفاده نماییم‌ ( بخصوص در زمستان ) بهتر است‌ که‌ آب سیستم‌ را توسط‌ ” شیرتخلیه‌ ” از مدار خارج کنیم‌ .
=

در بعضی‌ از پکیج‌ ها ، شیر تخلیه‌ وجود ندارد و آب سیستم‌ را می‌ توان با روش ساده زیر تخلیه‌ نمود :

. شیر فلکه‌ اصلی‌ ورودي آب سرد به‌ پکیج‌ را می‌ بندیم‌

. شیر پرکن‌ را باز می‌ کنیم‌ ( چون شیر فلکه‌ بسته‌ است‌ ، پس‌ آبی‌ وارد سیستم‌ نمی‌ شود )

. پایین‌ ترین‌ شیر آب گرم بهداشتی‌ را باز می‌ کنیم‌ ( ترجیحا شیر مخلوط توالت‌ )

. آب گرمایشی‌ از طریق‌ شیر خالی‌ می‌ گردد.

نکته‌ :

=در برگشت‌ مدار گرمایش‌ ، یک‌ فیلتر نصب‌ می‌ شود که‌ لازم است‌ هر چند گاهی‌ آنرا تمیز نماییم‌ .

مبدل:

مبدل ، محفظه‌ اي است‌ که‌ آب در آنجا توسط‌ مشعل‌ ، گرم می‌ شود =مبدل در بالاي مشعل‌ قرار می‌ گیرد و شعله‌ مشعل‌ مستقیم‌ به‌ آن برخورد می‌ کند .

انواع مبدل مبدل دو منظوره =دو مبدله‌
مبدل دو منظوره : در بعضی‌ از مدلهاي پکـیج‌ از یـک‌ عـدد ” مبـدل دو منظوره ” استفاده می‌ گردد. هماهنطور که‌ از نامش‌ پیـدا اسـت‌ ، این‌ مبدل ، دو وظیفه‌ به‌ عهده دارد. یکی‌ آنکه‌ مـدار گرمـایش‌ را گرم نماید و دیگر آنکه‌ آب مدار بهداشتی‌ را گـرم نمایـد . در ایـن‌

مبدل ، دو لوله‌ در داخل‌ یکـدیگرقرار داده شـده انـد کـه‌ در لولـه‌ C.H
داخلی‌ ، آب گرم بهداشـتی‌ عبـور مـی‌ نمایـد و در لولـه‌ دومـی‌ ، آب

مدار گرمایش‌ عبور می‌ نماید .

هنگامی‌ که‌ شعله‌ مشعل‌ به‌ مبدل دو منظـوره برخـورد مـی‌ کنـد در ابتدا آب مدار گرمایش‌ گرم مـی‌ شـود و گرمـی‌ آب مـدار گرمـایش‌ باعث‌ می‌ شود که‌ لولـه‌ داخلـی‌ گـرم شـود و در نتیجـه‌ آب مصـرفی‌
داخل‌ لوله‌ نیز گرم شود .

همــانطور کــه‌ متوجــه‌ شــده ایــد ، آب مــدار گرمــایش‌ توســط‌ شــعله‌ مستقیم‌ مشعل‌ گرم مـی‌ شـود ولـی‌ آب مـدار مصـرفی‌ ، توسـط‌ آب

گرم مـدار گرمـایش‌ گـرم مـی‌ شـود و دیگـر شـعله‌ بـه‌ آن برخـورد
D.H.W
ندارد

دقیقا همین‌ مطلب‌ در مورد آب مدار گرمایش‌ نیز صادق است‌ ، به‌ علت‌ آنکه‌ آب مدار گرمایش‌ مصرف نمی‌ شود ، پس‌ از مدتی‌ به‌ درجه‌ اشباع می‌ رسد و

دیگر نمی‌ تواند ، مبدل و لوله‌ ها را زنگ‌ بزند و در آنها رسوب ایجاد نماید .

در نتیجه‌ گرماي شعله‌ مستقیم‌ نمی‌ تواند تاثیر زیادي در رسوب گذاري آنها گذارد و مبدل عمـر طـولانی‌ تري پیدا می‌ کند . در مقابل‌ چون آب مدار مصرفی‌ ، مرتب‌ مصرف مـی‌ شـود و دور ریختـه‌ مـی‌ شـود در نتیجه‌ ، رسوب پذیري آن زیاد می‌ شود و مسیر عبور آب به‌ مـرور بسـته‌ مـی‌ شـود . بـه‌ همـین‌ علـت‌ آب مدار گرمایش‌ بطور غیر مستقیم‌ و با دماي یکنواخت‌ گرم می‌ شود تا از این‌ پدیده تا حد امکان جلوگیري شود .

براي همین‌ امر است‌ که‌ همواره توصیه‌ می‌ شود ، آب مدار گرمایش‌ را تخلیه‌ ننمایید و از نشت‌ آب مدار گرمایش‌ ، جلوگیري نمایید . زیرا ورودي آب تازه برابر است‌ با رسوب زنگ‌ زدگی‌ تازه و این‌ یعنی‌ کاهش‌ عمر سیستم‌ .

حال ” مبدل دو منظوره ” را دوباره مرور می‌ کنیم‌ و نکات تازه دیگري ، یاد میگیریم‌ . در مبدل دو منظوره ، آب گرم شوفاژ به‌ صورت مستقیم‌ و آب گرم بهداشتی‌ به‌ طور غیر مستقیم‌ و توسط‌ گرماي آب گرمایشی‌ ، گرم می‌ شود . مبدل از دو لوله‌ داخل‌ یک‌ دیگر و تعدادي فین‌ ( یا پره
آلومینیومی‌ ) تشکیل‌ شده است‌ .

وجود فین‌ باعث‌ می‌ شود تا بازدهی‌ سیستم‌ افزایش‌ یابد و گرماي کمتري از طریق‌ دودکش‌ خارج گردد.

دو مبدله‌ :

در بعضی‌ از پکیج‌ ها به‌ جاي استفاده مبدل ” دو منظوره ” از دو عدد مبدل اسـتفاده مـی‌ نماینـد . که‌ به‌ مبدل اولیه‌ و ثانویه‌ شناخته‌ می‌ شوند . در مبدل اولیه‌ آب مدار گرمایش‌ گـرم مـی‌ شـود و این‌ عمل‌ توسط‌ شعله‌ مستقیم‌ مشعل‌ انجام می‌ گیرد . در مبدل ثانویه‌ ، آب مـدار بهداشـتی‌ گـرم

می‌ شود و دیگر شعله‌ در کارنیست‌ .
به‌ نظر شما ، در مبدل ثانویه‌ ، آب مصرفی‌ چگونه‌ گرم می‌ شود ؟ درست‌ حدس زده ایـد . جریـان آب مدار گرمایش‌ در مبدل ثانویه‌ ، باعث‌ گرم شدن غیر مستقیم‌ آب مصرفی‌ می‌ شود .

مبدل اولیه‌ :
بـــالاي مشـــعل‌ قـــرار دارد و بـــراي افـــزایش‌ بازدهی‌ ، بروي آنهـا فـین‌ نصـب‌ شـده اسـت‌ . وظیفــه‌ آب گــرم کــردن آب مــدار گرمایشــی‌ ، جهــت‌ مصــرف در رادیاتورهــا ( بــراي انتقــال حرارت به‌ محـیط‌ ) و همچنـین‌ گـرم کـردن آب گرم بهداشتی‌ در مبدل ثانویه‌ می‌ باشد .

مبدل ثانویه‌ :

از تعدادي صفحات موج دار که‌ برروي یک‌ دیگر قرار داده شده اند ، تشکیل‌ شده است‌ . این‌ صفحات داراي دو مسیر جداگانه‌ – عمود بر هم‌ با جریانها ي مخالف‌ همدیگر می‌ باشد .

مبدل ثانویه‌ داراي دو ورودي و دو خروجی‌ ( مجزا ) می‌ باشد که‌ دو مجراي با قطر بزرگتر مربوط به‌ مدار آب گرمایشی‌ و مجراي با قطر کوچکتر مربوط به‌ مدار =آب گرم بهداشتی‌ می‌ باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال :

چرا در بعضی‌ از مـدلهاي پکـیج‌ بجـاي مبـدل ” دو منظـوره ” تـرجیح‌ داده می‌ شود از ” دو مبدله‌ ” استفاده شود ؟

جواب :

از مزایاي استفاده از پکیج‌ دو مبدله‌ ، تامین‌ آب گرم بهداشتی‌ در کوتاهترین‌ زمان می‌ باشد . زیرا در هر لحظه‌ مقداري آب گرم براي ارایه‌ وجود دارد .

بازدهی‌ بهتري دارد و تکنولوژي ساخت‌ دو مبدله‌ ساده تر می‌ باشد . ولی‌ رسوب پذیري مبدل ثانویه‌

بیشتر از ” مبدل دو منظوره ” می‌ باشد .
مطلبی‌ را که‌ باید به‌ آن اشاره کرد این‌ است‌ که‌ بزرگترین‌ مشکلی‌ که‌ مردم در مورد پکیج‌ با آن موجه‌

هستند ، رسوب پذیري مبدل می‌ باشد . چاره کار چیست‌ ؟

آسان ترین‌ راه جهت‌ جلوگیري از تشکیل‌ رسوب و خوردگی‌ داخل‌ مدار ، پیشگیري است‌ . بدین‌ صورت که‌ ما می‌ توانیم‌ با گذاشتن‌ فیلترهاي تصفیه‌ آب ، بر سرراه آب سرد ورودي و همچنین‌ با استفاده از محلول محافظ‌ در برابر رسوب ، در ابتداي راه اندازي دستگاه این‌ مشکل‌ را تا حد زیادي برطرف نماییم‌

( استفاده از این‌ محلول ، بایدتوسط‌ کارخانه‌، پیشنهاد شده باشد ) اما هنگامی‌ که‌ مبدلها رسوب گرفتند ، می‌ بایست‌ مبدل را باز کرده و در کنار یک‌ مخزین‌ یا تشت‌ پر از

محلول اسید قرار بدهیم‌ و سپس‌ توسط‌ یک‌ ” پمپ‌ ” ، اسید را از تشت‌ وارد مبدل کرده و دوباره اسید خروجی‌ را به‌ تشت‌ بازگردانیم‌ . بسته‌ به‌ مقدار رسوب و غلظت‌ اسید ، بین‌ ٥ تا ٢٠ دقیقه‌ این‌ گردش آب

باید ادامه‌ یابد تا مسیر کاملا باز شود .
باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ داشت‌ که‌ هر نوع رسوبی‌ ، رسوب زدا یا اسید خاص خود را می‌ طلبد که‌ بهتر است‌

دراین‌ زمینه‌ از کارخانه‌ سازنده سوال گردد تا استفاده از اسید نامناسب‌ ، موجب‌ آسیب‌ به‌ مبدل نگردد. بعضی‌ از تعمیرکاران براي هر رسوبی‌ از جوهر نمک‌ استفاده می‌ کنند که‌ با توجه‌ به‌ نکات گفته‌ شده صحیح‌ نمی‌ باشد . گروهی‌ مبدل را به‌ خصوص مبدل ثانویه‌ را حرارت می‌ دهند و پس‌ از داغ شدن به‌ آن ضربه‌ وارد می‌ کنند . همین‌ ضربه‌ باعث‌ ریختن‌ رسوب می‌ شود و مسیر را باز می‌ نمایند . ( درست‌ همانند کتري آب ، که‌ از رسوب پر شده است‌ ، اگر کتري را حرارت بدهید و به‌ آن ضربه‌ بزنید می‌ بینید که‌ تکه‌ تکه‌ رسوب ها می‌ ریزند ) اسید شویی‌ :

=با اسید دي.اس.کلر به‌ همراه ایم‌ هیبی‌ تور (لایه‌ بردار و محافظ‌ فلز)

جریان در مبدلها :

جریان می‌ تواند موافق‌ یکدیگر ، باشد ، که‌ بازدهی‌ اندکی‌ دارد جریان مخالف‌ نیز وجود دارد .

مانند جریان در مبدل ” دو منظوره ” که‌ جریان آب گرمایشی‌ مخالف‌ جهت‌ جریـان آب بهداشـتی‌ اسـت‌ در جریان مخالف‌ بازدهی‌ بالاتر است‌ .

البته‌ تلفیق‌ این‌ جریان ها نیز می‌ تواند وجود داشته‌ باشد . بـراي نمونـه‌ مـی‌ تـوان گفـت‌ ، جریـان در مبدل ثانویه‌ علاوه بر اینکه‌ عمود بر هم‌ می‌ باشد ، مخالف‌ یکدیگر نیـز مـی‌ باشـد کـه‌ همـین‌ ویژگـی‌ ،
استفاده از مبدل ثانویه‌ را ترویج‌ نموده است‌ .
=پمپ‌ سیرکولاتور همانطور که‌ می‌ دانید آب در مدارگرمایش‌ مرتب‌ یک‌ مسـیر

بسته‌ را طی‌ می‌ کند ( آب سیر کوله‌ می‌ شود ) و این‌ انـرژي گردش آب ، توسط‌ پمپ‌ تامین‌ شود . پمپ‌ ، آب سرد داخـل‌ رادیاتورها را مکیده و به‌ سمت‌ مبدل حرارتی‌ می‌ فرسـتد ، آب داغ می‌ شود و به‌ سمت‌ رادیاتور حرکت‌ مـی‌ کنـد و ایـن‌ عمل‌ مرتب‌ انجام می‌ گیرد . به‌ همین‌ علت‌ به‌ این‌ نوع پمـپ‌

، ” پمپ‌ سیرکولاتور” گفته‌ می‌ شود .

پمــپ‌ در قســمت‌ برگشــت‌ مــدار گرمــایش‌ ( از رادیــاتور بــه‌ پکیج‌ ) قرار دارد .

عملکرد پمپ‌ در پکیج‌ با مبدل دو منظوره :
مادامی‌ که‌ پکیج‌ در حالت‌ تابستانه‌ می‌ باشد ، پمـپ‌ همـواره خـاموش اسـت‌ و هنگـامی‌ کـه‌ پکـیج‌ در وضعیت‌ زمستانه‌ قرار بگیرد ، پمپ‌ در مدار گرمـایش‌ فعـال مـی‌ شـود . لازم بـه‌ ذکـر اسـت‌ کـه‌ در حالت‌ زمستانه‌ نیز مادامی‌ که‌ مدار آب گرم بهداشتی‌ فعال می‌ شود ، پمپ‌ خاموش می‌ شود

عملکرد پمپ‌ در پکیج‌ با “ دو مبدله‌ ”

پمپ‌ در پکیج‌ هاي ” دو مبدله‌ ” همواره چه‌ در حالت‌ زمستانه‌ و چه‌ در حالت‌ تابستانه‌ و چه‌ درموقع‌ مصرف آب گرم بهداشتی‌ ، همواره فعال می‌ باشد .

نکته‌ : در پکیج‌ همیشه‌ اولویت‌ ها همواره با مدار آب گرم بهداشـتی‌ مـی‌ باشـد ، بـدین‌ نحـو که‌ ، تا شیر آب گرمی‌ باز نشده است‌ ، سیستم‌ به‌ گرم کردن آب مدار گرمـایش‌ و در نتیجـه‌ رادیاتورها می‌ پردازد . به‌ محض‌ آنکـه‌ شـیر آب گـرم بـاز شـود ، شـروع بـه‌ گـرم کـردن آب مصرفی‌ می‌ نماید و تا شیر آب گرم بسته‌ نشود ، آب گرمـی‌ بـه‌ سـمت‌ رادیاتورهـا فرسـتاده

نمی‌ شود .
حالا مـی‌ توانیـد بـه‌ راحتـی‌ متوجـه‌ گردیـد کـه‌ چـرا پـس‌ از یـک‌ حمـام طـولانی‌ و پـی‌ درپـی‌ ، رادیاتورها سرد می‌ شوند .

جنس‌ پوسته‌ متصل‌ به‌ پشت‌ پمپ‌ از مواد کامپوزیت‌ می‌ باشد .

 

 

 

 

اغلب‌ در قسمت‌ بالاي پمپ‌ ، شیر هوا گیري اتوماتیک‌ قرار دارد که‌ وظیفه‌ آن خارج کردن هواي موجود در سیستم‌ گرمایش‌ به‌ صورت خودکار می‌ باشد .

پمپ‌ سیرکولاتور سیستم‌ گرمایش‌ :

براي محاسبه‌ پمپ‌ سیرکولاتور سیستم‌ گرمایش‌ به‌ دو مولفه‌ هد و دبی‌ نیاز داریم‌ .

الف‌ ) دبی‌ :

دبی‌ پمپ‌ برابر است‌ با بارحرارتی‌ سـاختمان یـا بـه‌ عبـارتی‌ مقـدار گرمـاي لازم جهـت‌ گرمـایش‌

ساختمان بر حسب‌ BTrLeo=F=تقسیم‌ بر ١٠٠٠٠ dmM===n=EBTrLeoF=L=NMMMM
ب ) هد :

بر حسب‌ فوت آب برابر است‌ با : e===P=i=×=MKMORH=dm i=W=طول مسیر رفت‌ از دیگ‌ به‌ دورترین‌ مبدل حرارتی‌ (رادیـاتور ، فـن‌ کویـل‌ و..) بـر حسـب‌ فوت

dm=W=برابر مجموع افت‌ فشار دیگ‌ و کلکتـور هـا و مبـدلهاي حرارتـی‌ و کلیـه‌ تجهیـزات بـه‌ کـار رفته‌ در سیستم‌ گرمایش‌(در حالت‌ کلی‌ برابر ٥.١ در نظر می‌ گیریم‌)

READ  نمایندگی پکیج بوتان در ستاری

 

وجود هوا در سیستم‌ مدار گرمایش‌ باعث‌ می‌ شود که‌ :

. در کار و عملکرد پمپ‌ اختلال ایجاد شود .

. ضریب‌ انتقال حرارت و در نتیجه‌ بازده کار ، کاهش‌ آید .

. باعث‌ تسریع‌ در خوردگی‌ سیستم‌ و وسایل‌ شود .

. سبب‌ ایجاد ضربه‌ قوچ ، در سیستم‌ لوله‌ کشی‌ گرمایشی‌ می‌ گردد.

در لحظه‌ راه اندازي اولیه‌ پکیج‌ یا در هنگامی‌ که‌ به‌ مدت طولانی‌ از پمپ‌ استفاده نشود ، ممکن‌ است‌ محور پمپ‌ گیر داشته‌ باشد و حرکت‌ آن سخت‌ شود . بنابراین‌ لازم است‌ پکیج‌ را از برق قطع‌ نموده و پیچ‌ موجود در پشت‌ پمپ‌ را باز کرده و با پیچ‌ موجود در پشت‌ پمپ‌ را باز کرده و با پیچ‌ گوشتی‌ محور پمپ‌ را چند دور در جهت‌ فلش‌ به‌ حرکت‌ درآوردیم‌ . این‌ کار باعث‌ می‌ =گردد تا محور پمپ‌ خلاص شود و به‌ راحتی‌ به‌ گردش درآید .

 

پمپ‌ ها از نظر کارکرد :

پمپ‌ هـا اغلـب‌ در سـه‌ دور ، برحسـب‌ واحـد دور دردقیقـه‌ EoKmKMF= و یـا Min= در بـازار وجود دارند ، که‌ ما می‌ توانیم‌ بـا کلیـدي کـه‌ بـروي پمـپ‌ وجـود دارد ، یکـی‌ از سـه‌ حالـت‌

سرعت‌ را انتخاب نماییم‌ .

پمپ‌ هایی‌ نیز وجود دارند که‌ سرعت‌ دوران آن برحسب‌ تغییر جریان ورودي کـم‌ یـا زیـاد

می‌ شود که‌ اصطلاحا به‌ این‌ پمپ‌ ها ” مـدولار ” گفتـه‌ مـی‌ شـود . بـه‌ عنـوان مثـال سـرعت‌ دوران بــین‌ ١٦٠٠ تــا ٢٠٠٠ دور بــر دقیقــه‌ مــی‌ توانــد تغییــر نمایــد . کــه‌ در ایــن‌ حالــت‌

اصطلاحا گفته‌ می‌ شود که‌ پمپ‌ در حالت‌ مدولار می‌ باشد .

می‌ توان با مقایسه‌ دماي دو سنسور رفت‌ مدار گرمایشی‌ و برگشت‌ مدار گرمایش‌

سرعت‌ پمپ‌ را به‌ صورت مدولار تنظیم‌ نمود . به‌ عنوان مثال اگـر اخـتلاف دو سنسـور بیشـتر از ٢٠ درجه‌ باشد ، پمپ‌ با سرعت‌ بالا کار نماید و اگر کمتر از ٢٠ درجه‌ باشـد پمـپ‌ بـا سـرعت‌
کم‌ کار نماید)== کاربرد این‌ نوع پمپ‌ ها در حال افزایش‌ می‌ باشد . زیرا وجود پمپ‌ مـدولار باعـث‌ مـی‌ شـود تـا

پمپ‌ در اکثر مواقـع‌ بـا حـداقل‌ سـرعت‌ کـار کنـد و در نتیجـه‌ موجـب‌ کـاهش‌ آلـودگی‌ صـوتی‌ و همچنین‌ در مصرف انرژي برق نیز صرفه‌ جویی‌ شود .
سیستم‌ ضد جام کردن پمپ‌:

اگر درخانه‌ هستید ، آب گرمی‌ نیز مصرف نمی‌ شود و مشعل‌ پکیج‌ شما خاموش است‌ ولـی‌ یـک‌ مرتبه‌ صدایی‌ از آن به‌ گوشتان می‌ رسد و بعد قطع‌ می‌ شود ، نگران نشوید زیرا سیستم‌ ضـد جام پمپ‌ فعال شده است‌ . این‌ سیستم‌ تقریبا د رهمه‌ پکیج‌ هـا وجـود دارد . نحـوه کـار بـدین‌ صورت است‌ که‌ اگر نیاز به‌ گرمایش‌ نباشـد و از پمـپ‌ بـه‌ مـدت زیـاد ( در حـدود ٢١ سـاعت‌ ) استفاده نشود ، براي جلوگیري از جام کردن پمپ‌ ، سیستم‌ به‌ مـدت ٢٠ ثانیـه‌ پمـپ‌ را روشـن‌ می‌ کند و دوباره خاموش می‌ شود .

سنسور kKTKC

مادامی‌ که‌ آب گرمایشی‌ وارد ” مبدل ” می‌ گـردد ، توسـط‌ شـعله‌ گـرم مـی‌ شـود و بـه‌ سـمت‌ رادیاتور حرکت‌ مـی‌ نمایـد و گرمـاي خـود را بـه‌ رادیـاتور مـی‌ دهـد و دوبـاره توسـط‌ ” پمـپ‌ ” مکیده می‌ شود و دوباره وارد ” مبدل ” می‌ شود و گرم می‌ شود و این‌ عمل‌ مرتب‌ تکـرار مـی‌ شود تا وقتی‌ که‌ دماي آب خروجی‌ از مبدل ، بـه‌ همـان دمـایی‌ کـه‌ مـا آن را تنظـیم‌ کـرده ایـم‌ برسد ، در این‌ موقع‌ پکیج‌ خاموش می‌ شود .

پس‌ ما می‌ توانیم‌ دماي آبی‌ را که‌ به‌ سمت‌ رادیاتور می‌ رود و ما آنرا با نام ” آب رفت‌ شـوفاژ ” می‌ شناسم‌ را توسط‌ درجه‌ اي که‌ بروي پکیج‌ قرار دارد ، تنظیم‌ نماییم‌ این‌ دمـا معمـولا بـین‌ ٤٠ تا ٨٥ درجه‌ می‌ باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زمان جایگزینی‌ از خمیر سیلیکونی‌ استفاده شود.

حال می‌ خواهیم‌ بدانیم‌ پکیج‌ چگونه‌ متوجه‌ می‌ شود که‌ دماي آب چقدر می‌ باشد ؟

و آبا مشعل‌ باید روشن‌ بماند یا اینکه‌ دماي آب رفت‌ به‌ مقدار تنظیمی‌ ما رسیده است‌ ؟

در قسمت‌ رفت‌ مدار گرمایشی‌ یک‌ سنسور به‌ “=kKTKC” قـرار گرفتـه‌ اسـت‌ ( سنسـور مـدار گرمایش‌ را با kTCo و سنسور مدار رفت‌ آب گرم بهداشتی‌ را با = kTCp نشـان مـی‌ دهنـد K مادامی‌ که‌ دماي آب بالا می‌ رود ، مقاومت‌ آن کاهش‌ می‌ یابد و در نتیجه‌ جریان بـرق بیشـتري
از مدار عبور می‌ نماید .

این‌ افزایش‌ جریان ، تا مقداري می‌ رسد که‌ ما توسط‌ کلید مقـدار آن را تعـین‌ نمـوده ایـم‌ در این‌ موقع‌ برد الکترونیکی‌ پکیج‌ ، فرمان قطع‌ شعله‌ را صادر می‌ نماید. هر گاه دمـاي آب مـدار گرمایش‌ کـاهش‌ ، ” افـزایش‌ مـی‌ یابـد و جریـان کمـی‌ در مـدار عبـور مـی‌ نماینـد و در نتیجـه‌ بردالکترونیکی‌ فرمان روشن‌ شدن مشعل‌ را صادر می‌ کند
حال این‌ سئوال پیش‌ می‌ آید که‌ چگونه‌ می‌ توانیم‌ به‌ سالم‌ بودن “kTC” پی‌ ببریم‌ ؟

کافی‌ است‌ که‌ دستگاه را خاموش نماییم‌ و با گذاشتن‌ اهم‌ متر به‌ دو سر “kTC” مقدار مقاومت‌ آن را اندازه بگیریم‌ و سپس‌ به‌ وسیله‌ غیر مستقیم‌ دماي kTC را بالا ببریم‌ با بالا رفتن‌ دما ، مقاومت‌ بایـد طبق‌ جدول ، کاهش‌ بیابد .

یاد آوري :

NTC در مدار گرمایش‌ و هم‌ چنین‌ مدار آب گرم بهداشتی‌ وجـود دارد . در مـدار گرمـایش‌ با علامت‌ (NTCR) نشان داده مـی‌ شـود و در ورودي مبـدل قـرار مـی‌ گیـرد . و در مـدار آب گــرم بهداشــتی‌ بــا علامــت‌ (NTCS ) مشــخص‌ مــی‌ گــردد. NTCS در مســیر خروجــی‌ آب گــرم بهداشتی‌ از مبدل ، قرار می‌ گیرد .

ترموستات حد (hlixon)

در مواردي ممکن‌ است‌ که‌ “kTC” خراب شود و یا کارایی‌ خود را از دست‌ بدهـد و دمـاي آب بـیش‌ از اندازه گرم شود که‌ همین‌ امر ممکن‌ است‌ ، باعث‌ صدمه‌ زدن به‌ سیستم‌ گردد. بـراي ایمنـی‌ بیشـتر ،

یک‌ کلید حرارتی‌ به‌ نام ” ترموستات حد” به‌ مدار اضافه‌ می‌ گردد. وظیفه‌ ترموستات حد این‌ است‌ که‌ اگر به‌ هر نحوي kTC هاي مدار آب گرم بهداشتی‌ و kTC مدار گرمایشی‌ عمل‌ نکنـد ، و دمـاي آب بـالا برود ( حدود ١٠٢ درجه‌ سانتیگراد ) ، فرمان قطع‌ را به‌ برد ارسال می‌ کند تا سیستم‌ خاموش گـردد. ( در این‌ هنگام ، ارور روي دستگاه به‌ عنوان هشدار نمایش‌ داده می‌ شود ).

دراین‌ موقع‌ پکیج‌ دیگر روشن‌ نمی‌ شود تا اینکه‌ دماي آب پایین‌ بیاید و دستگاه ” ریست‌ ” شود .لازم به‌ ذکر است‌ که‌ مادامی‌ که‌ ” ترموستات حد ” عمـل‌ مـی‌ نمایـد یـک‌ نـوع اعـلام خطـر مـی‌ باشـد کـه‌ مـی‌ بایست‌ علت‌ نقص‌ را جستجو کرد و تا رفع‌ عیب‌ نشده است‌ ، بهتر است‌ کـه‌ از پکـیج‌ اسـتفاده نگـردد. براي رفع‌ مشکل‌ حتما از تعمیرکار ماهر کمک‌ بخواهید .

 

 

 

 

 

 

 

 

دماي حد ١٠٢ درجه‌ سانتیگراد
برگشت‌ ٥ درجه‌ پایین‌ تر در زمان جایگزینی‌ از خمیر سیلیکونی‌ استفاده شود.

توضیح‌ :

ترموستات حد در حالت‌ معمولی‌ به‌ صورت بسته‌ EkKCF می‌ باشد و در صورت عمـل‌ نمـودن ، کنتاکت‌ ها باز می‌ شوند . محدوده گرمایی‌ آن معمولا بـین‌ ٩٨ تـا ١٠٦ درجـه‌ سـانتیگراد مـی‌ باشد و براي تشخیص‌ سالم‌ بودن ترموسـتات حـد ، کـافی‌ اسـت‌ ، هنگـامی‌ کـه‌ پکـیج‌ روشـن‌

است‌ ، یکی‌ از سیم‌ هاي آنرا قطع‌ نماییم‌ ، پکیج‌ باید خاموش گردد. ) نکته‌ : اگر به‌ محل‌ اتصال ترموستات حد به‌ مبدل نگـاه کنیـد ، متوجـه‌ مـی‌ شـوید کـه‌ چیـزي

شبیه‌ به‌ خمیر نیز بین‌ آنها وجود دارد . وجود ایـن‌ خمیـر سـیلیکونی‌ ، باعـث‌ مـی‌ گـردد تـا از زنگ‌ زدگی‌ ترموستات جلوگیري نماید و همچنین‌ گرماي مبدل بطور یکدسـت‌ و یکنواخـت‌ بـه‌ ترموستات برسد و کارایی‌ آن را بهتر نماید . این‌ خمیر همچنین‌ نقـش‌ هـادي حرارتـی‌ را نیـز
ایفا می‌ نماید . تذکر :

به‌ هیچ‌ عنوان در مراحل‌ بعدي نصب‌ و تعمیـر ، از خمیـر موجـود مجـددا ، اسـتفاده ننماییـد ، زیرا خواص اولیه‌ را ندارد .

دو فلز غیر هم‌ جنس‌

شیر اطمینان

دراینجا یاد گرفتیم‌ که‌ چگونـه‌ مـی‌ تـوانیم‌ دمـاي آب داغ گرماشـی‌ را مشـخص‌ کنـیم‌ و چگونـه‌

پکیج‌ ، دماي آب را تشخیص‌ می‌ دهد و یـا اینکـه‌ اگـر بـر حسـب‌ اتفـاق kTC عملکـرد مناسـبی‌ نداشت‌ و دما بالا رفت‌ ، چگونه‌ ترموستات حد وارد عمل‌ مـی‌ شـود و از بـروز حادثـه‌ جلـوگیري می‌ نمود . گاهی‌ اوقات امکان دارد که‌ دما خیلـی‌ افـزایش‌ پیـدا نکنـد ولـی‌ فشـار سیسـتم‌ بـه‌ شدت افزایش‌ یابد که‌ باز ممکن‌ است‌ باعث‌ خسارت گردد، کـه‌ بـراي رفـع‌ مشـکل‌ ، در مسـیر

آب داغ گرمایشی‌ ( در مسیر مکش‌ پمپ‌) ، یک‌ عدد ” شیر اطمینان ” نصـب‌ مـی‌ نماینـد . ایـن‌ شیر در برابر فشار حساس می‌ باشد و هرگاه فشار داخل‌ سیستم‌ به‌ سـه‌ بـار برسـد ، بـاز مـی‌

شود و مقداري از آب مدار گرمایش‌ را تخلیه‌ می‌ نماید تا فشار به‌ زیر سه‌ بار کاهش‌ بیابد .

مسیر لوله‌ کشی‌ تخلیه‌ ” شیر اطمینان ” باید به‌ گونه‌ اي باشد تا در اثر عمـل‌ کـردن آن ، آب داغ به‌ صورت یا بدن کدبانو یا اعضـاي خـانواده پاشـیده نشـود و یـا باعـث‌ خرابـی‌
کابینت‌ و یا دیگر وسایل‌ منزل نگردد.
اجازه بدهید یکبار دیگر بحث‌ را مرور کنیم‌ . وظیفه‌ شیر اطمینـان ، جلـوگیري یـا خنثـی‌ کردن فشار بیش‌ از حد به‌ سیستم‌ می‌ باشد ، زیرا اگر فشار سیستم‌ بـیش‌ از حـد بـالا
برود موجب‌ ترکیدن لوله‌ ها و سیستم‌ می‌ گردد.
افزایش‌ فشار می‌ تواند بر اثر افزایش‌ دماي آب و یا بیش‌ از اندازه پر شـدن سیسـتم‌ از آب باشد . شیر اطمینان در مسیر رفت‌ گرمایش‌ ( آب شوفاژ ) نصب‌ مـی‌ گـردد و از نوع حساس در برابر فشار می‌ باشد . این‌ شیر در فشـار ٣ اتمسـفر عمـل‌ مـی‌ نمایـد و عمل‌ تخلیه‌ آب سیستم‌ را تا وقتی‌ که‌ فشار به‌ زیر ٣ بار برسد ، ادامه‌ می‌ دهد .

در حالت‌ کلی‌ دو نوع شیر اطمینان در بازار وجود دارد : شیر اطمینان حساس در برابر فشار

شیر اطمینان حساس در برابر فشار و دما ( شیر اطمینان حساس در برابر فشـار و دمـا بروي آبگرمکن‌ ها نصب‌ می‌ شود ).

بطور کلی‌ هر سیستم‌ بسته‌ حرارتی‌ به‌ شیر اطمینان نیازمند است‌ .

=

کلید کنترل حداقل‌ فشار آب tater=pressure=swich

=جالب‌ اینجا است‌ که‌ همچنان که‌ فشار بـالا بـراي دسـتگاه و انسـان خطـر سـاز اسـت‌ ، اگـر فشـار مـدار گرمایش‌ خیلی‌ پایین‌ باشد نیز به‌ دستگاه آسیب‌ جدي وارد می‌ شود . اگر خواسته‌ باشـیم‌ درك بهتـري از این‌ موضوع داشته‌ باشیم‌ می‌ توانیم‌ کتري یا ظرف غذاي کم‌ آبی‌ را در نظر بگیریم‌ کـه‌ بـروي شـعله‌ گاز قرار دارد ، اشاره کنیم‌ . هر لحظه‌ ممکن‌ است‌ که‌ آب کتري تمام شود و کتري بسـوزد . بـراي رفـع‌

این‌ مشکل‌ از ” پرشر سویچ‌ آب ” استفاده می‌ شود .
این‌ قطعه‌ یک‌ وسیله‌ ایمنی‌ و کنترل براي وجود آب در سیستم‌ مدار گرمایش‌ شوفاژ می‌ باشد کـه‌ هـر گاه فشار سیستم‌ به‌ کمتر از bar ٤ .٠ برسد ، پکیج‌ را از کـار مـی‌ انـدازد و تـا زمـانی‌ کـه‌ فشـار مـدار گرمایش‌ به‌ بالاي ٤.٠ نرسد ، اجازه روشن‌ شدن پکیج‌ را صادر نمی‌ کند .

توضیح‌ :

(زمانیکه‌ دمـاي آب مـدار گرمـایش‌ رادیـاتور پـایین‌ بیاید و پکیج‌ آمـاده روشـن‌ شـدن باشـد ولـی‌ کلیـد کنترل فشار آب بـاز باشـد ( عمـل‌ نکـرده باشـد ) ، پکیج‌ به‌ هیچ‌ عنوان روشن‌ نمی‌ شـود ولـی‌ پمـپ‌ در هر وضعیتی‌ که‌ باشد به‌ مدت ٤٠ ثانیه‌ روشـن‌ مـی‌ شود و خاموش می‌ گردد. )

bar٢٥.٠ : Min bar ٥.٤ : Max

حال این‌ سئوال به‌ ذهن‌ می‌ رسد که‌ چرا فشار مدار کاهش‌ می‌ یابد

( آب داخل‌ سیستم‌ کم‌ می‌ شود) جواب بسیار ساده می‌ باشد ، گـاهی‌ اوقـات در مـدار نشـتی‌ وجـود دارد ، مقـداري آب یـا رطوبـت‌ در

موقع‌ هواگیري پمپ‌ و رادیاتورها به‌ بیرون هدایت‌ می‌ شود ، شیر اطمینان عمـل‌ نمـوده و یـا اینکـه‌ مقدار آب کمی‌ را توسط‌ شیر پرکن‌ ، وارد سیستم‌ نموده ایم‌ .
پس‌ بطور خلاصه‌ می‌ توان گفت‌ که‌ دلایل‌ افت‌ فشار در مدار شوفاژ ECKeF مـی‌ توانـد بـه‌ قـرار زیـر باشد :

. نشتی‌ مدار شوفاژ ( وجود سوراخ در سیستم‌ و یا آببندي نبودن اتصالات )ش

. خارج شدن بخار آب و هواي محلول در سیستم‌ و یا از طریق‌ شیر هواگیر خودکار

. پر نشدن آب سیستم‌ به‌ حد فشار لازم و یا عمل‌ نمودن شیر اطمینان

محدوده مجاز فشار براي پرشر سوئیچ‌ MKQ بار می‌ باشد .

کلید کنترل حداقل‌ فشار آب در مسیر آب گرمایش‌ شوفاژ بعد از مبدل قرار می‌ گیرد .

حال ضروري به‌ نظر می‌ رسد اطلاعات بیشتري از ” کلید کنترل حداقل‌ فشار آب ” کسب‌ نماییم‌ . وضعیت‌ کنتاکت‌ هاي پرشر سوئیچ‌ در موقعی‌ که‌ آبی‌ در سیستم‌ نیست‌ و یا فشار آب کمتر از MKQ بـار مـی‌ باشد به‌ حالت‌ قطع‌ می‌ باشد که‌ اصـطلاحا بـه‌ آن kl===EkloMAi=lmbkF گفتـه‌ مـی‌ شـود . مـادامی‌ کـه‌ فشار به‌ بیشتر از MKQ بار می‌ رسد کنتاکت‌ ها وصل‌ می‌ گردد و مدار برقرار می‌ گردد.
بطور کلی‌ هرگاه قطعه‌ اي در حالت‌ معمولی‌ ، کنتاکـت‌ هـاي آن قطـع‌ باشـد و در موقـع‌ فشـار و اعمـال نیـرو وصل‌ گردد اصطلاحا به‌ آن kl==EkloMAi=lmbkF گفته‌ می‌ شود . و هرگاه قطعه‌ الکترونیکی‌ در حالـت‌ معمولی‌ کنتاکـت‌ هـاي آن وصـل‌ باشـد و در موقـع‌ اعمـال نیـرو و فشـار قطـع‌ گـردد، اصـطلاحا بـه‌ آن kKC= EkloMAi=CilpbF گفته‌ می‌ شود .

در پشت‌ پرشر سوئیچ‌ یک‌ پـیچ‌ وجـود دارد کـه‌ مـا مـی‌ تـوانیم‌ حساسـیت‌ فشـار را کمتر و یا بیشتر کنیم‌ .
چگونه‌ می‌ توانیم‌ سالم‌ یا خرابی‌ پرشر سویچ‌ را بررسی‌ کنیم‌ ؟

براي آزمایش‌ سالم‌ و یا خرابی‌ کلید کنترل حداقل‌ فشـار در پکـیج‌ کـافی‌ اسـت‌ کـه‌ در حالتی‌ کـه‌ پکـیج‌ روشـن‌ اسـت‌ ، سـیم‌ مربوطـه‌ را از آن جـدا نمـاییم‌ ، در نتیجـه‌
سیستم‌ باید خاموش گردد.
در حالتی‌ که‌ پکیج‌ به‌ علت‌ خرابی‌ پرشر سوئیچ‌ روشن‌ نمی‌ شـود ، یکـی‌ از شـیرهاي آب گرم بهداشـتی‌ را بـاز نمـوده ، سـیم‌ هـاي پرشـر سـوئیچ‌ را از آن خـارج کـرده و اتصال کوتان می‌ نماییم‌ ، در صورتی‌ که‌ مشعل‌ روشن‌ شد ، متوجـه‌ مـی‌ شـویم‌ کـه‌
پرشر سوئیچ‌ خراب است‌ و نسبت‌ به‌ تعویض‌ آن اقدام می‌ نماییم‌ .
نکته‌ : در بعضی‌ از پکیج‌ هـا پرشـر سـوئیچ‌ آب وجـود نـدارد و بجـاي آن از اخـتلاف دماي بین‌ دو سنسور رفت‌ و برگشت‌ مدار گرمـایش‌ جهـت‌ تشـخیص‌ کمبـود آب در مدار بهره می‌ گیرند . اگر اختلاف دماي دو سنسور رفت‌ و برگشـت‌ مـدار گرمـایش‌ از مقدار مشخصی‌ ( براي مثال ٤٠ درجه‌ ) بیشتر شود ، مشعل‌ خاموش می‌ شـود و چراغ اخطار روشن‌ می‌ شود . ( بر اثر کمبود آب در مـدار گرمـایش‌ ، دمـاي سنسـور رفت‌ رادیاتور خیلی‌ سریع‌ بالا می‌ رود )

سیستم‌ باي پاس :

داستان مدار گرمایش‌ هنوز به‌ پاین‌ نرسیده است‌ .

گاهی‌ اوقات مسیرگردش آب در داخل‌ رادیاتورها و لوله‌ ها ( مانند رسوب گرفتن‌ ) مسـدود می‌ شود و یا افت‌ فشار در مسیر لوله‌ ها زیـاد مـی‌ شـود و آب داغ گرمایشـی‌ نمـی‌ توانـد در مسیر ، براحتی‌ گردش نماید و در نتیجه‌ مقدار آب کمی‌ بـه‌ سـمت‌ رادیاتورهـا فرسـتاده مـی‌ شود و همین‌ امر موجب‌ می‌ شود که‌ بـه‌ پمـپ‌ فشـار آورده شـود و موجـب‌ خرابـی‌ آن گـردد.

این‌ مشکل‌ توسط‌ سیستم‌ ” باي پاس ” حل‌ می‌ گردد.
باي پاس همانند جاده میانبر عمل‌ می‌ کند به‌ این‌ صورت که‌ قبـل‌ از آنکـه‌ آب داغ گرمایشـی‌ به‌ سمت‌ رادیاتورها حرکت‌ نمایـد ، توسـط‌ یـک‌ انشـعاب بـه‌ ورودي پمـپ‌ متصـل‌ مـی‌ شـود .
بروي این‌ لوله‌ یک‌ عدد ” شیر یکطرفه‌ ” نصب‌ می‌ شود . این‌ شیر اجازه مـی‌ دهـد کـه‌ آب از مسیر رفت‌ گرمایشی‌ به‌ برگشت‌ آب گرمایشی‌ انتقـال یابـد ولـی‌ آب از مسـیر برگشـت‌ نمـی‌ تواند به‌ مسیر رفت‌ انتقال یابد

( درست‌ همانند یک‌ خیابان یکطرفه‌ ، که‌ ماشینها فقط‌ می‌ توانند از یک‌ سمت‌ عبور نمایند ).

 

 

دو مبدله‌ : در ٣ بار عمل‌ می‌ کند تک‌ مبدله‌ : اگر هد پمپ‌ ٥ متر باشد در ٥.٢ بار عمل‌ می‌ کند

اگر هد پمپ‌ ٦ متر باشد در ٣ بار عمل‌ می‌ کند

حــال هرگــاه ، مســیر رفــت‌ آب گرمایشــی‌ بــه‌ هــر علتی‌ مسدود گشت‌ یا افت‌ فشار مسیر افزایش‌ یافت‌ آب از لوله‌ انشعابی‌ ( باي پاس) بـه‌ حرکـت‌ خود ادامه‌ می‌ دهد و دوباره وارد پمپ‌ می‌ شـود و در همین‌ مسیر کوتاه مرتب‌ به‌ گـردش در مـی‌ آید . این‌ کار ، همان طـور کـه‌ گفتـه‌ شـد ، اجـازه نمی‌ دهد تا به‌ پمپ‌ فشاري وارد گردد و عمر آن

را کوتاه نماید .
باي پاس می‌ تواند در صـورت افـت‌ فشـار مـدار گرمایش‌ ، حداکثر ٣٥٠ لیتر آب را در مدت یـک‌ ساعت‌ از خود عبور دهد.

ذکر این‌ نکته‌ ضروري است‌ که‌ در طراحی‌ پکیج‌ ، ” شیر یکطرفه‌ ” متناسب‌ با قـدرت پمـپ‌ در نظر گرفته‌ شده است‌ . حال اگر به‌ هر علتی‌ قدرت پمپ‌ سیستم‌ پکـیج‌ تغییـر یابـد ، بـه‌ طـور حتم‌ شیر یکطرفه‌ سیستم‌ باي پاس هم‌ باید متناسب‌ با قدرت پمـپ‌ تغییـر نمایـد . ( هـر گـاه نیاز به‌ تعویض‌ پمپ‌ دستگاه باشد ، باید پمپی‌ با همان ویژگی‌ خریداري و نصب‌ گـردد و گرنـه‌ باید شیر یکطرفه‌ نیز متناسب‌ با پمپ‌ تعویض‌ نمود ).

اگر قدرت پمپ‌ زیاد و قدرت ” شیر یکطرفه‌ ” کم‌ باشد ، آب بجاي آنکه‌ به‌ سـمت‌ رادیاتورهـا حرکت‌ نماید ، مرتب‌ از مسیر ” باي پـاس” عبـور مـی‌ نمایـد و ایـن‌ امـر بـه‌ شـدت در عملکـرد دستگاه تاثیر می‌ گذارد و بازدهی‌ آن را کاهش‌ می‌ دهد .

انجام می‌ دهد .

که‌ شیر آب گرم باز شده است‌ ؟
فلوسوئیچ‌ Eclow=pwichF

 

 

 

 

همیشه‌ این‌ سئوال در ذهن‌ نقش‌ می‌ بندد که‌ سیستم‌ چگونه‌ متوجه‌ می‌ شود قطعه‌ اي در مسیر ورودي آب سرد بنام ” فلوسوئیچ‌ وجود دارد که‌ این‌ کار را

فلوسوئیچ‌ یک‌ نوع کلید قطع‌ و وصل‌ الکترونیکی‌ است‌ که‌ ، جریان آب باعث‌ می‌ گردد تا کلید آن وصل‌ گردد و جریان به‌ برد ، ارسال گردد. هنگامی‌ که‌ جریان آب از جریان استاندارد ( شیر آب گرم بسته‌ شد ) کمتر باشد، کلید
قطع‌ می‌ گردد.
در فلوسوئیچ‌ یک‌ عدد صافی‌ و همچنین‌ یک‌ شناور از جنس‌ تفلون وجود دارد که‌ در بالاي آن آهنربا نصب‌ شده است‌ . هنگامی‌ که‌ شیر آب گرم بهداشتی‌ را باز نماییم‌ ، جریان آب سرد ورودي پس‌ از عبور از صافی‌ ( فیلتر ) ، به‌ شناور نیرو وارد می‌ نماید و آن را به‌ سمت‌ بالاي فلوسوئیچ‌

حرکت‌ می‌ دهد . بر اثر بالا آمدن شناور ، مغناطیس‌ آن باعث‌ می‌ شود که‌ کنتاکتهاي فلوسوئیچ‌ وصل‌ گردد و جریانی‌ به‌ برد ارسا ل گردد.

با برقرار شدن جریان برق ، برد الکترونیکی‌ متوجه‌ می‌ گردد که‌ شیر آب باز شده است‌ .

در این‌ موقع‌ برد چند عمل‌ اصلی‌ را انجام می‌ دهد که‌ به‌ دو مورد آن اشاره می‌ شود : به‌ مشعل‌ ( برنر ) فرمان می‌ دهد که‌ روشن‌ شود اگر پکیج‌ از نوع ” مبدل دو منظوره ” باشد ، پمپ‌ را خاموش می‌ نماید و اگـر پکـیج‌ از نـوع ” دو مبدلـه‌ ”

باشد ، به‌ شیر سه‌ راه موتوري فرمان می‌ دهد تا مسیر را براي ورود به‌ مبدل ثانویه‌ ، باز نماید ( راجع‌ به‌ شیر سه‌ راه موتوري ، نیز صحبت‌ می‌ کنیم‌ . در اینجا فقط‌ به‌ ایـن‌ نکتـه‌ بسـنده مـی‌ کنـیم‌ کـه‌ ،

شیر سه‌ راه موتوري در پکیج‌ هاي ” دو مبدله‌ ” می‌ تواند مسیر مـدار گرمـایش‌ را بـاز و مسـیر مـدار آب گرم بهداشتی‌ را ببند د و یا بر عکس‌ این‌ حالت‌ رفتار نماید )

نکته‌ :

حداقل‌ فشار آبی‌ که‌ می‌ تواند شناور را به‌ بالا حرکت‌ دهد ٢.٠ بار می‌ باشد ، یعنی‌ اگر شیر آب به‌ مقدار کم‌ باز شود بطوري که‌ فشـار کمتـر از ٢.٠ بـار باشـد و یـا میـزان
جریان آب ورودي کمتر از litLmin ٥.٢به‌ فلوسوئیچ‌ نیرو وارد نماید ، شناور بـالا نمـی‌ رود و مدار وصل‌ نمی‌ گردد.

فلوسوئیچ‌ از قسمتهاي زیر تشکیل‌ گردیده است‌ :

فیلتر ( صافی‌ ) : براي جلوگیري از ورود مواد زائد یا ناخالصـی‌ هـا بـه‌ قسـمت‌ داخلی‌ پکیج‌ رزوه برنجی‌ ”١/٢”

خار: جهت‌ قرار دهی‌ و نگهداري رزوه و واشر داخل‌ پوسته‌ فلوسوئیچ‌ شناور تفلونی‌ : که‌ در قسمت‌ بالاي آن یک‌ آهنربا وجود دارد تا در صورت بـالا

رفتن‌ شناور ، کنتاکتهاي فلوسوئیچ‌ را جذب نماید و باعث‌ وصل‌ آنها گردد. کنتاکت‌ ها : که‌ نرمان باز EkKlF=هستند

بدنه‌ : که‌ شناور در داخل‌ آن قرار می‌ گیرد .

چگونه‌ می‌ توانیم‌ سالم‌ بودن فلوسوئیچ‌ را بررسی‌ نماییم‌ ؟

جــواب را مــی‌ توانیــد بــه‌ ســادگی‌ حــدس بزنیــد ، در صــورتی‌ کــه‌ ســیمهاي ترمینالهاي ورودي فلوسوئیچ‌ را اتصال کوتاه کنیم‌ ، مشعل‌ باید روشن‌ شود .

سوال :

گاهی‌ اوقات می‌ بینیم‌ که‌ حساسیت‌ پکیج‌ نسبت‌ به‌ باز شدن شیر آب کم‌ شده اسـت‌ ، بطـوري کـه‌ شـیر آب بایـد زیـاد بـاز گـردد تـا

سیستم‌ عمل‌ نماید ، به‌ نظر شما علت‌ چه‌ چیز می‌ تواند باشد ؟ به‌ مرور زمان ، صافی‌ فلوسویچ‌ رسوب مـی‌ گیـرد و چـاره کـار، آن

است‌ که‌ صافی‌ را باز کنیم‌ و آن را تمیز نماییم‌ . فشار آب شهر کم‌ می‌ باشد .
مبدل رسوب گرفته‌ است‌ .

نکته‌ دیگري که‌ در موقع‌ مونتاژ فلوسـوئیچ‌ بایـد دقـت‌ نمـود ، آن است‌ که‌ آهنرباي شناور تفلنی‌ در جهت‌ بالا و به‌ سمت‌ کنتـاك هـا باشد و گرنه‌ فلوسوئیچ‌ عمل‌ نمی‌ کند

فلومتر ( دبی‌ سنج‌ ):

در پکیج‌ هاي جدید به‌ جاي استفاده از فلوسویچ‌ از فلومتر استفاده می‌ شود . در انگلیسی‌ ، کلمـه‌ ” فلـو” به‌ معنی‌ جریان و کلمه‌ ” متر ” به‌ معنی‌ اندازه گرفتن‌ می‌ باشد .

فلومتر داراي پروانه‌ توربینی‌ شکل‌ است‌ که‌ داخل‌ آن یـک‌ سـاچمه‌ مغناطیسـی‌ وجـود دارد . هنگـامی‌ کـه‌ جریان آب گرم بهداشتی‌ برقرار می‌ شود ، آب سرد ورودي از داخل‌ صافی‌ بـه‌ جریـان مـی‌ افتـد و موجـب‌ حرکت‌ توربین‌ می‌ شود بر اثر حرکت‌ توربین‌ ، ساچمه‌ مغناطیسی‌ نیز همراه آن حرکـت‌ مـی‌ کنـد . در کنـار فلومتر دو عدد پلاتین‌ با فاصله‌ اي بسیار اندك نیز وجود دارد که‌ با هر بار چرخش‌ تـوربین‌ ، کنتاکـت‌ هـا وصل‌ و قطع‌ می‌ گردند ودر نتیجه‌ فرکانسی‌ را به‌ برد ارسال می‌ کنند و مشخص‌ مـی‌ سـازند کـه‌ شـیر آب باز شده است‌ ، برد الکترونیکی‌ بلافاصله‌ مشعل‌ را روشن‌ می‌ نماید و بـه‌ شـیر برقـی‌ فرمـان میدهـد کـه‌ مسیر گرمایش‌ رادیاتور، بسته‌ شود. در نتیجه‌ آب گرمایشی‌ تنها بین‌ دو مبدل اولیه‌ و ثانویه‌ بـه‌ گـردش

در می‌ آید و آب مصرفی‌ گرم می‌ شود .

( توضیح‌ : در دو سر کنتاکتها جریان ٥ ولت‌ برقراراست‌ با هر چرخش‌ توربین‌ ، یکبـار سـاچمه‌ مغناطیسـی‌ نزدیک‌ کنتاکت‌ ها می‌ شود و موجب‌ می‌ شود تا آنهـا بـه‌ یـک‌ دیگـر متصـل‌ شـوند و بـا دور شـدن سـاچمه‌ دوباره کنتاکت‌ ها از یک‌ دیگر جدا می‌ شوند . کنتاکت‌ ها به‌ عنـوان یـک‌ سـوئیچ‌ در موقـع‌ مصـرف آبگـرم مصرفی‌ مرتب‌ قطع‌ و وصل‌ می‌ شوند . در حالتی‌ که‌ هیچ‌ مصرف آبی‌ وجود نداشته‌ باشد ، دو حالت‌ ممکن‌ است‌ که‌ براي ساچمه‌ به‌ وجود بیاید . حالت‌ اول : ساچمه‌ نزدیک‌ کنتاکت‌ است‌ که‌ موجب‌ وصل‌ کنتاکت‌ ها می‌ شود و در نتیجه‌ جریان ٥ ولت‌ برقرار است‌ و یا در حالـت‌ دوم : ممکـن‌ اسـت‌ سـاچمه‌ دور از کنتاکـت‌ باشد که‌ در این‌ حالت‌ کنتاکت‌ ها قطـع‌ هسـتند و ولتـاژ ارسـالی‌ صـفر مـی‌ باشـد . در هـر دو حالـت‌ ، بـرد الکترونیکی‌ متوجه‌ می‌ گردد که‌ در مدار آب گرم بهداشتی‌ ، هیچ‌ جریان آبی‌ وجود ندارد ( تقاضا براي آب گرم بهداشتی‌ وجود ندارد ). اما اگر ولتاژ ارسالی‌ بین‌ ٢ تا ٣ ولت‌ باشد ، برد الکترونیکی‌ به‌ وجود تقاضـا براي آب گرم بهداشتی‌ پی‌ می‌ برد و پکیج‌ روشن‌ می‌ گردد. ) حداقل‌ میزان جریان براي چرخش‌ فلومتر ٢ تا ٥.١ لیتر در دقیقه‌ می‌ باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت فلومتر با فلوسوئیچ‌ چیست‌ ؟
جریان در فلوسوئیچ‌ تنها می‌ تواند ، کنتاکت‌ را قطع‌ و وصل‌ نمود ( یعنـی‌ مصـرف آب گـرم را فقط‌ اعلام می‌ کند ) و شعله‌ یکسانی‌ براي هر مقدار مصرف آب کم‌ یـا زیـاد ، در مبـدل ایجـاد
می‌ گردد.
در فلومتر علاوه بر اینکه‌ حضور آب گرم بهداشتی‌ را براي ما مشخص‌ می‌ سـازد ، میـزان دبـی‌ آب را نیز مشخص‌ می‌ کند ( هر چه‌ سرعت‌ جریان آب مصرفی‌ بیشتر باشـد ، سـرعت‌ تـوربین‌ و ساچمه‌ نیز افزایش‌ می‌ یابـد ، در نتیجـه‌ تعـداد قطـع‌ و وصـل‌ پلاتـین‌ نیـز زیـاد مـی‌ شـود و فرکانس‌ بیشتري به‌ برد ارسال می‌ شود ) بر اساس مقدار فرکـانس‌ ، بـرد مـی‌ توانـد دهانـه‌ شیر برقی‌ گاز را متناسب‌ با نیاز باز و بسته‌ نماید و در نتیجه‌ شعله‌ مشعل‌ می‌ تواند برحسـب‌ مقدار جریان آب به‌ صورت مدولار ( شعله‌ کم‌ یا زیاد ) تنظیم‌ شود .

شیر برقی‌ آب ( شیر سه‌ راه موتوري )

 

در قسمت‌ خروجی‌ آبگرم وجود دارد مادامی‌ که‌ مدار آب گرم بهداشتی‌ باز باشد ( یعنی‌ مصرف کننده اي ، شیر آب گـرم را بـاز کـرده باشـد ) در ایـن‌ حالـت‌ اولویـت‌ بـا آب گـرم

بهداشتی‌ می‌ باشد. شیربرقی‌ مسیر آب رفت‌ رادیاتور ، را می‌ بنـدد و مسـیر مـدار گرمـایش‌ از خروجی‌ مبدل ثانویه‌ به‌ سمت‌ مکش‌ پمپ‌ را باز می‌ کند . این‌ عمل‌ باعث‌ مـی‌ گـردد کـه‌ آب گـرم مبدل اولیه‌ ثانویه‌ عبور نماید و آب سرد مصرفی‌ را گرم نماید .

و در فصــل‌ ســرما هنگــامی‌ کــه‌ ( در صــورتی‌ کــه‌ از آب گــرم بهداشــتی‌ اســتفاده نشــود ) مــدار گرمایشی‌ شوفاژها فعال است‌ . شیر برقی‌ مسیرخروجی‌ آب گرم مبدل ثانویه‌ را می‌ بنـدد و آب گرمایشی‌ برگشتی‌ از رادیاتور را به‌ سمت‌ پمپ‌ باز می‌ کند .

نکتـه‌ : در زمـان اسـتراحت‌ پکـیج‌ ، شیر سه‌ راه موتـوري در حالـت‌ آب گــرم بهداشــتی‌ قــرار دارد . و در صورتی‌ که‌ به‌ مـدت زیـاد از پکـیج‌ استفاده نشود ، شـیر موتـوري هـر ٢١ ساعت‌ به‌ مدت ١٥ ثانیه‌ فعـال می‌ شود ( تغییر موضع‌ مـی‌ دهـد و دوباره به‌ حالت‌ اولیه‌ برمی‌ گـردد) تا عمل‌ گیرپاژ انجام نگیرد.

می‌ دانیم‌ که‌ آب بر اثر حرارت ، منبسط‌ می‌ شود و فضاي بیشتري را اشغال می‌ کند . همین‌ امر ممکن‌ است‌ که‌ به‌ سیستم‌ و لوله‌ ها آسیب‌ وارد نماید .

بنابر این‌ باید ایده اي اندیشید تا این‌ انبساط و انقبـاض مشـکلی‌ را بـه‌ وجـود نیاورنـد . منبـع‌ انبساط می‌ تواند این‌ مشکل‌ را حل‌ کند .

انواع منبع‌ انبساط : منبع‌ انبساط باز منبع‌ انبساط بسته‌

منبع‌ انبساط منبع‌ انبساط ، می‌ تواند علاوه بر اینکه‌ افزایش‌ حجـم‌ آب را کـه‌ بـر اثـر گرمـا ،

ایجاد می‌ شود را خنثی‌ نماید ، می‌ توانـد کمبـود فشـار آب را نیـز در سیسـتم‌ جبران نماید . ( منبع‌ انبساط باز ، عـلاوه بـر دو ویژگـی‌ ذکـر شـده ، مـی‌ توانـد نقش‌ تغذیه‌ سیستم‌ را نیز بازي نماید )

منبع‌ انبساط باز :
چون منبع‌ انبساط بـا اتمسـفر هـوا در ارتبـاط اسـت‌ بنـابر ایـن‌ فشـار وارد بـر روي سـیال آن در حدود یک‌ اتمسفر می‌ باشد و در سیستمهاي حرارت مرکزي منازل بسیار کـاربرد دارد ، حـداکثر
درجه‌ حرارت آب گرم شوفاژ در منابع‌ انبساط باز، ١٠٠ درجه‌ سانتیگراد می‌ باشد .

لازم به‌ ذکر است‌ که‌ منبع‌ انبساط باز در پکیج‌ ، اصـلا بکـار بـرده نمـی‌ شـود و همـانطور کـه‌ ذکـر گردید در سیستم‌ هاي حرارت مرکزي منازل و کارخانجات استفاده می‌ شود .

معایب‌ : لوله‌ کشی‌ زیاد – اتلاف حرارت زیاد محاسن‌ : نیاز به‌ سرکشی‌ مرتب‌ ندارد ، کار با آن راحت‌ است‌ و خرابی‌ آن کم‌ است‌ .
منبع‌ انبساط بسته‌ :

منبع‌ انبساط بسته‌ در پکیج‌ هـا و یـا در جاهـایی‌ کـه‌ نیـاز بـه‌ آب داغ ( بـیش‌ از ١٠٠ درجـه‌ )

باشد ، بکار برده می‌ شود ، مانند بیمارستانها و …
منبع‌ انبساط بسته‌ پکیج‌ ، شامل‌ دو صفحه‌ می‌ باشد که‌ در قسـمت‌ وسـط‌ آن یـک‌ دیـافراگرام پلاستیکی‌ وجود دارد . بطوري که‌ ارتباط داخل‌ مخزن را کاملا با یکدیگر قطـع‌ مـی‌ کنـد در یـک‌ طرف صفحه‌ دیافراگمی‌ ، هوا یا یک‌ گاز بی‌ اثر مثل‌ نیتروژن ، ازت ( با فشار یـک‌ اتمسـفر ) و در طرف دیگر ، آب مدار گرمایشی‌ قرار می‌ گیرد . چنانچه‌ فشار آب درون سیستم‌ بالا بـرود ، آ ب مدار گرمایشی‌ به‌ صفحه‌ دیافراگمی‌ فشار وارد می‌ کند و طـرف دیگـر دیـافراگم‌ کـوچکتر

می‌ شود Kهنگامی‌ که‌ فشار سیستم‌ از یـک‌ اتمسـفر کمتـر مـی‌ شـود و یـا سیسـتم‌ داراي یـک‌ نشتی‌ جزئی‌ باشد قسمت‌ دیافراگم‌ هوا ، به‌ سطح‌ آب گرمایش‌ فشار وارد می‌ نمایـد تـا فشـار

لازم را تامین‌ نماید .

فشار گاز ازت یا هـوا در قسـمت‌ دیـافراگم‌ هـوا یـک‌ بـار اسـت‌ و در موقـع‌ تنظیم‌ فشار منبع‌ ، سیستم‌ باید خاموش و آبـی‌ در سیسـتم‌ وجـود نداشـته‌

باشد .

منبع‌ انبساط پکیج‌ معمولا در ظرفیت‌ هاي ٨-٦ لیتري ساخته‌ می‌ شود و بسته‌ به‌ ظرفیت‌ و حجم‌ آبگیري سیستم‌ گرمایش‌، متغیر می‌ باشد

به‌ نظر شما بهترین‌ محل‌ براي نصب‌ منبع‌ انبساط بسته‌ ، قبل‌ از پمپ‌ مـی‌ باشـد

و یا بعد از آن؟
منبع‌ انبساط پکیج‌ ، قبل‌ از پمپ‌ در قسمت‌ مـدار برگشـت‌ آب گرمایشـی‌ نصـب‌ می‌ گردد.

زیرا پمپ‌ تاثیرکمتري بروي آن بگذارد .

نکته‌ ١: اگر فشار مدار گرمایش‌ پکیج‌ ، مرتـب‌ کـم‌ یـا زیـاد شـود ( بـدون آنکـه‌ سیستم‌ پکیج‌ نشتی‌ داشته‌ باشد )، ممکن‌ است‌ فشار هوا در منبع‌ انبسـاط کـم‌ باشد . با کمک‌ یک‌ پمپ‌ بـاد و فشـار سـنج‌ مـی‌ تـوان فشـار هـوا را بـه‌ یـک‌ بـار
افزایش‌ داد و مشکل‌ را برطرف نمود .

نکته‌ ٢: عمر مفید یک‌ منبع‌ انبساط بسته‌ پکـیج‌، سـه‌ تـا چهـار سـال مـی‌ باشـد ، زیرا به‌ مرور زمان me آب تغییر می‌ کنـد و موجـب‌ خـوردگی‌ لاسـتیک‌ درون آن می‌ گردد.

محفظه‌ احتراق

همانطور که‌ از نامش‌ پیداست‌ ، محلی‌ است‌ که‌ در آن شعله‌ تشکیل‌ می‌ شود .
محفظه‌ احتراق تقریبا در مرکز شوفاژ قرار می‌ گیرد و عمل‌ احتراق در داخل‌ محفظه‌ انجام می‌ گردد.

جنس‌ آن از آلومینایزاستیل‌ می‌ باشد و دور تا دور محفظه‌ با عایق‌ پوشـیده مـی‌ شـود . عـایق‌ باعث‌ می‌ شود تا علاوه بـر اینکـه‌ اتـلاف انـرژي کمتـري صـورت پـذیرد ، همچنـین‌ از آلـودگی‌ صوتی‌ شعله‌ به‌ محیط‌ بیرون نیز جلوگیري می‌ نماید . جـنس‌ عـایق‌ هـا از فیبـر سـرامیکی‌ مـی‌ باشد که‌ می‌ توانند دمایی‌ در حدود ١٢٠٠ درجه‌ سانتیگراد را تحمل‌ نمایند .

این‌ عایق‌ در دماي ١٧٠٠ درجه‌ ذوب می‌ شود .

عایق‌ به‌ آسانی‌ بروي محفظه‌ نصب‌ می‌ شود ولی‌ بر اثر بی‌ احتیاطی‌ به‌ راحتی‌ می‌ شکند .

 

محفظه‌ احتراق پکیج‌ در دو نوع زیر وجو ددارند : محفظه‌ احتراق باز محفظه‌ احتراق بسته‌

محفظه‌ احتراق باز

در محفظه‌ احتراق بـاز، پکـیج‌ هـواي لازم بـراي احتـراق را از فضـایی‌ کـه‌ در آن نصـب‌ شـده اســت‌ تــامین‌ مــی‌ کنــد . اگــر در اتــاقی‌ کــه‌ پکــیج‌ در آن نصــب‌ شــده اســت‌ ، تهویــه‌ مناســب‌ نداشته‌ باشد ، تمام اکسیژن داخل‌ اتاق در کوتاهترین‌ زمان مصرف خواهد شد و مشـکلات زیر رخ خواهد داد :

عملکرد ضعیف‌ تولید بسیار بالاي منوکسیدکرین‌

مسدود شدن تیغه‌ هاي مبدل اصلی‌ اگر دودکش‌ مناسب‌ نباشد و یا قطر لوله‌ دودکش‌ کم‌ باشد و یا لوله‌ دودکش‌ گرفته‌ باشـد ،

گاز حاصل‌ از احتراق نمی‌ تواند به‌ خوبی‌ از دودکش‌ عبـور نمایـد و در نتیجـه‌ دود بـه‌ محلـی‌ که‌ پکیج‌ در آن قرار دارد ، برمی‌ گردد و این‌ امر ممکن‌ اسـت‌ ، فاجعـه‌ آفـرین‌ باشـد . بـراي جلوگیري از بروز چنین‌ مشکلی‌ از ” کلید ایمنی‌ دود ” استفاده می‌ شود .

محفظه‌ احتراق بسته‌ :
به‌ وسایلی‌ گفته‌ می‌ شود که‌ هواي مورد نیاز جهت‌ احتراق را از داخل‌ اتاق یا خارج از فضایی‌ که‌ در آن نصب‌ شده اند ، تامین‌ می‌ نمایند . در این‌ وسایل‌، محصولات احتراق نیز توسط‌ دودکش‌ به‌ فضاي آزاد منتقل‌ می‌ شود . این‌ نوع وسایل‌ بهترین‌ نوع وسایل‌ احتراق هستند که‌ اکسیژن محیط‌ بسته‌ را مصرف نمی‌ کنند .

ترموستات ایمنی‌ دودکش‌ ( کلید ایمنی‌ دود ):

یک‌ وسیله‌ ایمنی‌ براي کنترل تخلیه‌ محصولات احتراق می‌ باشد و فقط‌ در محفظه‌ احتراق بـاز، نصب‌ می‌ گردد. این‌ ترموستات یک‌ کلید حرارتی‌ می‌ باشد که‌ اگر به‌ هر دلیلی‌ مسیر خروجـی‌ دودکش‌ مسدود شود ، و دود نتوانـد بـه‌ خـارج هـدایت‌ گـردد، محصـولات احتـراق بـه‌ داخـل‌ کلاهک‌ تعدیل‌ برمیگردد و باعث‌ گرم شدن ترموسـتات ایمنـی‌ مـی‌ شـود . ترموسـتات بعـد از حدود ٣٠ ثانیه‌ ، عمل‌ می‌ نماید و در نتیجه‌ مشعل‌ خاموش می‌ شود. تا زمانی‌ که‌ کلیـد ایمنـی‌ دود خنک‌ نشود ، سیستم‌ روشن‌ نمـی‌ شـود معمـولا پـس‌ از ١٥ دقیقـه‌ آن سـرد مـی‌ شـود و

مشعل‌ بطور خودکار ریست‌ EobpbTF می‌ شود . دماي عملکـرد ترموسـتات ، بسـتگی‌ بـه‌ نـوع دستگاه و ساخت‌ آن بین‌ ٦٦ تا ٨٤ درجه‌ سانتیگراد متفاوت می‌ باشد .

در صورت روشـن‌ شـدن چـراغ هشـدار، نسـبت‌ بـه‌ موضـوع بـی‌ تفـاوت نباشـید و سیسـتم‌ و همچنین‌ لوله‌ دودکش‌ را بازرسی‌ کلی‌ نمایید.

نکته‌ :

اگر کلید ایمنی‌ دود ، وصل‌ نباشد و یا قطع‌ شده باشد و یا در آن نقصـی‌ وجـود داشـته‌ باشـد مشعل‌ بعداز چند ثانیه‌ خاموش می‌ شود و تا رفع‌ عیب‌ نشود ، مشعل‌ روشن‌ نمی‌ شود

کلاهک‌ تعدیل‌ :

وسیله‌ اي است‌ که‌ روي لوله‌ رابط‌ دودکش‌ (بلافاصله‌ پس‌ از دستگاه گاز سوز) قرار داده می‌ شود.

و جزئی‌ از این‌ لوله‌ به‌ شمار می‌ آید . این‌ وسیله‌ ممکن‌ است‌ درون خود دستگاه نیز تعبیه‌ شده باشد . مزایاي نصب‌ کلاهک‌ تعدیل‌ جریان دودکش‌:

در صورتی‌ که‌ لوله‌ دودکش‌ به‌ هر علتی‌ مسدود شود و یا مکش‌ در لوله‌ به‌ راحتی‌ انجام نگیرد ، به‌ محصولات احتراق ( دود ) اجازه می‌ دهد که‌ از سیستم‌ خارج شود ( در این‌ موقع‌ سنسور دود ، عمل‌ می‌ نماید )

هر گاه جریان باد در بیرون ، وارد لوله‌ دودکش‌ شود ، این‌ جریان نمی‌ تواند باعث‌ خاموش شدن شعله‌ گردد. با تزریق‌ هوا به‌ محصول احتراق ، باعث‌ می‌ شود تا دود رقیق‌ گردد و انتقال دود راحت‌ تر انجام گیرد.

در پکج‌ هایی‌ که‌ مجهز به‌ کلاهک‌ تعدیل‌ می‌ باشد ، قطر دود کش‌ ، نباید کمتر از ١٥ سانتیمتر باشد . و همچنین‌ رعایت‌ شیب‌ سه‌ درصد براي این‌ نوع پکیج‌ ها ( به‌ علت‌ آنکه‌ فن‌ ندارد ) الزامی‌ می‌ باشد .

READ  راحت ترین روش عیب یابی پکیج دیواری

( بطور کلی‌ ، دود تمایل‌ دارد ، همیشه‌ به‌ سمت‌ بالا حرکت‌ نماید و تمـایلی‌ بـه‌ طـی‌ کـردن در مسـیر افقـی‌ را نـدارد و چون نیروي فن‌ نیز وجود ندارد ، به‌ نظر می‌ رسد که‌ رعایت‌ این‌ شیب‌ ، به‌ حرکت‌ دود کمک‌ شایانی‌ می‌ نماید )

چگونه‌ می‌ تواند فهمید که‌ جریان دود در دودکش‌ به‌ خوبی‌ انجام می‌ پذیرد ؟
کافی‌ است‌ که‌ یک‌ تکه‌ کاغذ را آتش‌ بـزنیم‌ و در کنـار دهانـه‌ دودکـش‌ قـرار بـدهیم‌ ، دود و آتش‌ باید به‌ داخل‌ لوله‌ دودکش‌ کشیده شود .

اگر این‌ حالت‌ به‌ وجود نیامد ، مسیر لوله‌ دودکش‌ مسدود می‌ باشد د رخانه‌ ها و به‌ خصوص آپارتمانها به‌ علت‌ محدودیت‌ فضا و زمین‌ ، از لوله‌ هـاي دودکـش‌ بـا

قطر کوچک‌ استفاده می‌ شود که‌ این‌ امر با پکیج‌ هایی‌ کـه‌ کلاهـک‌ تعـدیل‌ دارنـد ، سـازگاري ندارد . براي اینکه‌ تخلیه‌ دود ، بطور کامل‌ انجام گیرد ، می‌ بایست‌ احتراق در محفظـه‌ بسـته‌ انجام گیرد و خروج دود توسط‌ فن‌ و به‌ صورت اجبار انجام گیرد.

 

نکته‌:

• از لوله‌ دودکش‌ با قطر =NMcm براي پکیج‌ هاي بدون فـن‌ اسـتفاده نکنیـد ( قطـر مـورد تاییـد مقررات ملی‌ ساختمان ، NRcm می‌ باشد )
• استفاده از دودکش‌ هاي فنري توصیه‌ نمی‌ شـود ، زیـرا تحمـل‌ دمـاي پـایینی‌ دارنـد ، انعطـاف پذیري آنها زیاد است‌ ، امکان زدن بست‌ کم‌ می‌ باشد و خروج دود به‌ سختی‌ انجام می‌ پـذیرد و

احتمال نفوذ دود به‌ فضاي نصب‌ در ساختمان زیاد می‌ باشد . استفاده از دودکش‌ گـالوانیزه بـه‌ علت‌ محکمی‌ و جذب لوله‌ ها ، بسیار مناسب‌ می‌ باشد .
• اگر پکیج‌ نو را جایگزین‌ پکیج‌ کهنه‌ می‌ کنید ، بهتر است‌ که‌ سیستم‌ دودکش‌ را نیز تعـویض‌ و یا حداقل‌ تمیز نمایید .

• وجود درز در لوله‌ هاي دودکش‌ سیمانی‌ مانع‌ از مکش‌ خوب دود می‌ شود .

فن‌ :

فن‌ در بالاي محفظه‌ احتراق بسته‌ قرار دارد و وظیفه‌ آن خروج اجباري محصولات احتـراق از محفظـه‌ بـه‌ سـمت‌ بیرون و همچنین‌ مکش‌ هواي مورد نیاز به‌ داخل‌ محفظه‌ بسته‌ می‌ باشد .
در صورتی‌ که‌ از دودکش‌ دو جداره استفاده شود قطر آن Emm=NMM-SMF= می‌ باشد ، یعنی‌ قطر لوله‌ داخلی‌ = SMmm است‌ و دود از طریق‌ آن به‌ خارج هدایت‌ می‌ شود و قطر لوله‌ بیرونی‌ که‌ =NMMmm می‌ باشد ، جریـان اکسیژن را از محیط‌ بیرون به‌ داخل‌ محفظه‌ را برقرار می‌ کنـد ، در صـورتی‌ کـه‌ از دو دودکـش‌ مجـزا اسـتفاده کنیم‌ ، بهتر است‌ که‌ قطر لوله‌ ها EUM-UMmmF در نظر گرفته‌ شود ، یعنی‌ قطر لولـه‌ دود UMmm و قطـر لولـه‌ هوا نیز UMmm می‌ باشد .
بطور معمول ، سرعت‌ فن‌ ، ثابت‌ می‌ باشد ولی‌ در بعضی‌ از پکیج‌ ها به‌ صـورت مـدولار وجـود دارد و بسـته‌ بـه‌ نیاز ، سرعت‌ گردش فن‌ ، کم‌ یا زیاد می‌ شود .

درضمن‌ بعضا در فن‌ ها ، سنسوري بنام Eeall=sensorF وجود دارد که‌ می‌ تواند سرعت‌ فن‌ را چک‌ نماید .

 

معمولا توان فن‌ را برحسب‌ توان حرارتی‌ پکیج‌ به‌ شرح زیر انتخاب می‌ کنند :

 

 

 

جدول انتخاب توان موتور فن‌ ( برحسب‌ وات ) براي پکیج‌ ، با توان حرارتی‌ ( برحسب‌ کیلو وات ) متفاوت
قدرت حرارتی‌ OQkw OUkw PO-PR-PSkw
پکیج‌
توان موتور فن‌ PRw QRw SMw

درست‌ فن‌ و خروج درست‌ دود پی‌ می‌ برد .

ها را وصل‌ نماید ) .
کلید کنترل فشار دود ( پرشر سوئیچ‌ دود )

برروي فن‌ لوله‌ ونتوري قرار دارد که‌ وظیفه‌ آن ، کنترل تخلیه‌ محصولات احتراق می‌ باشد .

( در حالت‌ عادي کنتاکت‌ هاي کلید کنترل فشار دود قطع‌ هستند ( حالت‌ ( kl
با روشن‌ شدن فن‌ ، هواي زیرین‌ دیافراگم‌ پرشرسویچ‌ از طریق‌ شیلنگ‌ ( رابط‌ بین‌ ونتـوري و پرشرســویچ‌ ) بــه‌ داخــل‌ ونتــوري مکیــده میشــود در نتیجــه‌ صــفحه‌ دیــافراگمی‌ ، باعــث‌ وصــل‌ کنتاکت‌ ها می‌ شود( فشار مکش‌ باید حداقل‌ در حدود ٦.٠ میلی‌ بار باشد تـا بتوانـد کنتاکـت‌

با اتصال کنتاك ها ، جریان نیز برقرار می‌ شـود و بـرد الکترونیکـی‌ بـه‌ سـالم‌ بـودن و کـارکرد

مادامی‌ که‌ فن‌ بکار افتاد و تا حدود ٢٠ ثانیه‌ پرشر سوئیچ‌ دود ، فعـال نگـردد پکـیج‌ خـاموش می‌ شود و چراغ زرد روشن‌ می‌ شود .

سوال :

به‌ نظر شما اگر قبل‌ از آنکه‌ فن‌ و پکیج‌ روشن‌ شود ، کنتاکت‌ پرشر سوئیپ‌ دود فعال باشد

( کنتاکت‌ ها قطع‌ باشند و نشان دهنده آن باشد که‌ فن‌ روشن‌ است‌ ) ، چه‌ روي می‌ دهد ؟ جواب :

می‌ دانیم‌ که‌ پرشر دود وقتی‌ عمل‌ می‌ نماید که‌ فن‌ روشن‌ باشد . حال اگر قبل‌ از روشـن‌ شـدن فـن‌ ، پرشـر دود عمل‌ کرده باشد ، ایـن‌ حالـت‌ نشـان دهنـده وجـود یـک‌ نقـص‌ در سیسـتم‌ مـی‌ باشـد و بـرد الکترونیکـی‌ دستگاه ، براي امنیت‌ بیشتر ، فن‌ و پکیج‌ را روشن‌ نمی‌ کند و بعد از چند ثانیه‌ چـراغ زرد دسـتگاه را روشـن‌

می‌ نماید.

براي درك بهتر عمل‌ و نتوري ، می‌ توان مثال زیر را بازگو کرد : هر گاه به‌ لبه‌ یک‌ لوله‌ خودکـا، فـوت نمـاییم‌ ، صداي سوت ایجاد می‌ گردد . حال چگونه‌ صداي سوت ایجاد می‌ گردد ؟ وقتی‌ ما فوت می‌ کنـیم‌ ، ایـن‌ حرکـت‌ هوا باعث‌ می‌ شود که‌ هواي داخل‌ لوله‌ نیز به‌ همراه خود بیرون بیاورد و یک‌ خلا به‌ وجود آید . به‌ این‌ عمل‌ ” ونتوري ” و به‌ لوله‌ خودکار ، ” لوله‌ ونتوري ” می‌ گویند . اگر انتهاي لوله‌ خودکار ، سوراخ باشد ، دیگر صـداي سوت شنیده نمی‌ شود . زیرا دیگر خلاء به‌ وجود نمی‌ آید.

اساس کار ونتوري تغییر سطح‌ مقطع‌ می‌ باشد

( سطح‌ مقطع‌ کوچکتر می‌ شود ، بنابر این‌ سرعت‌ بالا و فشار کم‌ می‌ شود )

چون سیال تمایل‌ دارد از فشار بیشتر به‌ فشار کمتر حرکت‌ نماید در نتیجه‌ موجب‌ حرکت‌ سیال می‌ شود .

معمولا بخار آب موجود در محصولات احتراق در داخل‌ لولـه‌ رابـط‌ ونتـوري جمـع‌ می‌ شود و در کار آن اختلال به‌ وجود می‌ آورد . به‌ همین‌ جهت‌ در بعضی‌ مـدلها یک‌ محلی‌ را در لوله‌ رابط‌ ونتوري ، ایجـاد مـی‌ کننـد تـا قطـرات آب در آ» جمـع‌ گردد که‌ اصطلاحا به‌ آن ” کندانست‌ ” می‌ گویند .

پرشر سویچ‌ دود از نوع ” در حالت‌ طبیعی‌ باز E= kKlF ” می‌ باشد و در صـورت حرکت‌ فن‌ ، کنتاکت‌ ها وصل‌ می‌ شوند . با چرخاندن پیج‌ تنظیمی‌ که‌ بـروي آن قرار دارد ، می‌ توانیم‌ فشار فنر وارد بر کنتاکـت‌ هـا را کـاهش‌ و یـا افـزایش‌

دهیم‌ و در نتیجه‌ حساسیت‌ آنرا کمتر و یا بیشتر نماییم‌ .

وفتی‌ فن‌ خاموش است‌ فشار فنر باعث‌ می‌ شود تا کنتاکـت‌ هـا ي پرشـر قطـع‌ شود . هنگامی‌ که‌ فن‌ کار می‌ کند ، عمل‌ ونتوري باعث‌ می‌ شود تا نیروي خلا بر نیروي فنر ، غلبه‌ کند و کنتاکـت‌ هـا متصـل‌ گردنـد ، بـا حرکـت‌ پـیچ‌ بـه‌ سـمت‌ راست‌ فشار فنر بیشتر می‌ شود . حساسیت‌ کلید کنترل فشار دود می‌ توانـد بین‌ حداکثر Smbar و حداقل‌ MLRRbar ، تنظیم‌ گردد .

( معمولا یک‌ میلی‌ بار در نظر گرفته‌ می‌ شود )

مشعل‌

مشعل‌ وسیله‌ اي است‌ که‌ در پکیج‌ نصب‌ می‌ شود و با مخلوط کردن گاز و هوا ، یـک‌ اشـتعال مناسـب‌

را براي گرم کردن آب داخل‌ مبدل ، به‌ وجود می‌ آورد .

مشعل‌ شامل‌ تعدادي پره می‌ باشد که‌ با فاصله‌ معین‌ از یک‌ دیگر قرار می‌ گیرنـد ، جریـان گـاز وارد

چند راهه‌ می‌ گردد که‌ اصطلاحا به‌ آن ” مانیفولد ” می‌ گویند و از آنجا توسط‌ نازل وارد لولـه‌ ونتـوري پره مشعل‌ می‌ شود و در حین‌ ورود به‌ آن با هواي اولیه‌ مخلوط می‌ گردد . گـاز و هـوا پـس‌ از مخلـوط شدن به‌ سر مشعل‌ می‌ رسد و آنگاه توسط‌ الکترود جرقـه‌ زن ، مشـتعل‌ مـی‌ گـردد و بـا کمـک‌ هـواي ثانویه‌ که‌ به‌ داخل‌ محفظه‌ احتراق مکیده می‌ شود ، عمل‌ احتراق تقریبا بطور کامل‌ انجام می‌ پذیرد . هرچه‌ قدرت حرارتی‌ پکیج‌ بالاتر باشد ، تعداد نازل مشعل‌ آن نیز ، بیشتر می‌ باشد .
=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جریان گاز==فشار گاز * قطر ژیگلور= هر کدام معرف ٢ کیلو وات می‌ باشد

نکته‌ ١:

اگر آب داغ شود و یکمرتبه‌ سرد شود ، این‌ عمل‌ باعث‌ تشدید تشکیل‌ رسوب می‌ شود .

به‌ همین‌ علت‌ ، شعله‌ یکمرتبه‌ خاموش نمی‌ شود بلکه‌ ، شعله‌ کوتاه می‌ شود و آنگاه خاموش می‌ شود . نکته‌ ٢:

در مدار آبگرم مصرفی‌ ، شعله‌ با حداکثر توان روشن‌ می‌ شود . زیرا آب مصرفی‌ را باید گرم نماید .

 

 

در مدار آبگرم گرمایشی‌ شعله‌ همواره با حداقل‌ توان روشن‌ می‌ شود و بعـد بـه‌ حـداکثر می‌ رسد ، وقتـی‌ عملکـرد شـعله‌ توسـط‌ میلـه‌ یونیزاسـیون تاییـد شـد بـراي جلـوگیري از تشدید تشکیل‌ رسوب و خاموش شدن سریع‌ مشعل‌ ، معمولا این‌ شرط ذیل‌ اعمال می‌ گردد :

• اگر پس‌ از یک‌ دقیقه‌ از تشخیص‌ شعله‌ توسط‌ میله‌ یونیزاسـیون ، دمـاي مـا ، ٨ درجـه‌ بیشتر از دماي تنظیمی‌ پکیج‌ برسد ، مشعل‌ خاموش می‌ شود .

• اگر پس‌ از گذشت‌ ٢ دقیقه‌ ، دماي ما ،٦ درجه‌ بیشتر از دماي تنظیمـی‌ برسـد ، مشـعل‌ خاموش می‌ شود .

• اگر پس‌ ازگذشت‌ ٣ دقیقه‌ ، دماي ما ، ٤ درجه‌ بیشتر از دماي تنظیمـی‌ برسـد ، مشـعل‌ خاموش می‌ شود .

تعویض‌ نوع گاز مصرفی‌

همانطور که‌ می‌ دانید فشار گاز شهري ( ١٧٨ میلیمتـر سـتون آب ) بـه‌ مراتـب‌ کمتـر از فشـار گاز کپسولی‌ می‌ باشـد بنـابر ایـن‌ هرگـاه خواسـته‌ باشـیم‌ تـا پکـیج‌ ( بـا گـاز شـهري ) را بـا گـاز کپسولی‌ ، روشن‌ نماییم‌ می‌ بایست‌ ، شرایط‌ کار را طبق‌ مراحل‌ زیر فراهم‌ آوریم‌ :
• برق پکیج‌ را قطع‌ و شیر گازي را می‌ بندیم‌ .

• مشعل‌ ( برنر ) را از جاي آن بیرون آورید .

( دربعضی‌ از مدل ها نیازي به‌ باز کردن مشعل‌ نمی‌ باشد )

• نازلها و واشرها را جایگزین‌ نمایید .
• مجددا حداکثر / حداقل‌ فشار ملایم‌ را بروي شیر گاز تنظیم‌ نمایید . ===
قطر سوراخ ژیگورهاي گاز کپسولی‌ ، کوچکتر از قطر سوراخ گاز طبیعی‌ هستند و بسته‌ به‌ نـوع

پکیج‌ و قدرت حرارتی‌ آن ، تعداد ژیگلور ها معمولا بین‌ ١٢ تا ١٨ عدد می‌ باشد .
قطر ژیگلور براي گاز طبیعی‌ بین‌ ١/٢٥ تا ١/٣٥ میلی‌ متر می‌ باشد کـه‌ بـا عـدد ١٢٥ تـا ١٣٥ نشان داده می‌ شوند . قطر ژیگلور گاز کپسولی‌ ٠/٧٧ میلیمتر می‌ باشد .

تعداد ژیگلورها

١٥ KW : ٢٨
١٢ KW :٢٤

NOMMMkcalLmP می‌ باشد .

است‌ ، چیست‌ ؟

اما در پکیج‌
نکته‌ :

ارقام ذکر شده در اکثریت‌ پکیج‌ ها رایج‌ می‌ باشد ولی‌ براي تعویض‌ ژیگلور، بهتـر اسـت‌ کـه‌ از اطلاعات موجود در کاتالوگ کارخانه‌ سازنده ، استفاده و اقدام نمود .

براي نمونه‌ می‌ توان گفت‌ که‌ در پکیج‌ بوتان ، براي مشعل‌ هاي با تـوان OQkw تعـداد ١٢ نـازل و براي مشعلهایی‌ با توان OUkw= تعداد ١٤ نازل در نظر گرفته‌ شده است‌ .

 

 

 

 

 

 

( آریستون ، براي مشعل‌ با توان OPkw و OTkw به‌ ترتیب‌ ١٢ و ١٣ نازل طراحی‌ شده است‌ سئوال : به‌ نظر شما علت‌ آنکه‌ قطر سوراخ نازل ( ژیگلـور) گـاز کپسـولی‌ ، کمتـر از گـاز شـهري جـواب : ارزش حرارتــی‌ گــاز طبیعــی‌ 9MMMkcalLmP و ارزش حرارتــی‌ گــاز کپســولی‌ در حــدود
با توجه‌ به‌ ثابت‌ بودن ظرفیت‌ پیج‌ ( به‌ عنوان مثال (OMMMMkcalLh ، مـی‌ تـوان نتیجـه‌ گرفـت‌ که‌ قطر ژیگلور در گاز طبیعی‌ باید بزرگتر از گاز کپسولی‌ باشـد . ( در ضـمن‌ فشـار گـاز شـهري در حدود ١٧٨ میلیمتر ستون آب می‌ باشد کـه‌ بـه‌ مراتـب‌ از فشـار گـاز داخـل‌ کپسـول کمتـر است‌ ) از همـین‌ رو در موقـع‌ تغییـر گـاز کپسـولی‌ بـه‌ شـهري یـا بـرعکس‌ ، بایـد نـازل هـا نیـز متناسب‌ با نوع گاز تعویض‌ شوند .

الکترودهاي جرقه‌ زن

کار الکترود ، ایجاد جرقه‌ و روشن‌ کردن مخلوط گاز و هوا می‌ باشد .

ولتاژ آنها به‌ وسیله‌ ترانس‌ جرقه‌ تامین‌ می‌ شود . ( ترانسـفورماتور از نـوع افزاینـده مـی‌ باشـد یعنی‌ اینکه‌ آنها می‌ توانند ولتاژ ٢٢٠ ولت‌ را ١٠٠٠٠ الی‌ ١٥٠٠٠ ولت‌ افزایش‌ بدهند . ترانسفورماتور داراي دو سیم‌ پیج‌ اولیه‌ و ثانویه‌ می‌ باشـد کـه‌ در نـوع افزاینـده ولتـاژ ، تعـداد دور سیم‌ پیچ‌ اولیه‌ به‌ مراتب‌ کمتر از ثانویه‌ می‌ باشد . ) فاصله‌ نوك الکترودها از یک‌ دیگر بین‌ ٣ تا ٥ میلیمتر می‌ باشد .

فاصله‌ نوك الکترودها از سطح‌ مشعل‌ در حدود ٩ میلیمتر می‌ باشد . حداقل‌ مقاومت‌ بین‌ سرامیک‌ و زمین‌ باید بزرگتر از ٦٠ مگا اهم‌ باشد .

همچنین‌ مقاومت‌ بین‌ سرامیک‌ الکترود و کابل‌ اتصال نیز باید بزرگتر از ٦٠ مگا اهم‌ باشد .

 

 

 

٣ ثانیه‌ طول می‌ کشد تا وجود شعله‌ حس‌ شود

 

 

آیا به‌ این‌ نکته‌ فکر کرده اید که‌ اگر گاز به‌ مشعل‌ بیایـد و الکتـرود جرقـه‌ معیـوب باشـد و یـا باعـث‌ تشکیل‌ شعله‌ نگردد، پس‌ از مدتی‌ چه‌ حادثه‌ اي ممکن‌ است‌ بوجود آید ؟ در پکیج‌ براي جلـوگیري از بروز این‌ چنین‌ حالتی‌ ، چه‌ تدبیري اندیشیده شده است‌ ؟

درست‌ حدس زده اید ، با استفاده از ” میله‌ یونیزاسیون ” ، وجود شعله‌ حس‌ می‌ شود .

میله‌ یونیزاسیون

میله‌ اي است‌ که‌ از یونیزه شدن مولکولهاي هوا بر اثر شعله‌ ، مقـدار بسـیار کمـی‌ جریـان در حد میکروآمپر در آن تولید می‌ شود . برد الکترونیکی‌ پکیج‌ با دریافت‌ این‌ مقدار جریان ، پـی‌ به‌ وجود شعله‌ می‌ برد . در صورتی‌ که‌ شعله‌ به‌ هـر عنـوان تشـکیل‌ نشـود ، جریـانی‌ در میلـه‌ یونیزاسیون به‌ وجود نمی‌ آید و برد الکترونیکی‌ براي ایمنی‌ خروجی‌ گاز را می‌ بنـد و عملیـات را متوقف‌ می‌ نماید توجه‌ : همانطور که‌ می‌ دانید ، در اجاق گازهـا بـراي ایمنـی‌ بیشـتر از قطعـه‌ دیگـري بـه‌ نـام ”

ترموکوپل‌ ” استفاده می‌ گردد تا اگر شعله‌ گاز ، توسط‌ باد یا سرریز غـذا یـا هـر علـت‌ دیگـري بطور ناخواسته‌ خاموش شد ، دیگر جریانی‌ در میله‌ تشکیل‌ نمی‌ شود و در نتیجـه‌ ، مسـیر گـاز

توسط‌ شیر برقی‌ مسدود گردد.

نکته‌ ١: در بعضی‌ از مدل هاي پکیج‌ الکترود جرقه‌ زن و حسگر شعله‌ ( میله‌ یونیزاسـیون ) هر دو در یک‌ میله‌ می‌ باشند که‌ علاوه بـر عمـل‌ جرقـه‌ زدن ، کنتـرل و حضـور شـعله‌ را نیـز حس‌ می‌ کنند که‌ در این‌ مـدلها فاصـله‌ نـوك الکتـرود از سـطح‌ مشـعل‌ در حـدود ٣ میلیمتـر
است‌ .

نکته‌ ٢: در بعضی‌ از مدلها ( کلاس آریستون ) چینی‌ نگهدارنده الکترودها و حس‌ گرها یـک‌

تکه‌ می‌ باشد تا در موقع‌ تعمیرات ، تنظیم‌ آن و فواصل‌ بین‌ الکترودها به‌ هم‌ نخورد.
نکته‌ ٣: حداقل‌ یونیزاسیون باید بزرگتـر از ٥.٠میکروآمپـر باشـد و گرنـه‌ شـعله‌ تشـخیص‌ داده نمی‌ شود .

 

 

 

 

سئوال :

گاهی‌ اوقات الکترود جرقه‌ زن ، جرقه‌ می‌ زند و مشعل‌ نیز، روشن‌ مـی‌ شـود ولی‌ پس‌ از چند ثانیه‌ ، شعله‌ خاموش می‌ شود . بـه‌ نظـر شـما مشـکل‌ از کجـا
می‌ تواند باشد ؟ جواب :

فاصله‌ حسـگر ، تـا شـعله‌ ، زیـاد مـی‌ باشـد و یـا اینکـه‌ یونیزاسـیون کمتـر از ٥.٠میکروآمپر جریان تولید نموده و برد الکترونیکـی‌ ، فرمـان قطـع‌ را صـادر می‌ نماید . ( البته‌ امکان دارد علت‌ هاي دیگـري نیـز داشـته‌ باشـد مـثلا نـوك حسگر کثیف‌ شده است‌ و یا فشار آب کم‌ می‌ باشد و …)

شیر تنظیم‌ و کنترل گاز ( شیر برقی‌ گاز ):

 

شیر برقی‌ گاز در زیر محفظه‌ احتراق قـرار دارد و وظیفـه‌ آن رسـاندن و تنظـیم‌ جریـان گـاز بـه‌ مشعل‌ می‌ باشد . جنس‌ شیر گاز از آلومینیوم می‌ باشد و در مدلهاي مختلف‌ موجود می‌ باشد . شیرگاز شامل‌ یک‌ قسمت‌ تنظیم‌ کننده جریان ( مدولاتور) می‌ باشد که‌ با برق ” ٢٤ ولـت‌ ” کـار می‌ کند .

این‌ تنظیم‌ کننده می‌ تواند با تغییر جریان الکتریکی‌ ارسـالی‌ از بـرد الکتریکـی‌ ، میـزان جریـان گاز به‌ مشعل‌ را تغییر دهد . در حقیقت‌ می‌ توان گفت‌ که‌ وظیفه‌ آن ، ماژوله‌ کردن شعله‌
( کوتاه و بلند کردن شعله‌ به‌ طور پیوسته‌ ) می‌ باشد .

شیر برقی‌ گاز همچنین‌ داراي قسمتی‌ است‌ که‌ برق شیر و نیز ترانسفورماتور احتراق اصـلی‌ را

تامین‌ می‌ نماید . فشار ورودي گاز

mbar٢٥ Max =
mbar١٥ Min =

 

 

 

براي تنظیم‌ حداقل‌ شعله‌ براي تنظیم‌ حداکثر شعله‌

 

 

 

 

 

 

 

 

NIM MA×

mbar٠٧ mbar :٤.٩ : kw : whit fan٢٨ mbar٥.١ : mbar١.١٠ : kw : with fan٢٤ mbar٥.١ : mbar١٢ kw : without :٢٤

قسمت‌ هاي ظاهري شیر برق گاز :

ورودي گاز- خروجی‌ گاز- ترانس‌ جرقه‌ – پیج‌ نصب‌ فشار سنج‌ ورودي – پیچ‌ نصب‌ فشـار سنج‌ خروجـی‌ – قسـمت‌ مـدولار – پیچهـاي تنظـیم‌ کننـده حـداقل‌ و حـداکثر فشـار- لولـه‌ تثبیت‌ کننده هوا براي اینکه‌ پکـیج‌ در بهتـرین‌ حالـت‌ کـار نمایـد ، فشـار گـاز ورودي بایـد

مطابق‌ با فشار کاري پکیج‌ باشد براي برسی‌ فشار گاز ورودي به‌ شیر برقی‌ گاز، مراحـل‌ زیـر
را پی‌ می‌ گیریم‌ :
پیچ‌ شماره یک‌ را شل‌ نمایید و لوله‌ فشار سنج‌ را به‌ مـدخل‌

فشار متصل‌ نمایید .
پکیج‌ را در حداکثر توان روشن‌ نمایید
( شیر آب گرم را باز کنید )
فشار ورودي می‌ بایست‌ با نوع گاز پکیج‌ ، مطابق‌ بـا کاتـالوگ
پکیج‌ مربوطه‌ باشد ١
بعد از اتمام کار، پیج‌ یک‌ را محکم‌ ببندید .

حداقل‌ فشار گاز ورودي

( molmAkb) dPN پروپان ( BrTeAkb )dPM بوتان ( MbTeAkb) dOM متان

ORmbar ORmbar NTmbar

همانطور که‌ با چرخاندن کلیدي در بخاري ، می‌ توانیم‌ شعله‌ را کم‌ یا زیاد نماییم‌ .
در پکیج‌ نیز می‌ توانیم‌ حـداکثر و حـداقل‌ شـعله‌ را ( بسـته‌ بـه‌ شـرایط‌ محیطـی‌ ) تعـین‌ نماییم‌ . پکیج‌ در ابتدا با شعله‌ ملایم‌ کار می‌ کند و سپس‌ شعله‌ به‌ حداثر خود میرسد
تنظیم‌ حداکثر توان :
وصل‌ به‌ گیج‌ فشار
جهــت‌ بررســی‌ و تنظــیم‌ حــداکثر تــوان ، پــیج‌ شــماره ٢ را شــل‌ ٢

نمایید و شیلنگ‌ فشار سنج‌ را به‌ ورودي فشار وصل‌ نمایید . ٣
لوله‌ هوا را جدا کنید .
پکــیج‌ را دربــالاترین‌ تــوان روشــن‌ نماییــد(شــیرآب گـــرم را
بازنمایید ) فشار موجود باید مطابق‌ بـا نـوع گـاز پکـیج‌ باشـد . در غیـر ایـن‌

صورت درپوش را برداشته‌ و مهره شش‌ گـوش ”٣” را بـا آچـار تنظیم‌ کنید بعد از اتمام کار پیج‌ شـمار ٢ را محکـم‌ ببندیـد و شـیلنگ‌ لولـه‌

هوا را مجددا وصل‌ نمایید .

حداکثر فشار گاز خروجی‌ بر حسب‌ میلی‌ بارEmbarF
dPN پروپان dPM بوتان dOM متان
٣٦ ٢٨ ٧I ١٠ OQht
٣٦ ٢٨ ٧I ١٠ OQht=c

وصل‌ به‌ گیج‌ فشار

کنترل و تنظیم‌ حداقل‌ توان :

پیج‌ شماره ٢ را شـل‌ نماییـد و شـیلنگ‌ فشـار سـنج‌ را بـه‌ مدخل‌ فشار متصل‌ نمایید.

لوله‌ هوا را جدا نمایید. ٤ پکیج‌ را در حداکثر توان روشن‌ نمایید و یکی‌ از کابلهـا را از مدولاتور حدا نمایید.

فشار ورودي می‌ بایست‌ با نوع گاز پکـیج‌ منطبـق‌ باشـد در غیر این‌ صورت با ثابـت‌ نگـه‌ داشـتن‌ مهـره شـش‌ گـوش ، پیچ‌ تنظیم‌ شماره ٤ را با پیچ‌ گوشتی‌ ، تنظیم‌ نمایید .

بعد از اتمام کار پیچ‌ شماره ٢ را محکم‌ نموده . کابل‌ مدولاتور و شیلنگ‌ هوا را مجددا وصل‌ نمایید.

 

٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=کابل‌ هاي مدولار

 

حداقل‌ فشار گاز خروجی‌ بر حسب‌ میلی‌ بار EmbarF

dPN dPM dOM

٥ I ٦ ٥I ٥ OIO OQht=Cc

٥ I ٧ ٥I ٥ OIO OQht=cc

برد الکترونیکی‌

 

برد الکترونیکی‌ به‌ نوع مغز متفکر پکیج‌ می‌ باشد ، برد ، اطلاعات سنسورها و پرشـر هـا و … را پردازش می‌ کند تا پکیج‌ در شرایط‌ کاملا ایمن‌ و مطمئن‌ به‌ درستی‌ روشن‌ شود و نیازهـاي مـا را برطرف کند . هر پکیج‌ داراي برد مخصوص خود می‌ باشد و بـا توجـه‌ بـه‌ کاتـالوگ مـی‌ تـوانیم‌ از ورودي و خروجی‌ هاي برد مطلع‌ شویم‌ .

 

 

 

 

 

برد دیسپلی‌

گرما و روش هاي انتقال حرارت : رسانایی‌ ( هدایت‌ یا کند کسیون )

رسانایی‌ در جامدات بیشتر از گازها می‌ باشد . هـواي سـاکن‌ ، گرمـا را بسـیار کمتـر منتقـل‌ می‌ نماید از همین‌ روي ، حباب هاي ساکن‌ در مواد عایق‌ بندي، عایق‌ حرارتی‌ خوبی‌ را وجـود
می‌ آورند .

اگر ما یک‌ قاشق‌ برداریم‌ و روي آتش‌ بگذاریم‌ ، پس‌ از گذشت‌ مدت زمانی‌ ، گرمـا بـر اثـر هدایت‌ بدست‌ ما منتقل‌ می‌ شود .

همرفتی‌ ( کنوکسیون ) این‌ روش انتقال گرما ، در مورد مایعات و گازها صورت می‌ پذیرد .

در این‌ حالت‌ ، مایع‌ یا گاز سبکتر ، جـاي خـود را بـه‌ مـایع‌ سـنگین‌ تـر مـی‌ دهـد . و بـه‌ ایـن‌ ترتیب‌ گرما انتقال می‌ یابد .
بخاري – رادیاتورها ، داخل‌ خانه‌ را به‌ این‌ روش گرم می‌ کنند ( هواي گرم بـه‌ بـالا رفتـه‌ و هواي سرد پون سنگین‌ تر است‌ به‌ طرف پایین‌ می‌ آید ).

تابش‌ ( رادیاسیون ) گرمـا بــه‌ شــکل‌ تــابش‌ الکترومغناطیســی‌ از جســمی‌ بــه‌ جســم‌ دیگــر ، بــدون وجــود واســطه‌

هدایتی‌ ، منتقل‌ می‌ شود . تمام اجسام از خود گرماي تـابش‌ منتشـر مـی‌ کننـد . و از دیگـر اجسام گرماي تابشی‌ دریافت‌ می‌ کنند . هرچه‌ دماي جسـمی‌ بـالاتر باشـد بـه‌ همـان نسـبت‌ گرماي تابشی‌ بیشتري را منتقل‌ می‌ کنـد و هرچـه‌ جسـم‌ تیـره تـر باشـد ، انـرژي تابشـی‌ را بیشتر دریافت‌ می‌ کند .

واحد سنجش‌ گرما : کالري :

مقدار گرمایی‌ است‌ که‌ اگر به‌ یک‌ گرم آب در دماي NQ C داده شود، دماي آب ، یک‌ درجه‌ سانتیگراد افـزایش‌ پیدا می‌ کند .

. یک‌ کالري معادل با ٤/١٨٦ ژول می‌ باشد . کیلو کالري :
مقدار گرمایی‌ که‌ اگر به‌ یک‌ کیلوگرم آب NQ C داده شود ، دماي آب ، یک‌ درجه‌ سانتیگراد افزایش‌ یابد. بی‌ تی‌ یو( =W( BKTKr
مقدار گرمایی‌ که‌ به‌ یک‌ پوند آب درماي P9 F داده شود تا دماي آن یک‌ درجه‌ فارنهایت‌ افزایش‌ یابد .
. یک‌ بی‌ تی‌ یو برابر با ٢٥٢ کالري می‌ باشد .

. یک‌ کیلو وات برابر با ٨٦٠ کیلو کالري در ساعت‌ می‌ باشد .

. ترمو به‌ معنی‌ دما و مانو به‌ معنی‌ فشار می‌ باشد . درجه‌ بندي سیلیسوس ( : (C

بروي لوله‌ دماسنج‌ ، نقطه‌ ٠ براي زمانی‌ که‌ آب یخ‌ می‌ زند و نقطعه‌ ١٠٠ براي زمانی‌ که‌ آب به‌ جوش می‌ رسد را در نظر گرفته‌ و بین‌ صفر و صد را به‌ صد قسمت‌ تقسیم‌ می‌ نمایند . به‌ هر قسمت‌ یک‌ درجه‌ سـانتیگراد گفتـه‌ می‌ شود .

درجه‌ بندي فارنهایت‌ ( fF : cahrenheit
نقطه‌ انجماد آب را با عـدد ٣٢ و نقطعـه‌ جـوش را بـا عـدد ٢١٢ مشـخص‌ نمـوده ، بـین‌ صـفر و ٢١٢ را بـه‌ ١٨٠ قسمت‌ ، تقسیم‌ می‌ نمایند . به‌ هر قسمت‌ یک‌ درجه‌ فارنهایت‌ می‌ گویند .
درجه‌ کلوین‌ : ( k)
برطبق‌ محاسبات کلوین‌ ، پایین‌ ترین‌ دماي -OTPLNR c می‌ باشد . کلـوین‌ بـراي ایـن‌ دمـا عـدد صـفر را در نظـر گرفت‌ . در صفر کلوین‌ ، انرژي درونی‌ ماده به‌ کمترین‌ مقدار خود می‌ رسد که‌ به‌ آن صـفر مطلـق‌ نیـز گفتـه‌ مـی‌

شود .
. یک‌ درجه‌ کلوین‌ معادل یک‌ درجه‌ سانتیگراد می‌ باشد . c=NKU= C+PO

K= C+OTPKNR

امر موجب‌ قطع‌ جریان آب در لوله‌ هاي مکش‌ پمپ‌ می‌ شود .

به‌ بخار تبدیل‌ می‌ شود .

فشار یک‌ اتمسفر NMM C
مثال : ٤٠ درجه‌ سانتیگراد ، چند درجه‌ فارنهایت‌ است‌ ؟

c===NKU= C+PO============== F=NKU=GQMHPO================== c=NMQ

آب ، سختی‌ آب و مشکلات آن :

آب با فرمـول شـیمیایی‌ EeOlF در طبعیـت‌ وجـود دارد . آب داراي خـواص و ویژگیهـایی‌ است‌ که‌ آن را از سایر مواد مجزا نموده اسـت‌ . در حـدود هفتـاد درصـد از مـواد در آب حل‌ می‌ شوند . حجم‌ آب در دماي صفر درجـه‌ ، درحـدود ٩ درصـد افـزایش‌ مـی‌ یابـد کـه‌ این‌ امر ممکن‌ است‌ سبب‌ شکسته‌ شدن لوله‌ هاي آبرسانی‌ در فصل‌ سرما گـردد. آب در

به‌ بخار تبدیل‌ می‌ شود . با کم‌ شدن فشار آب در دمـاي کمتـر

به‌ طوري که‌ در فشار ٢.٠تا ٥.٠بار، در دماي محیط‌ نیز به‌ بخار تبدیل‌ می‌ گـردد و همـین‌

امروزه تهیه‌ آب سالم‌ ، یکی‌ از عمده ترین‌ چالشهاي زندگی‌ بشري می‌ باشد . تهیـه‌ آب از منــابع‌ معــدنی‌ از نظــر بهداشــتی‌ ، ســالم‌ و مناســب‌ مــی‌ باشــد ولــی‌ وجــود امــلاح معــدنی‌ ، مشکلاتی‌ را در صنعت‌ به‌ وجود می‌ آورد .

سختی‌ آب به‌ علت‌ وجود کلسیم‌ و منیزیم‌ می‌ باشد .

سختی‌ از نظر پایداري به‌ دو نوع پایدار و ناپایدار تقسیم‌ بندي می‌ شود W سختی‌ ناپایدار:

این‌ سختی‌ به‌ خاطر وجود بیکربنات کلسیم‌ و بیکربنات منیزیم‌ در آب می‌ باشد ( کربنات ) سختی‌ پایدار :

بخاطر وجود موادي نظیر ، سولفات ها ، کلرورها ، نیترات هـا ، فسـفات هـا ، سـیلیکات کلسـیم‌ و منیزیم‌ در آب می‌ باشد و کربن‌ در آن دخالتی‌ ندارد .

 

ضایعات ناشی‌ از سختی‌ آب :

ضایعات ناشی‌ از سختی‌ آب در صنعت‌ بالا بودن سختی‌ آب سبب‌ تشکیل‌ رسوب در جدار دیگ‌ ها و لوله‌ هـا مـی‌ گـردد کـه‌ عـلاوه بـر

افزایش‌ افت‌ فشار، سبب‌ کاهش‌ ضریب‌ انتقال حرارت می‌ شود . مشکلات سختی‌ آب در موارد بهداشتی‌

از نظر گوارشی‌ ، سختی‌ بیش‌ از حد آب ، موجب‌ اختلال در هضم‌ غذا و بـروز سـنگ‌ کلیـه‌ مـی‌ شود

طریقه‌ گرفتن‌ سختی‌ آب :

روش آب آهک‌ :

سختی‌ موقت‌ ( یا سختی‌ کربنات ) به‌ وسیله‌ آهنک‌ کشـته‌ ٢=Ca=EleF یـا کربنـات دو سـود ClPkaO که‌ به‌ آب اضافه‌ می‌ شود ، گرفته‌ می‌ شود .

مقدار درصد آهک‌ ، به‌ مقدار کلسیم‌ یا منیزیم‌ موجود در آب بستگی‌ دارد .

آب تصفیه‌ شده به‌ روش بالا کیفیت‌ خوبی‌ براي مصارف و تاسیسات حرارتی‌ ندارد . روش تعویض‌ یونی‌ با استفاده از بسته‌ هاي رزینی‌ ( زئولیت‌ )

رزینها یا زئولیت‌ هـا ترکیبـاتی‌ هسـتند کـه‌ بـه‌ صـورت = kaOoIAlOlPKOpilO نوشـته‌ مـی‌ گردند .

این‌ ترکیبات می‌ توانند یون خود را با یونهاي موجود در آب تبادل نمایند . چون رنگ‌ زئولیت‌ طبیعی‌ سبز است‌ به‌ آن ” شن‌ سبز” نیز می‌ گویند .

آبی‌ که‌ داراي سولفات کلسیم‌ و منیزیم‌ می‌ باشد را روي بستري از زئولیت‌ عبور مـی‌ دهنـد ، کلسیم‌ و منیزیم‌ ، جاي خود را با سدیم‌ زئولیت‌ عوض مـی‌ کنـد و بـدین‌ وسـیله‌ سـختی‌ آب
کاسته‌ می‌ گردد.

وقتی‌ تمام یون سدیم‌ زئولیت‌ مصرف گردید ، آنگاه مـی‌ تـوان آن را بـه‌ وسـیله‌ عبـور دادن محلول کلروسیدیم‌ ( نمک‌ طعام ) احیـا نمـود . و بـه‌ ایـن‌ ترتیـب‌ عکـس‌ عمـل‌ بـالا انجـام مـی‌ پذیرد و کلسیم‌ و منیزیم‌ از زئولیت‌ جدا می‌ شوند و یون سدیم‌ به‌ جاي اول باز می‌ گردد.

سختی‌ آب منزل یا محیط‌ کار را می‌ توان با بسته‌ هاي آزمایش‌ سختی‌ سنج‌ با قیمت‌ فقط‌ چند هزار تومان ، خیلی‌ ساده و راحت‌ ، اندازه بگیریم‌ .
در زیر نحوه انجام یک‌ نمونه‌ از آنها بیان می‌ گردد: ظرف را تا خط‌ نشانه‌ پر از آب کنید ENMCCF
٤ قطره از محلول B را در ظرف مذکور بریزید .

اگر رنگ‌ آب ، آبی‌ رنگ‌ شد ، بـه‌ معنـی‌ آن اسـت‌ کـه‌ آب سـختی‌ نـدارد . اگـر رنـگ‌ آب ظـرف قرمـز شـد ، مراحل‌ زیر را ادامه‌ بدهید .
با قطره چکان از محلول شماره C برداشته‌ و آنرا قطره قطره شمرده و در آب میریزیم‌ تا رنـگ‌ آب ظـرف ، آبی‌ شود .
تعداد قطرات را در عدد NTKN ضرب می‌ کنیم‌ تا مقدار سختی‌ آب بر حسب‌ mKmKM بدست‌ آید .

براي آبهایی‌ که‌ سختی‌ آنها کمتر از NTKN=pKmKM کمتر باشد می‌ توانیم‌ محلول a طبق‌ مراحل‌ بالا اسـتفاده نماییم‌ .

: F=mKmKM مخفف‌ mart=per=million به‌ معنی‌ ” یک‌ قسمت‌ در یک‌ میلیون” می‌ باشد )

سختی‌ گیر مغناطیسی‌ :

این‌ سختی‌ گیرها از تشکیل‌ رسوب آبهاي سخت‌ جلوگیري می‌ کنند . امواج مغناطیسی‌ باعث‌ می‌ شود کـه‌ ذرات کلسیم‌ موجود در آب به‌ یکدیگر بچسبند و تشـکیل‌ کریسـتالهاي بـزرگ کربنـات بدهنـد کـه‌ دیگـر تمـایلی‌ بـه‌ چسبیدن به‌ لوله‌ را نخواهند داشت‌ .

سختی‌ گیرها در دو نوع با منبع‌ تغذیه‌ و بدون منبع‌ تغذیه‌ ساخته‌ می‌ شوند .

در صنعت‌ به‌ علت‌ عدم استفاده از مواد شیمیایی‌ و یا افزودنی‌ به‌ آب بـه‌ روش ” سـختی‌ گیـر الکترونیکـی‌ ” ، فناوري تصفیه‌ فیزیکی‌ آب نیز گفته‌ می‌ شود .

در اثر اعمال امواج الکترومغناطیسی‌ با پهناي باند و انرژي مناسب‌ می‌ توان شرایطی‌ را ایجاد کـرد کـه‌ فرآینـد تشکیل‌ بلورهاي رسوب در داخل‌ آب رخ داده و از چسباندن آنها به‌ دیواره ها جلوگیري به‌ عمل‌ می‌ آید .

در این‌ حالت‌ اصطلاحا در آب پدیده ” دانه‌ برقی‌ ” رخ داده و هسته‌ هاي اولیه‌ بلورهاي رسوب در آب تشکیل‌ می‌ شود . با گذشت‌ زمـان بـه‌ حجـم‌ هسـته‌ هـاي اولیـه‌ افـزوده و بلورهـاي سـخت‌ ، خنثـی‌ و مطلـق‌ در آب کـه‌ خاصیت‌ چسبندگی‌ خود را از دست‌ داده اند ، ظاهر می‌ شوند . در کنا فرآیند فوق افزایش‌ مولکولهاي آزاد در آب و شکسته‌ شدن پیوند هیدروژنی‌ بین‌ آنها ، باعث‌ افزایش‌ حلالیت‌ آب شده و خاصیت‌ رسوب زدایی‌ را نیز به‌ فناوري فوق می‌ افزاید . به‌ نحوي که‌ با گذشت‌ زمان ، رسوب هاي پیشین‌ نیز در آب حل‌ شده و تبدیل‌ بـه‌ بلورهاي خنثی‌ معلق‌ در آب می‌ شوند .

روش عملکرد :

 

دستگاه می‌ تواند در زمینه‌ حذف جرم و رسوب بـه‌ روش الکتریکـی‌ عمـل‌ نمایـد و سـیگنالهاي ویژه با دامنه‌ تغییرات خاصی‌ ایجاد نمایـد . ایـن‌ وسـیله‌ داراي چهـار آنـتن‌ مـی‌ باشـد کـه‌ ایـن‌
سیگنالها را به‌ امواج مغناطیسی‌ تبدیل‌ می‌ نماید .

در اصل‌ با پیچیده شدن این‌ سیمها به‌ دور لوله‌ ( کـه‌ بـه‌ جـنس‌ لولـه‌ نیـز بسـتگی‌ نـدارد ) در داخل‌ مسیر آب یک‌ سري امواج ، ( در شرایطی‌ که‌ دائما در حال تغییر هستند ) باعـث‌ پلاریـزه شدن ذرات باردار داخل‌ آب به‌ ویژه یون کلسیم‌ می‌ گردد. با این‌ عمل‌ نه‌ تنهـا یـون کلسـیم‌ ، خاصیت‌ چسبندگی‌ خود را از دست‌ می‌ دهد ف بلکه‌ در جریان آب غوطه‌ ور شده و بـا برخـورد

به‌ اجرام موجود در جداره داخلی‌ لوله‌ به‌ تدریج‌ آنها را از جا می‌ کند .

به‌ بیان علمی‌ ذرات باردار داخل‌ آب با این‌ روش به‌ صـورت مجتمـع‌ هـاي مولکولهـاي خنثـی‌ در آمده که‌ همراه باجریان آب حرکت‌ می‌ کنند و از ته‌ نشین‌ شدن سایر املاح درون آب به‌ شـکل‌ رسوب سخت‌ نیز جلوگیري می‌ کنند .

مزایاي استفاده از سختی‌ گیر مغناطیسی‌ :

به‌ نوعی‌ ( ٤٠ تا ٥٠ درصد ) از تشکیل‌ رسوب در سیستم‌ جلوگیري می‌ کند . رسوب موجود در سیستم‌ را به‌ صورت محلول معلق‌ در می‌ آورد .

نیاز به‌ مراقبت‌ هاي دائمی‌ و همچنین‌ اسید و مواد شیمیایی‌ و … ندارد . مصرف انرژي در سیستم‌ را به‌ حداقل‌ می‌ رساند .

باعث‌ افزایش‌ طول عمر تجهیزات و سیستم‌ لوله‌ کشی‌ تاسیات می‌ شود . نصب‌ آن آسان می‌ باشد .

 

 

کابردهاي سختی‌ گیر مغناطیسی‌ :

آبگرمکن‌ حرارتی‌ و تاسیسات شوفاژ سیستم‌ تهویه‌ مطبوع – چیلر- برجهاي خنک‌ کن‌ و کولرهاي آبی‌

کارخانجات تولید مواد بهداشتی‌ و تولید نوشابه‌ کارواشها

نحوه نصب‌ :

این‌ دستگاه باید مطابق‌ الگو روي لوله‌ نصب‌ گردد.

آنتن‌ ها کاملا منظم‌ و بدون فاصله‌ در کنار هم‌ روي لوله‌ پیچیده شوند .
این‌ وسیله‌ معمولا با برق ٢٢٠ ولت‌ کـار مـی‌ کنـد و تـوان مصـرفی‌ آن در حـدود ٢ وات مـی‌ باشد و حداکثر می‌ تواند لوله‌ هاي ٣ (اینچ‌ ) را پوشش‌ دهد .
استفاده از سختی‌ گیر مغناطیسی‌ در موارد زیر می‌ باشد : لوله‌ آب سرد ورودي به‌ موتور خانه‌ یا پکیج‌ مبدل حرارتی‌

لوله‌ آب خروجی‌ از مخازن ذخیره و در صورت وجود شیر فلوتر در وردي مخازن با فاصله‌ یک‌ متري بعد از پمپ‌ تقویت‌ فشار لوله‌ ورودي آب منازل و ساختمانها و …

نکته‌ :

این‌ نوع سختی‌ گیرها چون املاح را از آب جذب نمـی‌ کننـد در نتیجـه‌ آب سـبک‌ نمـی‌ شـود فقط‌ باعث‌ می‌ گردد تا حدي از رسوب املاح جلوگیري نماید . پس‌ کاربرد آنها فقـط‌ باعـث‌ مـی‌ گردد تا حدي از رسوب املاح جلـوگیري نمیـاد . پـس‌ کـاربرد آنهـا فقـط‌ در وسـایل‌ خـانگی‌ و صنعتی‌ است‌ .

لازم به‌ ذکر است‌ که‌ سختی‌ گیر مغناطیسی‌ در اروپا منسوخ شده است‌ ( زیرا بیشتر از ٥٠ درصد نمی‌ تواند مانع‌ از تشکیل‌ رسوب شود . )

 

در پایان لازم باست‌ که‌ تعریفی‌ از فشار و واحدهاي آن را داشته‌ باشیم‌ : فشار : نسبت‌ نیرو به‌ سطح‌ را فشار می‌ گویند . m=cLA

:m فشار :cنیرو:A سطح‌

واحـد فشــار در سیســتم‌ متریـک‌ ، نیــوتن‌ بــر متـر مربــع‌ EkLMOF مــی‌ باشـد . کــه‌ بــه‌ آن ” پاسکال ” نیز گفته‌ می‌ شود .
واحد فشار در مراکز صنعتی‌ معمولا ، اتمسفر EATF یا بار EBAoF می‌ باشد .

یک‌ بار ، برابر است‌ با نیروي وزنه‌ یـک‌ کیلـوگرمی‌ بـر یـک‌ سـانتیمتر مربـع‌ ، بـراي اتمسـفر تعریف‌ هاي دیگري نیز به‌ شرح زیر وجود دارد .

یک‌ برابر است‌ با :

٧٦ سانتیمتر ، ارتفاع ستون جیوه ٧٦٠میلیمتر ، ارتفاع ستون جیوه ٣٣.١٠ متر ، ارتفاع ستون آب ٧.١٤ پوند بر اینچ‌ مربع‌ =EmKpKfF ١٠٠ کیلو پاسکال

=

براي اندازه گیري فشار ورودي و خروجی‌ پکیج‌ بـه‌ یـک‌ فشـار سـنج‌ بـا دقـت‌ میلـی‌ بـار نیـاز داریم‌ .

باید دقت‌ نمود که‌ مقدار فشار ورودي گاز از ظرفیت‌ فشار سنج‌ ( مانومتر ) بیشتر نباشـد . در غیر این‌ صورت به‌ لوله‌ ” بوردن ” آسیب‌ وارد می‌ شـود و فشـار سـنج‌ خـراب و یـا دقـت‌ خود را از دست‌ می‌ دهد .

لوله‌ بوردن :

 

فشار سنج‌ از یک‌ لوله‌ خمیده فلـزي تشـکیل‌ شـده کـه‌ از یـک‌ طـرف بسـته‌ و از طـرف دیگر به‌ مسیرگازي که‌ می‌ خواهیم‌ فشار داخل‌ لوله‌ افزایش‌ مـی‌ یابـد ، بـه‌ خـم‌ لولـه‌ فشار وارد می‌ آید و از انحناي لولـه‌ بسـته‌ ف بـه‌ مقـدار فشـار کاسـته‌ مـی‌ شـود . در نتیجه‌ یک‌ اهرم که‌ در تماس با یک‌ عقربه‌ می‌ باشد کشیده مـی‌ شـود و باعـث‌ حرکـت‌ عقربه‌ می‌ گردد.

چند نکته‌ در مورد گاز:

گاز طبیعی‌ مخلوطی‌ از گازهاي هیدروکربن‌ قابل‌ اشتعال است‌ که‌ بطور طبیعی‌ در مخازن زیـر زمینـی‌ یافـت‌ می‌ شود . همه‌ گازهایی‌ که‌ براي تامین‌ انرژي حرارتی‌ بکار می‌ رونـد ، بـه‌ ” گازهـاي سـوخت‌ ” معـروف مـی‌ باشند . قسمت‌ عمده این‌ گازها از هیدروژن (H) و کربن‌ ( (C تشکیل‌ شده اند .
فرمول گازهاي سوختنی‌ به‌ صورت (٢n+٢Cn H ( می‌ باشد .
اگر ١n= در نتیجه‌ ٤ CH می‌ شود که‌ به‌ آن گاز ” متان ” گفته‌ می‌ شود . لازم به‌ ذکر است‌ که‌ قسمت‌ عمده گاز طبیعی‌ را متان تشکیل‌ می‌ دهد .
اگر ٢n= باشد در نتیجه‌ ٦H٢C می‌ شود ، که‌ به‌ آن گاز ” اتان ” می‌ گویند .
اگر ٣n= باشد در نتیجه‌ ٨H٣C می‌ شود ، و با نام گاز ” پروپان ” شناخته‌ می‌ گردد. اگر ٤n= باشد در نتیجه‌ ١٠H٤C می‌ شود و آنرا گاز ” بوتان ” می‌ نامند .
لازم به‌ ذکر است‌ که‌ گاز متان و اتان ، به‌ گاز طبیعی‌ معروف هستند و گاز پروپان و بوتـان را بـه‌ گـاز مـایع‌ می‌ شناسند ، همچنین‌ باید یاد آور شد که‌ پروپان و بوتان داراي هیدروکربن‌ هاي سنگین‌ تري هستند که‌

READ  نمایندگی پکیج بوتان در ده ونک

به‌ هنگام سوختن‌ گرماي بیشتري را در یک‌ حجم‌ مشخص‌ تولید می‌ کنند .

گازي که‌ به‌ همراه چاه نفت‌ استخراج مـی‌ شـود در حـدود ٨٥ % متـان و ١١% اتـان و ٣% پروپـان و ١% از گازهاي دیگر تشکیل‌ شده است‌ ولی‌ گازي که‌ در چاههاي گاز اسـتخراج مـی‌ شـود داري ٩٠% متـان و ٩ % اتان و ١% گازهاي دیگر می‌ باشد . در نتیجه‌ چگـالی‌ و ارزش حرارتـی‌ گـاز و دیگـر خـواص آن ، بسـته‌ بـه‌ مواد تشکیل‌ دهنده آن ، متفاوت می‌ باشد .

گاز طبیعی‌ فشرده : C.N.G گاز طبیعی‌ N.G:

گازطبیعی‌ مایع‌ lKkKd:

کاربرد گاز فقط‌ از لحاظ تولید انرژي نمـی‌ باشـد . بلکـه‌ در صـنایع‌ پتروشـیمی‌ ، جهـت‌ تهیـه‌ مـواد شیمیایی‌، براي استفاده در صنعت‌ و کشاورزي و … نیز می‌ باشد .

حفاظت‌ و ایمنی‌ برق

 

مقدار جریانی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بدون هیچ‌ گونه‌ خطري از بـدن انسـان عبـور نمایـد ، بـه‌ ویژگیهـاي جسـمی‌

شخص‌ ، دامنه‌ جریان ، نوع جریان ، مسیر و طول مدت عبور جریان بستگی‌ دارد .

مقاومت‌ بدن در اثر رطوبت‌ کاهش‌ می‌ یابد و هنگامی‌ که‌ بدن خشک‌ است‌ بـه‌ حـداکثر مـی‌ رسـد ، بطـور کلی‌ جریان هاي ٥٠ میلی‌ آمپر به‌ بالا براي انسان کشنده است‌ . البته‌ جریان ها ي کمتر ایـن‌ مقـدار نیـز اگر از مسیر قلب‌ عبور نمایند ، خطرناك می‌ باشند . هنگامی‌ که‌ دستگاهی‌ در حال تعمیر است‌ و یا قصـد نظافت‌ آن را داریم‌ ، باید کلید آن ، قطع‌ و از پریز بیرون آورده شود . هرگز با پـاي برهنـه‌ یـا خـیس‌ بـه‌ وسایل‌ برقی‌ دست‌ نزنید .

 

سیستمهاي متداول حفاظت‌ انسان از برق گرفتگی‌ f حفاظت‌ توسط‌ سیم‌ زمین‌ ( سیم‌ ارت )

در این‌ سیستم‌ قسمتهاي فلزي دستگاه الکتریکی‌ که‌ ارتباطی‌ با شبکه‌ تغذیه‌ ندارد ، توسط‌ سیم‌ ارت به‌ زمین‌ اتصال می‌ یابد تا اگر برقی‌ به‌ بدنه‌ متصل‌ گشت‌ باعث‌ مـرگ انسـان نگـردد و بـرق از طریـق‌ سـیم‌ ارت به‌ زمین‌ هدایت‌ شود و در نتیجه‌ عبور این‌ جریان مدار توسط‌ فیوز قطع‌ می‌ گردد.

 

 

fi سیستم‌ حفاظت‌ نول

در سیستم‌ حفاظت‌ نول ، به‌ جاي سـیم‌ زمـین‌ ( سـیم‌ ارت ) از سـیم‌ نـول EMmF شـبکه‌ استفاده می‌ شود که‌ خود به‌ بدنه‌ دسـتگاه وصـل‌ مـی‌ شـود . ( توجـه‌ : سـیم‌ نـول بایـد بطور جداگانه‌ ، مخصوص همین‌ امر نصب‌ شـود و اسـتفاده از سـیم‌ نـول دسـتگاه مجـاز
نمی‌ باشد ) همیشه‌ باید در نظر داشته‌ باشیم‌ کـه‌ ” حادثـه‌ هرگـز خبـر نمـی‌ دهـد ولـی‌ مـی‌ تـوانیم‌

براحتی‌ با رعایت‌ نکات کوچک‌ از بروز حوادث بزرگ جلوگیري نماییم‌ ) از اینکه‌ تا آخرین‌ خط‌ کتاب، مطالب‌ را دنبال نموده اید ، جاي خرسندي اسـت‌ و حکایـت‌

از آن دارد که‌ راه بیراهه‌ نرفته‌ است‌ .

تعاریف‌= اساسی‌

 

فضاي نامحدود :

فضائی‌ که‌ حجم‌ آن بزرگتر از ٤ مترمکعب‌ بـه‌ ازاي هـر کیلـووات مجمـوع ظرفیـت‌ حرارتـی‌ وسایل‌ گازسوز نصب‌ شده در آن فضا باشد

ساختمان با درزهاي معمولی‌ :

ساختمانی‌ که‌ با مصالح‌ معمولی‌ ساخته‌ شده و درزبندي جدارهاي خارجی‌ آن امکان تعویض‌ هواي طبیعی‌ به‌ میزان نصف‌ حجم‌ فضا در ساعت‌ یا بیشتر را بدهد و سطح‌ بازشو دهانه‌ هر فضا به‌ هواي خارج (مجموع سطح‌ بازشو پنجرهها و دربها) حداقل‌ ٤ درصد سطح‌ زیر بناي آن فضا باشد و پنجرهها و دربها از نوع درزبند نباشند

ساختمان با درزهاي هوابند :

ساختمانی‌ که‌ جداره خارجی‌ آن از قبیل‌ درز درها و پنجرهها و محل‌ عبور لوله‌ها و کابلها بـا نوار درزبندي یا وسایل‌ دیگر تا اندازهاي حفاظت‌ شده باشد که‌ امکان تعویض‌ هواي طبیعی‌ کمتر از نصف‌ حجم‌ فضا در ساعت‌ باشد

روشهاي تامین‌ هواي لازم براي احتراق و تهویه‌

 

 

شرایط‌ مذکور به‌ دستگاههایی‌ مربوط می‌شود که‌ در داخل‌ ساختمان کـار گـذارده شـده و بــراي احتــراق I تهویــه‌ و رقیــق‌ ســازي گازهــاي دودکــش‌ آنهــا از هــواي داخــل‌ ســاختمان استفاده می‌گردد.

KN K2 KP

ارتباط فضاي نصب‌ با هواي آزاد

نصب‌ دریچه‌ و کانالهاي متصل‌ به‌ هواي آزاد

ارتباط فضاي نصب‌ با اتاقهاي مرتبط‌ به‌ هواي آزاد

ارتباط فضاي نصب‌ با هواي آزاد

 

 

• فضاي نامحـدود : حـداقل‌ ٤ مترمکعـب‌ بـه‌ ازاي هر کیلووات مجمـوع ظرفیـت‌ حرارتـی‌ دستگاههاي گازسوز

• حــداقل‌ یــک‌ درب یــا پنجــرة بازشــونده بــه‌ هواي آزاد از غیر درز بند

• ظرفیت‌ مجموع کمتر از ٣٥ کیلووات

 

 

 

نصب‌ آبگرمکن‌ به‌ ظرفیت‌ نامی‌ ٢٤٠٠٠=کیلوکالري در ساعت‌=در یک‌ آشپزخانه‌ نوع باز=(open)=که‌ به‌ محوطه‌هاي نهارخوري و میهمانخانه‌ متصل‌ و زیربناي محوطه‌ مربوطه‌=٥٠=متر مربع‌ می‌باشد مجاز است‌ یا خیر؟

=
24MMM=kcal/hr 28=kw==
=====شرط فضاي نامحدود======== 28=kw=×=4=m /kw===NN2=m
= نصب‌ در شرایط‌ فوق مجاز است‌ RM=m ×=2K8=m===N4M=m >=NN2=m

نصب‌ دریچه‌ مرتبط‌ با هواي آزاد

• حداقل‌ حجم‌ فضاي نصب‌

١ مترمکعب‌ به‌ ازاي هر کیلووات مجموع ظرفیـت‌ حرارتی‌ دستگاههاي گازسوز

• دریچه‌ دائمی‌ ( غیـر قابـل‌ بسـته‌ شـدن) مـرتبط‌ بـا هواي آزاد

یک‌ دریچه‌ با سطح‌ مقطع‌ حداقل‌ ١٥٠ سانتیمترمربع‌ و یــا دو دریچــه‌ هــر یــک‌ بــه‌ مســاحت‌ حــداقل‌ ٧٥ سانتیمترمربع‌

• مجموع توان کمتر ٥٠ کیلووات باشد .

=در صورتیکه‌ بخواهیم‌ یک‌ آبگرمکن‌ دیواري بـه‌ ظرفیـت‌ حرارتـی‌=١٢٠٠٠==کیلوکـالري در ساعت‌= را در اطاقی‌ به‌ زیربناي ١٠=متر مربع‌=نصب‌ کنیم‌ چه‌ تمهیـداتی‌ بـراي تـامین‌ هـواي لازم بـراي احتراق باید صورت گیردK

N2MMM=kcal/hr N4=kw s===NM=m ×=2K8=m===28=m N4=kw=×=N=m /kw===N4=m
============================================================================4N=<=82 امکان نصب‌ وجود دارد

 

بنابراین‌ دریچه‌ ١٥٠ سانتیمتر مربعی‌ باید اطاق مربوطه‌ را به‌ هواي آزاد متصل‌ نمایدK

ارتباط فضاي نصب‌ به‌ فضاهاي مجاور مرتبط‌ با هواي آزاد

 

 

 

ارتباط داخلی‌ فضاي نصب‌ به‌ فضاهاي مجاور می‌بایست‌ ایجاد شود در صورتیکه‌ :

• حجم‌ فضاي نصب‌ کمتر از ٤ مترمکعب‌ به‌ ازاي هر کیلووات مجمـوع ظرفیـت‌ حرارتـی‌ دستگاههاي گازسوز باشد.

• فضاي نصب‌ یک‌ اتاق داخلی‌ (محاط به‌ اتاقهاي دیگر) باشد.

دیاگرام محاسبه‌ ظرفیت‌ تهویه‌ فضاهاي داخلی‌ مرتبط‌

 

(A درب داخلــــــی‌ از ٣ طـــــــرف درزبنــدي شــده و کــف‌ آن کوتــاه

نشده است‌.

(B درب داخلــــــی‌ از ٣ طــــــرف درزبندي شده و کف‌ آن ١ سانتی‌ متـــر کوتـــاه شـــده اســـت‌ / درب داخلی‌ درزبنـدي نشـده و کـف‌ آن کوتاه نشده است‌.

(C درب داخلــــــی‌ از ٣ طــــــرف درزبنـــدي شـــده و کـــف‌ آن ١/٥ ســانتی‌ متــر کوتــاه شــده اســت‌ / درب داخلی‌ درزبندي نشده و کف‌ آن ١سانتی‌ متر کوتاه شده است‌ .

(D درب داخلی‌ مجهز بـه‌ حـداقل‌ یــک‌ دریچــه‌ بــا ســطح‌ آزاد ١٥٠

سانتی‌ مترمربع‌ براي عبور هوا. حجم‌ اتاق در واحد m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kw واحد در شده دروبرا توان

ارتباط داخلی‌ فضاي نصب‌ به‌ فضاهاي مجاور بصورت مستقیم‌

 

 

• حداقل‌ حجم‌ فضاي نصب‌

١ مترمکعــب‌ بــه‌ ازاي هــر کیلــووات مجمــوع ظرفیت‌ حرارتی‌ دستگاههاي گازسوز

• تامین‌ هواي لازم براي احتراق

مجموع ظرفیت‌ تامین‌ هواي اتاقهایی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ در یا پنجره بازشونده به‌ هواي آزاد داشته‌ باشند (با استفاده از نمـودار) بایـد مسـاوي یـا بیشتر از ظرفیت‌ اسمی‌ لوازم گازسوز باشد

ارتباط داخلی‌ فضاي نصب‌ به‌ فضاهاي مجاور بصورت غیرمستقیم‌

بین‌ فضاي نصب‌ و فضاهاي تامین‌ هواي احتراق یک‌ یـا چنـد فضـاي میـانی‌ وجـود دارد که‌ از طریق‌ حداقل‌ یک‌ دریچه‌ به‌ مساحت‌ ١٥٠ سانتیمتر مربع‌ (روي درهاي میانی‌) با فضاي نصب‌ ارتباط دارند.

تخلیه‌ محصولات احتراق و دودکشها

▪ تخلیه‌ محصولات احتراق بصورت طبیعی‌ (Natural Draft)
سیستمی‌ که‌ تخلیه‌ محصولات احتراق بطور طبیعی‌ صورت می‌ پذیرد و مکش‌ در آن بخـاطر اختلاف درجه‌ حرارت محصولات احتراق نسبت‌ به‌ محیط‌ خارج می‌باشد.در حقیقـت‌ در ایـن‌ سیستم‌ از آنجائیکه‌ وزن ستون گازهاي حاصل‌ از احتـراق داخـل‌ دودکـش‌ از وزن سـتون معادل هواي بیرون کمتر است‌ ، این‌ تفاوت وزن نیروي لازم براي بیرون راندن محصولات حاصل‌ از احتراق را فراهم‌ می‌ سازد .

▪ تخلیه‌ محصولات احتراق بصورت اجباري (Mechanical Draft) محصولات احتراق بصورت اجباري توسط‌ فن‌ تخلیه‌ می‌شوند

تخلیه‌ محصولات احتراق بصورت طبیعی‌

 

همانطور که‌ گفته‌ شد محصولات احتـراق بـدلیل‌ دماي بالایی‌ که‌ دارند از دانسیته‌ کمتري نسـبت‌ به‌ هواي اطراف برخوردار بوده و بـدلیل‌ نیـروي غوطه‌ وري صعود میکننـد . بنـابراین‌ دو پـارامتر زیر تاثیر مستقیم‌ در میزان مکش‌ دارند :

١- هرچه‌ دماي محصـولات احتـراق بـالاتر باشـد تفاوت چگالی‌ بین‌ آنها و هـواي اطـراف بیشـتر و بنابراین‌ میزان مکش‌ افزایش‌ می‌ یابد .

٢- هرچه‌ ارتفاع دودکش‌ بیشتر باشد وزن حجم‌ معــادل هــواي آن بیشــتر بــوده و میــزان مکــش‌ افزایش‌ می‌ یابد .

مشکلات تخلیه‌ محصولات حاصل‌ از احتراق

 

 

 

 

بیشترین‌ موارد پس‌ زدگی‌ دود بداخل‌ به‌ دلیل‌ موارد زیر می‌ باشد :

● مکش‌ ناکافی‌ براي خروج تمام محصولات حاصل‌ از احتراق : مقداري از محصولات حاصل‌ از احتراق بدون تاثیر پذیري از جریان باد بداخل‌ پس‌ زده می‌ شوند . در اینحالت‌ معمولا نرخ پس‌ زدگی‌ دود تقریبا ثابت‌ بوده و جریان هواي بیرون تاثیر کمی‌ در بهبود و یا بدتر شدن وضعیت‌ دارد . این‌ وضعیت‌ حاکی‌ از مکش‌ ناکافی‌ می‌ باشد .
● عدم وجود مکش‌ : در اینحالت‌ هیچ‌ مکشی‌ به‌ بالا وجود نداشته‌ ولی‌ اثري از ورود هوا از بیرون بداخل‌ توسط‌ دودکش‌ نیز دیده نمی‌ شود . پس‌ زدگی‌ دود در اینحالت‌ ثابت‌ و بدون تاثیر از باد می‌ باشد .

● قرار گرفتن‌ انتهاي دودکش‌ در ناحیه‌ پرفشار : بطور متناوب ورود هوا از بیرون بداخل‌ با تغییر شرایط‌ جوي و به‌ تبع‌ آن پس‌ زدگی‌ با تاثیر پذیري بالا از قدرت باد مشاهده می‌ شود .
● aown-araught در شرایط‌ خاص وزش باد : در اینحالت‌ با وزش باد در یک‌ جهت‌ خاص پس‌ زدگی‌ مشاهده می‌ شود ولی‌ با توقف‌ باد و یا تغییر جهت‌ وزش آن مکش‌ دودکش‌ به‌ حالت‌ طبیعی‌ بازمیگردد.

مکش‌ ناکافی‌

NK نا کافی‌ بودن هواي احتراق

در صورتیکه‌ هواي تامین‌ به‌ اندازة کافی‌ فراهم‌ نباشد امکان برگشت‌ محصولات احتـراق وجود دارد . براي تایید این‌ مطلب‌ می‌ توان یک‌ پنجره را هنگام آزمـون بـاز کـردن و مکش‌ دودکش‌ را تست‌ نمود . در صورت بهبود وضعیت‌ یکی‌ از دلایل‌ می‌ تواند ناکافی‌ بودن هواي احتراق باشد .در اینصـورت نیـاز بـه‌ تـامین‌ هـواي کـافی‌ بـراي وسیله‌ گازسوز می‌ باشد .

مکش‌ ناکافی‌

 

 

 

 

٢- گرفتگی‌ دودکش‌ :

در صورت گرفتگی‌ جزئی‌ دودکش‌ مجدد مکش‌ ناکافی‌ مشاهده می‌ شود . ٣- نامناسب‌ بودن اندازه دودکش‌ :

ابعاد و ارتفاع دودکش‌ باید با توجه‌ به‌ جـداول اسـتاندارد انتخـاب شـود . در صـورت عدم انطباق با استاندارد مکش‌ نامناسب‌ می‌ تواند رخ دهد .

عدم وجود مکش‌

١ – گرفتگی‌ کامل‌ دودکش‌

٢ – سرد بودن جدارة دودکش‌ : در صــــورتیکه‌ دودکــــش‌ در

محیط‌ بیرون قرار داشته‌ باشـد باید بطور کامل‌ عایقبندي شـود

. در صورت سـرد شـدن بـیش‌ از حـــد محصـــولات حاصـــل‌ از احتراق علاوه بر مشـکل‌ تقطیـر آب ، مکش‌ دودکش‌ نیز کاهش‌ پیدا می‌ کنـد .بـراي تسـت‌ مـی‌ توان یک‌ تکه‌ روزنامـه‌ مشـتعل‌ را در ورودي دودکــــش‌ قــــرار داد و پــــس‌ از چنــــد دقیقــــه‌ حرکت‌ دود به‌ بـالا را مشـاهده نمود .

قرار گرفتن‌ خروجی‌ دودکش‌ در ناحیه‌ پرفشار

همانطور که‌ در شکل‌ زیر دیده مـی‌ شـود اگـر انتهـاي دودکـش‌ در قسـمت‌ پرفشـار قـرار گیرد امکان پس‌ زدن دود بداخل‌ وجود دارد . در اینحالت‌ بعلـت‌ ایجـاد ناحیـه‌ کـم‌ فشـار در جهت‌ دیگر ساختمان ، در حالت‌ خاموش بودن دستگاه نیز جریان هوا از بیرون بـداخل‌ مشاهده می‌ شود . براي تشخیص‌ در اینحالت‌ باید بک‌ پنجره رو به‌ وزش بـاد را بـاز کـرد و در صورت رفع‌ مشکل‌ میتوان نتیجه‌ گرفت‌ که‌ خروجی‌ دودکش‌ در ناحیه‌ پرفشار قـرار دارد . بـراي رفــع‌ مشــکل‌ مــی‌ تــوان بــا افــزایش‌ ارتفــاع دودکــش‌ انتهــاي آن را از ناحیــه‌ پرفشار خارج کرد .

جریان به‌ سمت‌ پایین‌ در دودکش‌

در صورت مجاورت انتهاي دودکش‌ با یک‌ مانع‌ بلند هنگام وزش باد امکان ایجاد جریان هوا به‌ سمت‌ پایین‌ و پس‌ زدگی‌ در دودکش‌ وجود دارد . در اینحالت‌ می‌ توان از کلاهک‌ دودکـش‌ بـراي محافظـت‌ جریان استفاده کرد .

انواع دودکش‌
دودکش‌ انعطافپذیر

 

 

 

 

دودکش‌ ساختمانی‌

دودکش‌ فلزي تک‌ جداره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دودکش‌ دو جداره

ظرفیــت‌ دودکــش‌هــاي فلــزي تــک‌ جــداره یــا ســیمانی‌ پــیش‌ ســاخته‌ جهــت‌ اســتفاده یــک‌ دستگاه گازسوز

قطر دودکش‌ (میلی‌ متر) طول افقی‌ لوله‌

٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ رابط‌
L
حداکـثر ظرفیت‌ حرارتی‌ دستگاه گازسوز (١٠٠٠ کیلو کالری‌ در
(متر)
ساعت‌)

٩٣/٩٠ ٥١/٠٠ ٢١/٢٠ ٠

٧٨/٥٠ ٤٢/٤٠ ١٦/٩٠ ٠/٦

٧٢/٩٥ ٣٨/٦٠ ١٥/٤٠ ١/٥

٦٩/٢٠ ٣٦/١٠ ١٣/٦٠ ٣

٦٥/١٥ ٣٢/٨٠ ١١/٦٠ ٤/٥
١٠٦/١٠ ٥٦/٣٠ ٢٣/٠٠ ٠

٨٨/٤٠ ٤٧/٠٠ ١٨/٢٠ ٠/٦

٧٢/١٠ ٤٢/٩٠ ١٦/٩١ ١/٥

٧٧/٨٠ ٣٩/٩٠ ١٤/٦٠ ٣

٧٣/٥٠ ٣٦/٤٠ ١٢/٦٢ ٤/٥

٦٨/٩٠ ٣٣/٣٠ مـن ٦
١١٨/٧٠ ٦٣/٦٠ ٢٥/٥٠ ٠

١٠٠/٠٠ ٥٣/٠٠ ٢٠/٢٠ ٠/٦

٩١/٩٠ ٤٨/٥٠ ١٨/٧٠ ١/٥

٨٧/١٠ ٤٤/٩٠ ١٦/٤٠ ٣

٨٢/٣٠ ٤١/٢٠ ١٣/٩٠ ٤/٥

٧٧/٣٠ ٣٧/٦٠ مـن ٦

ارتفاع

H

(متر)

 

 

٣

 

 

 

 

٤/٥

 

 

 

 

 

٦

ظرفیت‌ دودکش‌هاي با مصالح‌ سـاختمانی‌ بـا لولـه‌ رابـط‌ فلـزي تـک‌ جـداره جهت‌ استفاده یک‌ دستگاه گازسوز
قطر دودکش‌ (میلی‌ متر)
طول افقی‌ لوله‌
٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ رابط‌
L
حداکـثر ظرفیت‌ حرارتی‌ دستگاه گازسوز (١٠٠٠ کیلو کالری‌ در
(متر)
ساعت‌)

٧٥/٠٠ ٤٠/٦٥ ١٥/٤٠ ٠/٦

٦٩/٧٠ ٣٧/١٠ ١٤/١٠ ١/٥

٦٥/٩٠ ٣٤/٦٠ ١٢/٤٠ ٣

٦٠/٦٠ ٣١/٦٠ ١٠/٦٠ ٤/٥
٨٤/٦٠ ٤٤/٩٠ ١٦/٩٠ ٠/٦

٧٨/٨٠ ٤١/٢٠٠ ١٥/٤٠ ١/٥

٧٤/٢٠ ٣٨/١٠ ١٣/٦٠ ٣

٧٠/٢٠ ٣٤/٨٠ ١١/٦٠ ٤/٥

٦٥/٩٠ ٣٢/٣٠ مـن ٦
٩٤/٤٠ ٥٠/٥٠ ١٨/٤٠ ٠/٦

٨٧/٩٠ ٤٦/٢٠ ١٦/٩٠ ١/٥

٨٣/٣٠ ٤٢/٩٠ ١٤/٩٠ ٣

٧٨/٥٠ ٣٩/٤٠ مـن ٤/٥

٧٣/٧٠ ٣٦/٤٠ مـن ٦

 

 

 

ارتفاع

H

(متر)

 

 

٣

 

 

 

٤/٥

 

 

 

 

٦

نکات مهم‌ در خصوص استفاده از جداول

 

 

ارتفاع کل‌ دودکش‌ (e) حداقل‌ ٣ متر باشد.

قطر لوله‌هاي رابط‌ باید مساوي یا بزرگتر از دهانه‌ خروجی‌ کلاهک‌ تعدیل‌ باشد.

حداقل‌ قطر دودکش‌ هاي وسایل‌ گازسوز ١٠ سانتیمتر مـی‌باشـد و چنانچـه‌ محاسـبات کمتر از قطر مذکور باشد حداقل‌ همان ١٠ سانتیمتر رعایت‌ شود.

مقادیر “حداکثر ظرفیت‌ حرارتی‌ وسائل‌ گازسوز” مندرج در جداول بر مبنـاي نصـب‌ ٢ زانوئی‌ ٩٠ درجه‌ در لوله‌هاي رابط‌ ارائه‌ شدهاند . بازاء اضـافه‌ شـدن هـر زانـوئی‌ ٩٠ درجه‌ ( ویا معـادل آن) ١٠% از ظرفیـت‌ حرارتـی‌ دودکـش‌ منـدرج در جـداول کاسـته‌ خواهد شد.

ضوابط‌ مربوط به‌ نصب‌ دودکش‌ها

حداقل‌ فاصله‌ کلاهک‌ دودکش‌ از دریچه‌ تامین‌ هواي ساختمان باید ١ متر در نظر گرفته‌ شود.

 

هر مصرف کننده درونسوز مانند آبگرمکن‌ , بخاري و غیره باید داراي دودکش‌ مناسـب‌ و رابط‌ مستقل‌ باشد.

انتهاي کلیه‌ دودکشها باید حداقل‌ ١ متر از سـطح‌ پشـت‌ بـام بـالاتر بـوده و از دیوارهـاي جانبی‌ نیز حداقل‌ ١ متر فاصله‌ داشته‌ باشد.

محل‌ اتصال قطعات دودکش‌ باید کاملا” دودبند شوند.

دودکشها باید توسط‌ بست‌ مناسب‌ به‌ دیوار محکم‌ گردند.

عبور دودکش‌ از سقف‌ کاذب و اطاق هاي مجاور محل‌ نصـب‌ و سـایر فضـاهاي خـالی‌ مجـاز نمی‌باشد.

کلاهک‌ H

 

نصب‌ کلاهک‌ e موجـب‌ مـی‌ شود تاثیرات باد بر جریـان داخل‌ دودکـش‌ بـه‌ حـداقل‌ برسد .

آزمون مکش‌ در دودکش‌

براي اینکه‌ از مکش‌ صحیح‌ در دودکش‌ اطمینان حاصل‌ کرد می‌ تـوان از آزمـایش‌ دود اسـتفاده کـرد . روش دقیقتر استفاده از دستگاه فشار سنج‌ براي اندازه گیري مقدار مکش‌ در خروجی‌ کلاهک‌ تعدیل‌ می‌ باشد باید توجه‌ داشت‌ میزان مکش‌ باید در بدترین‌ حالت‌ فشار منفی‌ در محیط‌ اندازه گیري شود

ارتفاع دودکشها

 

در صورت نصب‌ چند دستگاه گازسوز در یک‌ محیط‌ باید ارتفاع دودکش‌ ها یکسان باشد تا از فشار معکوس روي هر یک‌ از آنها جلوگیري شود .

تاثیرات باد

 

تاثیرات باد بر جریان دودکش‌ اجتناب ناپذیر است‌ . بنابراین‌ در نصب‌ دستگاههاي گازسوز باید این‌ تاثیرات

در نظر گرفته‌ شود .

به‌ عنوان مثال در صورت نصب‌ دریچه‌ تهویه‌ در طرفی‌ که‌ باد غالب‌ می‌ وزد بدلیل‌ ایجاد فشار مثبت‌ در داخل‌ مشکلی‌ ایجاد نمی‌ شود ولی‌ در صورتیکه‌ دریچه‌ تهویه‌ در جهت‌ دیگر باشد بدلیل‌ ایجاد پدیدة جدایش‌ جریان و ایجاد ناحیه‌ کم‌ فشار عملا ونت‌ تهویه‌ ، محل‌ خروج هوا از داخل‌ محیط‌ شده و در دودکش‌ برگشت‌ جریان را داریم‌ .

تاثیرات باد

مجموع عواملی‌ چون جهت‌ وزش باد و موانعی‌ که‌ سر راه آن قرار دارد می‌ تواند تاثیرات متفاوتی‌ روي دودکشها داشته‌ باشد . به‌ عنوان مثال در دو تصویر اول اینگونه‌ به‌ نظر می‌ آیـد کـه‌ اگـر دودکش‌ به‌ سمت‌ باد باشد عمل‌ مکش‌ بهتر انجام می‌ پذیرد ولی‌ در دو شکل‌ بعد که‌ نواحی‌ فشار رسم‌ شده است‌ دیده می‌ شود که‌ شیب‌ سقف‌ یک‌ ناحیه‌ پرفشار را ایجاد کرده است‌ که‌ عملا در خروج دود اختلال ایجاد می‌ کند.

نصب‌ روبرو به‌ چند دلیل‌ ایراد دارد :

تفاوت ارتفاع دو دودکش‌ می‌ تواند موجب‌ برگشت‌ جریان شود .

پنجره به‌ خروجی‌ دودکش‌ نزدیک‌ است‌ که‌ علاوه بر امکان ورود دود به‌ داخل‌ ، در هنگام بـاز بودن پنجره امکان ایجاد فشار منفی‌ حول دستگاه وجود دارد .
در صورت وزش باد از راست‌ به‌ چپ‌ بدلیل‌ ایجاد ناحیه‌ پر فشار امکان برگشـت‌ جریـان و یـا ایجاد سکون در دود کش‌ وجود دارد .

در صورت وزش باد از چپ‌ به‌ راست‌ بدلیل‌ اغتشاش و چرخش‌ جریان و ایجاد ناحیه‌ کم‌ فشار باز هم‌ خروج دود به‌ راحتی‌ انجام نمی‌ پذیرد .

تاثیرات باد

 

دو نصب‌ دیگر از مثال قبل‌ را مشاهده می‌ کنید .

دودکش‌ روکار

هر وسیله‌ گاز سوز باید داراي یک‌ دودکش‌ مجزا و مجهز به‌ کلاهک‌ باشد

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از حداکثر ٢ زانوئی‌ ٩٠ درجه‌ مجاز می‌باشد

 

دودکش‌ وسایل‌ گازسوز در محل‌ عبور از شیشه‌ پنجره هـا نباید مستقیما بـا شیشـه‌ در تمـاس باشـد زیـرا در چنـین‌ صورتی‌ امکان شکسـتن‌ شیشـه‌ در اثـر حـرارت و افتـادن

دودکش‌ وجود دارد=

 

دودکشها باید توسط‌ بست‌ مناسب‌ به‌ دیوار محکم‌ گردند

▪ انتهاي دودکشها بایـد حـداقل‌ ٦٠ سـانتیمتر از بلنـدترین‌ قسمت‌ ساختمان بالاتر باشد

▪ در صورتیکه‌ ارتفاع دودکش‌ فلزي بیشتر از ٣ متر باشـد، جدار بیرونی‌ آن میباید عایق‌ گردد

دودکش‌ انعطاف پذیر Flexible

١ – به‌ عنوان لایه‌ دودکش‌ ٢- به‌ عنوان رابط‌ دودکش‌

ضرورت استفاده از لایه‌ دودکش‌ در دودکشهاي ساختمانی‌

 

با توجه‌ به‌ افزایش‌ راندمان وسایل‌ گازسوز و متعاقب‌ آن کاهش‌ دماي محصولات احتـراق I در صـورت عبور از دودکش‌ بزرگتر از اندازه و همچنین‌ سرد I دماي گازهاي خروجی‌ به‌ زیر نقطه‌ شبنم‌ رسـیده و گازهاي اسیدي بر روي سـطح‌ داخلـی‌ دودکـش‌ سـاختمانی‌ چگالیـده مـی‌شـوند کـه‌ در ماههـاي زمسـتان مصــالح‌ مرطــوب متناوبــا یــخ‌ زده و گــرم شــده و باعــث‌ ایجــاد تــرك و فرســایش‌ در دودکــش‌ و نشــت‌

محصولات احتراق به‌ فضاي داخل‌ می‌گردد

رابط‌ انعطاف پذیر

رابط‌ خروجی‌ وسیله‌ گازسوز را به‌ دودکش‌ ساختمان وصل‌ می‌کند

انواع :

١- رابط‌ انعطافپذیر تک‌ لایه‌ ٢- رابط‌ انعطافپذیر دولایه‌

نکات مهم‌ در استفاده از رابط‌ انعطافپذیر

 

عدم عبور از دیوار، سقف‌، کف‌ و سقف‌ کاذب

حداقل‌ فاصله‌ ٢/٥ سانتیمتر تا مواد قابل‌ اشتعال

پرهیز از خمهاي غیر ضروري و خمهاي با زاویه‌ بیشتر از ٩٠ درجه‌ و ایجاد خمهاي نرم و بدون شکست‌

از جنس‌ آلومینیوم و حداقل‌ ضخامت‌ ٠/٣ میلیمتر

اتصال توسط‌ پیچ‌ یا پرچ به‌ خروجی‌ وسایل‌ گازسوز

 

 

 

 

 

 

دودکش‌ وسایل‌ گازسوز فن‌ دار

انواع دودکش‌ فشار مثبت‌

 

دودکش‌ تک‌ جداره براي مصارف خانگی‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دودکش‌ دوجداره براي مصارف صنعتی‌ و تجاري

شرائط‌ دودکش‌ شوفاژ

این‌ شوفاژها را می‌ توان به‌ سه‌ طریق‌ نصب‌ کرد:

.١نصب‌ به‌ روش C -Type با دودکش‌/هواکش‌ یکپارچه‌

نصب‌ به‌ روش C – Type با دودکش‌/هواکش‌ جداگانه‌

نصب‌ به‌ روش-Type ٢٢B

دودکش‌ افقی‌ هم‌ محور ( ١٠٠+٦٠(ɸ

اندازه هاي مرجع‌ براي طول دودکش‌

افت‌ بار متناظر هر خم‌

٩٠ ٤٥
٨٥ سانتیمتر ٥٠ سانتیمتر
“ “
“ “
“ “

 

قطر فلنج‌ دود (mm) M طول دودکش‌ (متر)
٤٤ کمتر از ١
٤٦ ١ تا ٢
٤٩ ٢ تا ٣
نصب‌ نشده ٣ تا ٤/٢٥

دودکش‌ / هواکش‌ مجزا ( ٨٠+٨٠(ɸ

اندازه هاي مرجع‌ براي طول دودکش‌

افت‌ بار متناظر هر خم‌

٩٠ ٤٥
٨٥ سانتیمتر ٥٠ سانتیمتر
“ “
“ “
“ “

قطر فلنج‌ دود (mm) M طول دودکش‌ (متر)
٤٤ ٥+٥
٤٦ ٥+٥ تا ١٠+١٠
٤٩ ١٠+١٠ تا ١٥+١٥
نصب‌ نشده ١٥+١٥ تا ٢٠+٢٠

نصب‌ به‌ روش باز یا ٢٢B

 

اندازه هاي مرجع‌ براي طول دودکش‌

افت‌ بار متناظر هر خم‌ قطر فلنج‌ دود (mm) M طول دودکش‌ (متر)

٩٠ ٤٥

٨٥ سانتیمتر ٥٠ سانتیمتر ٤٤ تا ٧
“ “ نصب‌ نشده ٧ تا ٢٥

شرایط‌ استفاده از دودکش‌ انعطافپذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• استفاده از قطر ٦٠ دودکش‌ انعطاف پذیر ارائه‌ شده توسط‌ شرکت‌ صنعتی‌ بوتان

 

 

 

• دو سر دودکش‌ باید مجهز به‌ رینگ‌ استیل‌ که‌ توسط‌ سازنده نصب‌ شده، باشد

• حداکثر طول بازشده ١/٥ متر و بصورت یکپارچه‌ و تنها یک‌ عدد می‌باشد

 

 

 

 

 

 

 

• کلیه‌ اتصالات و قطعات بیرونی‌ دودکش‌ باید توسط‌ پیچ‌ یا پـرچ جهـت‌ حصـول اطمینـان از عدم جداشدگی‌ و ایجاد شکاف و نفوذ محصولات احتراق بهم‌ ثابت‌ گردند

• اطمینان از عدم تغییردودکش‌ بویژه بخش‌ انعطافپذیر آن توسط‌ مشتري در آینده

• انجام تست‌ نشتی‌ با کف‌ صابون پس‌ از انجام کار براي کلیه‌ درزها و اتصالات

• اتصال به‌ دودکش‌ ساختمان با اوریفیس‌ ٦٠ میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• گچ‌ کاري و درزبندي کامل‌ محل‌ اتصال دودکش‌ بیرونی‌ به‌ دریچه‌ دودکش‌ ساختمان

• عدم عبور از خلال سقف‌ هاي کاذب و جدار دیوارها و همچنین‌ پرهیـز از عبـوردادن از اجسـام

تیز نظیر شیشه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• اطمینان از باز بودن مسیر دودکش‌ ساختمان و ایجاد مکش‌ طبیعی‌ در آن

• عدم اجراي خم‌ هاي بالاتر از ٩٠ درجه‌

• اجراي خم‌ هاي نرم و بدون شکست‌ و اجتناب از خم‌ هاي اضافی‌

آیا استفاده از لوله‌ هاي آکاردئونی‌ براي دودکش‌ مجاز است‌؟

خیر زیرا بدنه‌(دیواره) این‌ نوع دودکش‌ ها استحکام کافی‌ را ندارند و با گذشت‌ زمان بر اثـر

حرارت و رطوبت‌ احتمال سوراخ شدن وجود داردK
به‌ علت‌ نبود قطعاتی‌ که‌ در هم‌ قرار گیرد ،در این‌ نوع دودکش‌ ها، احتمال آببندي شـدن در محل‌ اتصال را بطور کامل‌ ندارد و احتمال بازگشت‌ محصـولات احتـراق بـه‌ محـیط‌ زیـاد
است‌K

بدلیل‌ نوع ساختار، این‌ نوع دودکش‌ با گذشـت‌ زمـان شـکل‌ اولیـه‌ خـود را از دسـت‌ مـی‌ دهد و به‌ حالت‌ آویزان درمی‌ آیـد .همچنـین‌ احتمـال ایجـاد پـیچ‌ و خـم‌ هـاي نامناسـب‌ در
طــول دودکــش‌ وجــود دارد Eu=شــکل‌ضــمنا) وزن خــود لولــه‌ آکــاردئونی‌ مــی‌ توانــد در درازمدت باعث‌ خارج شدن آن از محل‌ اتصال به‌ دهانه‌ دودکش‌ هـاي دیـواري ومنجـر بـه‌

بازگشت‌ محصولات احتراق به‌ محیط‌ شودK

افت‌ فشار در این‌ لوله‌ ها زیاد است‌ و تاثیر منفی‌ در مکش‌ سیال(دود) دارد

 

در بالاي پشت‌ بام آیا صرفا ، باید کلاهک‌ اچ نصب‌ شود یا استفاده از کلاهک‌ تکی‌ نیـز مجـاز است‌؟

بطور کلی‌ کلاهک‌=e=از کلاهک‌ تکی‌ برتر است‌ ولی‌، براي وسـایل‌ گازسـوز بـا نـرخ حرارتـی‌ بـالا مثل‌ موتورخانه‌ ها استفاده از کلاهک‌=e=الزامی‌ و ضروري است‌

فاصله‌ دودکش‌ تادهانه‌ بخاري چه‌ مقدار باشد؟

 

با رعایت‌ تهویه‌ مناسب‌ براي وسیله‌ گازسوز و نبود امکان سـرایت‌ حـرارت بـه‌ مـواد قابـل‌ اشتعال جانبی‌ و بروز آتش‌ سوزي، این‌ فاصله‌ بایستی‌ به‌ حداقل‌ ممکن‌ خود برسدK دستگاه گازسوز فاصله‌ مجاز همه‌ دستگاه هاي گازسوز که‌ در کف‌ نصب‌ می‌ شوند (بخاري، آب گرم کـن‌، پکـیچ‌ و..) ٤٥= cm=از اطراف ٧٥=cm=از بالا

اجاق گاز خانگی‌ ٧٥=cm=از بالا

بخاري دیواري ١٠٠=cm=از اطراف ١٠٠=cm=از بالا

اگر کسی‌ دچار گاز گرفتگی‌ شد چه‌ اقداماتی‌ باید انجام داد؟ فرد مسموم را از محیط‌ آلوده به‌ هواي آزاد منتقل‌ کنیدK

یقه‌ پیراهن‌ و کمربند و لباس هاي تنگ‌ افراد مسموم را باز کنید

درصورت امکان عملیات اکسیژن دهی‌ به‌ فرد مسموم را با نهایت‌ دقت‌ شروع کنیدK

باز نگه‌ داشتن‌ راه هاي تنفسی‌ و تماس با اورژانس‌ در مراحـل‌ بعـدي درمـانی‌ بایـد مـورد

توجه‌ قرار گیردK
به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ خارج کردن افراد آسیب‌ دیده از محیط‌ آلوده و قرار دادن آنهـا در محیط‌ باز از مهمترین‌ اقدامات پیشگیرانه‌ محسوب می‌ شود

ضوابط‌ و استانداردهاي نصب‌ صحیح‌ دودکش‌ وسیله‌ گازسوز را تعریف‌ کنید؟

انتهاي کلیه‌ دودکش‌ ها باید حداقل‌٦٠ سانتی‌ متر از سطح‌ بام فاصله‌ داشته‌ و داراي کلاهک‌ مخصوص

(به‌ شکل‌(=e=باشدK
دودکش‌ و اتصالات در داخل‌ و خارج دیوار باید از جنس‌ مقاوم و بدون هیچگونه‌ منفذ یـا نشـتی‌ در سرتاسـر آن

باشد.(به‌ کارگیري لوله‌ هاي آکاردئونی‌ آلومینیومی‌ مجاز نیست‌)
شیب‌ لوله‌ هاي افقی‌ در داخل‌ واحدها باید مثبت‌ (رو به‌ بالا) و ارتفاع قسمت‌ هاي عمودي لوله‌ حداقل‌ سه‌ برابر

طول افقی‌ آن باشدK
قطر لوله‌ دودکش‌ باید مساوي یا بزرگتر از قطر لوله‌ خروجی‌ دستگاه حرارتی‌ باشدK

اگر فضاي خود را با شوفاژ (سیستم‌ حرارتی‌ مرکزي) گرم می‌ کنید درزبندي و بستن‌ منفافذ به‌ منظور جلـوگیري

از اتلاف حرارتی‌ مانعی‌ نداردK

هر وسیله‌ درون سوز مانند بخاري، آب گرم کن‌ و غیره داراي دودکش‌ مناسب‌ و لوله‌ رابط‌ مجزا و مستقل‌ باشدK قسمت‌ عمودي دودکش‌ باید روي پایه‌ هاي مناسب‌ قرار گیـرد تـا وزن آن بـه‌ پایـه‌ منتقـل‌ شـود، در ضـمن‌ طـول

عمودي دودکش‌ با بست‌ هاي مناسب‌ به‌ دیوار محکم‌ شودK عبور دودکش‌ از فضاي داخلی‌ و سقف‌ کاذب حمام مجاز نیست‌K

هنگــام اســتفاده از بخــاري هــاي دیــواري در امــاکن‌ عمــومی‌ بایــد دهانــه‌ دودکــش‌ هــا حــداقل‌ در ارتفــاع ١٢٠

سانتیمتري تعبیه‌ شودK
دودکش‌ مشترك حداکثر براي ٥ طبقه‌ استفاده شود.این‌( کـاررا در صـورت لـزوم حتمـا بایـد افـراد متخصـص‌ و مطابق‌ ضوابط‌ استاندارد انجام دهند و انجام آن توسط‌ افراد غیر متخصص‌ مجاز نیست‌F
داکت‌ دودکش‌ ها باید از بالا به‌ هواي آزاد ارتباط داشته‌ باشدK
محل‌ اتصالات دودکش‌ باید کامل‌ دودبند شودK

به‌ منظور نصب‌ دودکش‌ ها، استفاده از قطعات لوله‌ هاي فلزي و سـیمانی‌ پـیش‌ سـاخته‌ سـر صـاف (لـب‌ بـه‌ لـب‌) ممنوع است‌ بایداز نوع فنجانی‌ استفاده شودK

در نصب‌ دودکش‌ از اجراي پیچ‌ و خم‌ هاي زیاد و استفاده از زانویی‌ زیاد پرهیز شود

• سیستمی‌ که‌ به‌ یک‌ وسیله‌ گازسوز فشارمثبت‌ متصل‌ اسـت‌ بایـد باشـیبی‌ معـادل °٢ به‌ سمت‌ یک‌ ترمینال افقی‌ پایان یابد

مکان پیشنهادي قرارگیري انتهاي دودکش‌ لوازم گازسوز فن‌دار

نـصـب‌ پنجره و یا دریچه‌ تـامـیـن‌ هوا در منـطـقه‌ هاشـورخورده نسبـت‌ به‌ دهـانـه‌ خروجی‌ دودکش‌ توصیه‌ نمی‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر w>1m باشد: a=0.75 , e=1 m

اگر 0.5<w<1 mباشد: a=0.5 , e=0.5 m

اگر w<0.5 ویا e>5 باشد: شکل‌ (١)
مانند شکل‌ (١)

رادیاتورها

طریقه‌ هواگیري سیکل‌ :

 

 

 

ابتدا دماي رادیاتورها را روي ٨٠ درجه‌ تنظیم‌ می‌ کنیم‌.

از آخرین‌ رادیاتور شروع به‌ هواگیري می‌ کنیم‌ و پیش‌ میرویم‌.

 

 

 

محل‌ خروج هواي سیکل‌ پیچ‌ هواگیري

گرمایش‌ با آب گرم

 

باید بدانیم‌ که‌ :

ارزش حرارتی‌ گاز کپسولی‌ بیشتر از گاز شهري است‌ . ارزش حرارتی‌ گاز طبیعی‌ ٩٠٠٠

ارزش حرارتی‌ گاز کپسولی‌ ١٢٠٠

در هر وسیله‌ گاز سوز طول شلنگ‌ گاز نباید از cm ١٢٠ بیشتر شود .
. نصب‌ دستگاه با توان ورودي خالق‌ kw٧/١٢ در اتاق خواب یا فضایی‌ کـه‌ به‌ عنوان خواب در نظر گرفته‌ می‌ شود ممنوع می‌ باشد . مگر آنکـه‌ از نـوع محفظه‌ احتراق بسته‌ باشد و یا مجهز به‌ ترموستات دود باشد بـه‌ نحـوي کـه‌

قبل‌ از تجمع‌ دودهاي سمی‌ ، دستگاه را خاموش نماید .

براحتی‌ می‌ توانیم‌ با گذاشتن‌ درز ١.٥ سانتیمتري در پایین‌ درهاي داخلـی‌ ساختمان ، باعث‌ گردش هوا در تمامی‌ ساختمان شویم‌ و خیلی‌ ساده از بروز حادثه‌ جلوگیري نماییم‌

حجم‌ آب موجود در دستگاه هاي مختلف‌

حجم‌ آب موجود در دستگاه هاي مختلف‌

رادیاتورهاي فولادي و چدنی‌ پره ٥ لیتر به‌ ازاي هر مترمربع‌ سطح‌ حرارتی‌ رادیاتور
اي
فن‌ کویل‌ ٤.٠ لیتر به‌ ازاي هر ١٠٠٠ فوت مکعب‌ در دقیقه‌ هوادهی‌

کویل‌ حرارتی‌ و برودتی‌ ٨ ردیفه‌ ٣ تا ٤ لیتر به‌ ازاي هر فوت مربع‌ از سطح‌ کویل‌

کویل‌ حرارتی‌ و برودتی‌ ٦ ردیفه‌ ٢/٥ تا ٣ لیتر به‌ ازاي هر فوت مربع‌ از سطح‌ کویل‌

کویل‌ حرارتی‌ و برودتی‌ ٤ ردیفه‌ ٢ تا ٢/٥ لیتر به‌ ازاي هر فوت مربع‌ از سطح‌ کویل‌

کویل‌ حرارتی‌ و برودتی‌ ٢ ردیفه‌ ١ تا ١/٥ لیتر به‌ ازاي هر فوت مربع‌ از سطح‌ کویل‌

کویل‌ حرارتی‌ و برودتی‌ ١ ردیفه‌ ٠/٥ تا ١ لیتر به‌ ازاي هر فوت مربع‌ از سطح‌ کویل‌

دیگ‌ چدنی‌ پره اي ١ تا ٢ لیتر به‌ ازاي هر ١٠٠٠ کیلوکالري ظرفیت‌ دیگ‌

دیگ‌ فولادي فایر تیوب ٢/٥ تا ٤ لیتر به‌ ازاي هر ١٠٠٠ کیلوکالري ظرفیت‌ دیگ‌

منبع‌ آبگرم دو جداره ٠/١ تا ٠/٢ لیتر به‌ ازاي هر لیتر ظرفیت‌ منبع‌ آبگرم

محیط‌ مورد نظر دفعات تخلیه‌ هوا در ساعت‌
سرویسهاي بهداشتی‌ عمومی‌ ٣٠-٨٠
محیط‌ کاري کوره هاي صنعتی‌ ٣٠-٦٠
کارگاه رنگ‌ سازي ٣٠-٦٠
کارگاه ریخته‌ گري ٢٠-٤٠
نانوایی‌ و سالن‌ پخت‌ قنادیها ٢٠-٤٠
انباره هاي میوه ٢٠-٣٠
موتورخانه‌ ٢٠-٣٠
کارگاه نقاشی‌ صنعتی‌ ٢٠-٣٠
تعمیرگاه خودرو ٢٠-٣٠
استخرهاي عمومی‌ ٢٠-٣٠
رختشوي خانه‌ هاي عمومی‌ ٢٠-٣٠
آشپزخانه‌ هاي عمومی‌ و صنعتی‌ ١٥- ٢٥
مساجد و حسینیه‌ ها ١٠-٢٠
لابراتورهاي عکاسی‌ و چاپ ١٠-٢٠
سالنهاي سینما و تئاتر ١٠-١٥
آشپزخانه‌ هاي خانگی‌ ١٠-١٥
سالنهاي ورزشی‌ ٨-١٥
کلوپها ٨-١٠
سالن‌ اجتماعات و پذیرایی‌ و رستورانها ٨-١٠
کارگاه تراشکاري (ماشین‌ ابزار) ٥-١٠
سالنهاي نگهداري دام و طیور ( مرغداریها) ٥-١٠
آسایشگاه و خوابگاه ها ٥-١٠
آزمایشگاه و بیمارستانها ٥-٨
بانکها و اماکن‌ اداري ٣-٦
کلاسهاي درسی‌ ٢-٤

اکسیژن

 

 

 

فرمول : ٢O

ویژگی‌ : گاز بی‌رنگ‌ و بی‌بو حد طبیعی‌ در هوا : ١٨% -٢٣/٥%

کاهش‌ درصد سطح‌ اکسـیژن بـه‌ کمتـر از ١٨% باعث‌ پائین‌ آمدن سطح‌ اکسیژن خون و احسـاس تنگـی‌ نفـس‌، خفگـی‌، بیحالی‌ و نهایتا مرگ می‌گردد.

منواکسیدکربن‌

فرمول : CO

ویژگی‌ : گاز بی‌رنگ‌ ، بی‌ طعم‌ و بی‌بو نحوه تولید : احتراق ناقص‌ گاز و سایر سوخت‌هاي فسیلی‌

حد طبیعی‌ در مناطق‌ شهري : کمتر از ppm ١٧ بیشترین‌ میزان مجاز در محیط‌ : ppm ٥٠ در ٨ ساعت‌

میل‌ ترکیبی‌ با هموگلوبین‌ خون : ٢٠٠ برابر بیشتر از اکسیژن حاصل‌ ترکیب‌ با هموگلوبین‌ : کربوکسی‌ هموگلوبین‌

اثرات ناشی‌ از استنشاق منوکسیدکربن‌

 

● در تنفس‌ سالم‌ اکسیژن توسط‌ هموگلوبین‌ خون از ریه‌ ها به‌ بافتهاي بدن انتقال می‌ یابد.

 

 

 

 

 

 

 

● با ورود منواکسیدکربن‌ به‌ ریه‌ ها , منواکسیدکربن‌ جایگزین‌ اکسیژن شده و با هموگلوبین‌ خون ترکیب‌ قوي کربوکسی‌ هموگلوبین‌ را بوجود می‌آورد و از انتقال و رسیدن اکسیژن به‌ بافتها جلوگیري می‌ کند.

علائم‌ هشداردهنده ناشی‌ از مسمومیت‌ منواکسیدکربن‌

● احساس فشار در سر

● سوزش در چشم‌

● ضربان نامنظم‌ قلب‌

● سرخ شدن لبها

● بزرگ شدن مردمک‌ چشم‌

● احساس گیجی‌ و سردرگمی‌ و عدم تشخیص‌ آشکار
● ضعف‌ , کسالت‌ و خواب آلودگی‌

● حالت‌ تهوع و استفراغ

● تشنج‌

● کما

اثرات افزایش‌ منواکسیدکربن‌

مقدار (PPM)

٩

 

٥٠

 

٢٠٠

٤٠٠

٨٠٠

 

١٦٠٠

 

٣٢٠٠

 

٦٤٠٠

مدت تماس

نا محدود در ٥٠ دقیقه‌
٨ تا ١٢ ساعت‌

٦ هفته‌ ٢تا ٣ ساعت‌ ٢تا ٣ ساعت‌ در ٤٥ دقیقه‌

٢تا ٣ ساعت‌

٢٠ دقیقه‌

١ ساعت‌

٥ تا ١٠ دقیقه‌

٣٠ دقیقه‌

١ تا ٢ دقیقه‌

١٠ تا ١٥ دقیقه‌

 

اثرات

حد استاندارد تغییر در دید و شفافیت‌ نسبی‌
اختلالات عصبی‌

تغییردر ساختارقلب‌ و مغز سردرد خفیف‌ سردرد کلی‌ تهوع و تشنج‌

بیهوشی‌ و مرگ

سردرد , سرگیجه‌ و تهوع

مرگ

سردرد , سرگیجه‌ و تهوع

مرگ

سردرد , سرگیجه‌ و تهوع

مرگ

 

 

اثرات افزایش‌ کربوکسی‌ هموگلوبین‌ خون

 

bHOC اثرات

١ < بدون اثر محسوس

٢ ـ ١ بعضی‌ شواهد در رفتار

٥ ـ ٢ اثر روي اعصاب مرکزي

١٠ ـ ٥ عدم تشخیص‌ روشن‌ در اعمال عضلانی‌

٨٠ ـ ١٠ سردرد شدید، خستگی‌، گیجی‌، کما و مرگ

COHb غلظت‌ کربوکسی‌ هموگلوبین‌ است‌ که‌ معمولا به‌ صورت درصد نسبت‌ به‌ اشباع بیان می‌شود.

ضرایب‌ اطمینان در محاسبات اتلاف حرارتی‌ در زمستان براي جهت‌ شمال شرق :

١٠%

براي جهت‌ غرب :

٥%

براي سطوح بادگیر :

٥%-١٠%

براي تناوب گرمایش‌:

ساختمان هایی‌ که‌ فقط‌ در طول روز گرم می‌ شوند :

١٠%-١٥%

ساختمان هایی‌ که‌ در طول روز مورد استفاده قرار نمی‌ گیرند :

٢٥%-٣٠%

ساختمان هایی‌ با تناوب استفاده طولانی‌ :

ش بالاتر از ٥٠%

براي ارتفاع بلند :

براي ارتفاع هاي بالاتر از ٤ متر به‌ ازاي هر یک‌ متر ارتفاع اضافی‌ ٥.٢% به‌ بار اضافه‌ می‌ شود.

به‌ طور مثال براي فضایی‌ با ارتفاع ٦ متر باید ٥% ضریب‌ اطمینان در نظر گرفت‌.

تخمین‌ بار گرمایی‌ مربوط به‌ گرمایش‌ ساختمان :

روش اول :

به‌ طور کلی‌ بار گرمایی‌ براي اغلب‌ ساختمان ها بین‌ ٢٠ تا ٦٠ BTrLeo=به‌ ازاي هر فوت مربع‌ یا ٢٠٠ تا ٦٠٠ BTr= L=eo==به‌ ازاي هر متر مربع‌ تخمین‌ زده می‌ شود که‌ میانگین‌ ٢٥ تا ٤٠ به‌ ازاي هر فوت مربع‌ یا ٢٥٠ یا ٤٠٠ BTr=

L=eo===به‌ ازاي هر متر مربع‌ بنا به‌ شرایط‌ اقلیمی‌ گرم یا سرد براي تخمین‌ و برآورد کلی‌ بیشتر به‌ کار می‌ آید. براي ساختمان هاي خاص با ١٠٠% هواي تازه مانند بیمارستان ها و آزمایشگاه ها دامنه‌ تخمین‌ بار گرمـایی‌ بـین‌ ٤٠
تا ١٢٠ BTr=L=eo=به‌ ازاي هر فوت مربع‌ یا ٤٠٠ تا ١٢٠٠ BTrLeo=به‌ ازاي هر متر مربع‌ است‌. روش دوم :

در این‌ روش براي تخمین‌ بار گرمایی‌ ، انتقال حرارت از طریق‌ جدارها را بدست‌ می‌ آوریم‌ و حاصل‌ را با بـار گرمـایی‌ ناشی‌ از هواي نفوذي جمع‌ می‌ کنیم‌ .

با ر گرمایی‌ به‌ ازاي هر فوت مربع‌ جدار خارجی‌ با مصالح‌ بنایی‌ بدون عایق‌ :

n===MKQ=dT
با ر گرمایی‌ به‌ ازاي هر فوت مربع‌ جدار خارجی‌ با مصالح‌ بنایی‌ با عایق‌ :

n===MKMS=dT
با ر گرمایی‌ به‌ ازاي هر فوت مربع‌ در و پنجره مشرف به‌ خارج :

n===MK9dT
با ر گرمایی‌ ناشی‌ از نفوذ هوا به‌ ازاي هر فوت مکعب‌ حجم‌ فضا :

n===MKMOTdT
==
در روابط‌ فوق :

WdT=اختلاف دماي داخل‌ و خارج بر حسب‌ فارنهایت‌ c=F)
Wn=مقدار اتلاف گرما ( انتقال حرارت از جدار) بر حسب‌ BTr=L=eo

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *